מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 886 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יוצא פוניבז'
ו' אפריל 03, 2020 2:15 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הלל בליל פסח שלא בבית הכנסת
תגובות: 39
צפיות: 776

Re: ברכה על ההלל שבליל הסדר, השנה

גלרשטיין כתב:שמעתי מכמה וכמה תלמידי חכמים, שהשנה שלא אומרים הלל בבית הכנסת, צריך לברך על ההלל שבליל הסדר.

כבר קדמך מישהו כאן. אבל משום מה נעלמה ההתייחסות לדברי הראשונים והפוסקים. עי' טור סי' תעג.
ואף עצם הקביעה שביחידות לא אומרים הלל בתפילה, משוללת כל יסוד וכפי שנתבאר.
על ידי יוצא פוניבז'
ו' אפריל 03, 2020 2:11 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה
תגובות: 44
צפיות: 6168

Re: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה

ברוך00 כתב:האם אפשר לעשות חזרת הש"ץ קצרה במוסף בשבת?

אין הבדל בין מנחה לשחרית ומוסף. אצל התימנים היו שעשו במוסף.
אבל כמובן רק בשעת הדחק, או כשהצירוף למנין אינו מועיל לכו"ע וחוששים מברכות לבטלה.
על ידי יוצא פוניבז'
ו' אפריל 03, 2020 1:05 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 96
צפיות: 1933

Re: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו

הראש''ל הגר''י יוסף שליט''א (אוסר כמ''ש בשם אביו זצ''ל). מצ''ב תשובתו בעניין. ואשר על כן יש להשתדל להצטרף דרך הטלפון בשידור חי, למנין של עשרה הנמצאים ברשות אחת, שמתקיים באישור הרשויות, ורשאי לענות להם לקדיש וקדושה, ברכת כהנים, וברכות של קריאת התורה, ולכל דבר שבקדושה ללא שום חשש. [ וי"א שנחשב ל...
על ידי יוצא פוניבז'
ו' אפריל 03, 2020 12:21 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הלל בליל פסח שלא בבית הכנסת
תגובות: 39
צפיות: 776

Re: הלל בליל פסח שלא בבית הכנסת

יש להוסיף עוד שמה שכתב השו"ע (סי' תפז) 'בציבור', והטור (סי' תעג) 'בבית הכנסת בציבור', הוא בעיקר להבדיל מההלל שאומר כל אחד בביתו ביחיד, שבנוסף להלל זה נוהגים ג"כ לאומרו בביהכנ"ס בציבור, ולא באו לאפוקי יחיד. וזה פשוט.
על ידי יוצא פוניבז'
ו' אפריל 03, 2020 12:16 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הלל בליל פסח שלא בבית הכנסת
תגובות: 39
צפיות: 776

Re: הלל בליל פסח שלא בבית הכנסת

לבי במערב כתב:
יוצא פוניבז' כתב:לא מצאתי את הבית יהודה שהביא . .

הוא בס' 'בני יהודה' (הנק' ג"כ 'שו"ת בית יהודה ח"ב') סי' לג.

יש"כ על ההפניה המדוייקת. עכ"פ לפו"ר נראה שכתב כן מסברא בעלמא ולא הביא ראיה לדבריו. ושאר הפוסקים לא נקטו כוותיה וכנ"ל.
על ידי יוצא פוניבז'
ה' אפריל 02, 2020 9:48 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הלל בליל פסח שלא בבית הכנסת
תגובות: 39
צפיות: 776

Re: הלל בליל פסח שלא בבית הכנסת

יש"כ. הסתכלתי בברכ"י שהנט"ג מציין. הוא כותב שם שיחיד המתפלל בבית הכנסת והציבור אינו אומר הלל- יאמר הלל בעצמו.עכ"ד. אמנם אם הסברא היא שההלל נתקן רק בבית הכנסת , ולא בציבור , אם כן אין ראיה מהברכ"י גם לתפילה במנין בחצרות ולא בביהכנ"ס. כיון די"ל שתקנה זו נתקנה רק בבי...
על ידי יוצא פוניבז'
ה' אפריל 02, 2020 9:44 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הלל בליל פסח שלא בבית הכנסת
תגובות: 39
צפיות: 776

Re: הלל בליל פסח שלא בבית הכנסת

לבי במערב כתב:
ש. ספראי כתב:אכפת לך להעלות בבקשה כאן את הנטעי גבריאל והערותיו שם? תודה רבה

נטע"ג פסח ח"ב ע' שי (פרק סא ס"ט):
נטע''ג פסח פס''א ס''ט, והע' יד.png


לא מצאתי את הבית יהודה שהביא.
בכל אופן אין סברות אלו כדאים להניח דברי הריטב"א המפורשים.
על ידי יוצא פוניבז'
ה' אפריל 02, 2020 12:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תמיהה: תחת הצאן ישלם חמש?!
תגובות: 2
צפיות: 106

Re: תמיהה: תחת הצאן ישלם חמש?!

זקן ששכח כתב:כתב מהרש"א יומא דף כב, ב ד"ה איפרעו מיניה כו',
'כדין הגונב צאן של חבירו וטבחו, דישלם חמשה,
דהיינו הא' שהוא הקרן ועוד ארבעתים נוסף'.

האם טעיתי בהבנת דבריו, ושמא יש מי שדן בכך?
ייש"כ

כבר תמהו בזה, והביאו שבס' שם אפרים כתב שתלמיד טועה כתבו, ועי' בקונ' אנקת יעקב בסופו.
על ידי יוצא פוניבז'
ד' אפריל 01, 2020 9:29 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 96
צפיות: 1933

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

אכן בפסקי-תשובות כתב שאין מצטרפים אנשים משני צידיו של שביל העשוי להליכה. והביא מקורותיו מכמה ספרים, וביניהם: שו"ת משנה שכיר ח"א סימן יב, שו"ת מנחת יצחק ח"ב סימן מד, שו"ת רבבות אפרים ח"א. ובדקתי בשלשתם ואכן שלשתם כתבו כך בפשיטות, לא כחומרא אלא כעיקר הדין! יש"כ על ה...
על ידי יוצא פוניבז'
ד' אפריל 01, 2020 9:20 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 96
צפיות: 1933

Re: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו

כמ''ש כאן לעיל דעת הגרע''י לאסור תפילה באופן זה בחשש ברכה לבטלה ואף שלא לענות אמן אחר הברכות. כן הורה היום גם בנו הגר''ד יוסף שלא להתפלל באופן זה ולא לענות אמן אחר המתפלל כך, לתשובה צורף קובץ (מהאוצר) מספרו הלכה ברורה בעניין ומצ''ב כאן. יותר חשוב העמודים הרצו"ב הלכה ברורה צירוף עי ראיה.PDF על ...
על ידי יוצא פוניבז'
ד' אפריל 01, 2020 12:36 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 96
צפיות: 1933

Re: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו

בעניין צירוף למניין במרפסות, מה הדין בקריאת התורה? דעת התוס' וכמה ראשונים שבדבר שבקדושה נחלקו רב וריב"ל אם יכול לענות ממקום אחר שאין בו עשרה כשיש במקום האומר עשרה. והקשו שמפורש במשנה שאם שמע מגילה מחוץ לביהכנ"ס יצא, ומגילה צריכה עשרה וא"כ מבואר כריב"ל שיכול לצאת. והרשב"א בר...
על ידי יוצא פוניבז'
ג' מרץ 31, 2020 10:12 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הלל בליל פסח שלא בבית הכנסת
תגובות: 39
צפיות: 776

Re: האם המתפלל ביחיד יברך על ההלל הנאמר בערבית של ליל פסח?

ריטב"א סדר ההגדה: ומעתה מה שנראה שהוא דרך ישרה ונוחה הוא, שגומר את ההלל בברכותיו [בביתו או בבית הכנסת] הן ביחיד הן בעשרה, ומצוה בעשרה משום ברוב עם הדרת מלך וכן נהג הנודע ביהודה לאומרו ביחידות. אמנם יש להקפיד לאומרו קודם הסדר, ולא אח"כ, דלפי הצד שחיוב ההלל הוא מכח חיוב ההלל שבהגדה רק מקדימי...
על ידי יוצא פוניבז'
ג' מרץ 31, 2020 9:17 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קריאת התורה בתקופת הקורונה
תגובות: 62
צפיות: 670

Re: קריאת התורה בתקופת הקורונה

אגב מעודי לא הבנתי דעת הסוברים להשלים רק פרשה אחת. הרי חלוקת הפרשיות אינה מעיקר הדין, ובמערבא היו מסיימים את התורה בג' שנים. וא"כ אם לא קראו כמה שבתות מן הראוי להמשיך היכן שהם אוחזים, ועכ"פ ודאי לא אמור להיות מניעה לקרוא את כל הפרשיות שהחסירו. האם דברו בזה?
על ידי יוצא פוניבז'
ב' מרץ 30, 2020 10:40 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קריאת התורה בתקופת הקורונה
תגובות: 62
צפיות: 670

Re: מה פרשת שבוע?

באחד המנינים בעירנו, קראו היום בתורה את כל פרשת השבוע, למקרה שבשבת יהיה סגר מוחלט ולא יוכלו להתכנס לשמוע קריה"ת. ועי' מאמ"ר סי' קלז סק"ב דמצדד לגבי הדין דאם דילגו פסוק מקריה"ת בשבת דצריך לחזור ולקוראו אפי' כבר סיימו התפילה, דאם אותו פסוק הוא ממה שקראו כבר בשני וחמישי אי"צ ל...
על ידי יוצא פוניבז'
ב' מרץ 30, 2020 3:13 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קריאת התורה בתקופת הקורונה
תגובות: 62
צפיות: 670

Re: מה פרשת שבוע?

הלכה מפורשת בשו"ע (או"ח קלה, ב) עיין שם ובנו"כ. בתקווה שתגמר הקורונה מהר ולא נצטרך להשלים פרשות רבות באחד המנינים בעירנו, קראו היום בתורה את כל פרשת השבוע, למקרה שבשבת יהיה סגר מוחלט ולא יוכלו להתכנס לשמוע קריה"ת. ועי' מאמ"ר סי' קלז סק"ב דמצדד לגבי הדין דאם דילגו פסוק ...
על ידי יוצא פוניבז'
א' מרץ 29, 2020 11:32 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר
תגובות: 448
צפיות: 19278

Re: סגירת בתי כנסיות

גימפעל כתב:
לשכת הפוסקים ביתר.jpg

על המכתב לא חתום שום שם. אולי תיידע אותנו מי הם אותם פוסקים יושבי הלשכה?
על ידי יוצא פוניבז'
א' מרץ 29, 2020 11:10 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה
תגובות: 44
צפיות: 6168

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

ג"א אצטרף לבקשת קודמיי, לפצל את האשכול המבולבל הלזה לנושאיו, וכ"ש שלא למזג בו עוד נידונים נוספים שלא היו בו.
על ידי יוצא פוניבז'
א' מרץ 29, 2020 11:09 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 96
צפיות: 1933

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

אכן בפסקי-תשובות כתב שאין מצטרפים אנשים משני צידיו של שביל העשוי להליכה. והביא מקורותיו מכמה ספרים, וביניהם: שו"ת משנה שכיר ח"א סימן יב, שו"ת מנחת יצחק ח"ב סימן מד, שו"ת רבבות אפרים ח"א. ובדקתי בשלשתם ואכן שלשתם כתבו כך בפשיטות, לא כחומרא אלא כעיקר הדין! יש"כ על ה...
על ידי יוצא פוניבז'
א' מרץ 29, 2020 10:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תיקונים בפירש"י על התלמוד
תגובות: 29
צפיות: 2429

Re: תיקונים בפירש"י פרק שנים אוחזין

י. אברהם כתב:
תיקונים ברש''י פרק שנים אוחזין.pdf

נפלא ביותר!
השאלה הנשאלת היא האם מקור התיקונים הם מהשוואה לכת"י אחד ותו לא, והאם נבדקו גם נוסחאות דפו"ר וכת"י נוספים.
על ידי יוצא פוניבז'
א' מרץ 29, 2020 10:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש שיטה שמחשבת את הנץ כהתגלות של כל כדור השמש ממש?
תגובות: 14
צפיות: 206

Re: האם יש שיטה שמחשבת את הנץ כהתגלות של כל כדור השמש ממש?

אכן. איני יודע איך מפרש, צריך לעיין בספרו.
על ידי יוצא פוניבז'
א' מרץ 29, 2020 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש שיטה שמחשבת את הנץ כהתגלות של כל כדור השמש ממש?
תגובות: 14
צפיות: 206

Re: האם יש שיטה שמחשבת את הנץ כהתגלות של כל כדור השמש ממש?

כמדו' זו שיטת בעל איש מצליח, שהאריך בזה בספרו, והוא הזמן המופיע בלוחות של כסא רחמים.
על ידי יוצא פוניבז'
א' מרץ 29, 2020 11:33 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 96
צפיות: 1933

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

מבואר א"כ שיש ספק אם ראייה מצרף כלל, ולצד שמצרף יש מח' אם שביל קבוע מפסיק ביניהם. ומבואר שלכתחילה לא סמכינן על צירוף ראייה, אבל כאן הרי מדובר על בדיעבד, וא"כ יסמוך על השיטה הראשונה שבסי' קצ"ה. עי' כה"ח סי' קצה ס"ק ח דאף שהשו"ע כתב סברא זו (דרה"ר מפסקת) בלשון יש מי...
על ידי יוצא פוניבז'
א' מרץ 29, 2020 12:39 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 96
צפיות: 1933

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

צביב כתב:ראיתי היום מנין שמתפפלים מתחת לבנין,
ומהצד השני של הכביש, עומד בחלון יהודי ואומר את הקדישים,

מעיקר הדין רואין אלו את או מצטרפין, וכפי שציינו
אלא שדבר זה נלמד מהל' זימון, ושם נפסק דאם יש ביניהם רה"ר אינם מצטרפים, ולכאו' ה"ה הכא
על ידי יוצא פוניבז'
ה' מרץ 26, 2020 5:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה מתוך הכתב ומתוך הזיכרון
תגובות: 7
צפיות: 225

Re: קריאת התורה מתוך הכתב ומתוך הזיכרון

עי' קסה"ס סי' ה אות ה לענין כתיבה מתוך הכתב
ומ"מ אינו צריך לראות כל תיבה בפני עצמה מתוך ההעתק אלא כדרך המעתיקים לוקחים שנים ושלשה תיבות בבת אחת או יותר כפי הרגלו בתורה (בני יונה)


(ומש"כ רעק"א לכאו' יש לתרץ באופנים אחרים)
על ידי יוצא פוניבז'
ה' מרץ 26, 2020 12:11 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קריאת התורה בתקופת הקורונה
תגובות: 62
צפיות: 670

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

רב ביהכ"נ שבו אני מתפלל כתב כי יעשו מנינים לשחרית ומוסף בחצרות הבתים ומקומות פתוחים, ולאחמ"כ בין השעות 9-10 יעשו קריאה"ת ברחבת ביהכ"נ. הוא הוסיף וכתב כי אין לומר קדיש לאחר קריאה"ת. האם יש לזה מקור / הסבר? כפי הנראה הוא סובר שיקראו שוב ושוב את הקריאה, ומשום כך הוא דימה זאת ל...
על ידי יוצא פוניבז'
ד' מרץ 25, 2020 7:56 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר
תגובות: 448
צפיות: 19278

Re: סגירת בתי כנסיות

בברכה המשולשת כתב:רש"ר הירש?

אכן
במעגלי שנה עמ' קכה
על ידי יוצא פוניבז'
ג' מרץ 24, 2020 8:33 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קריאת התורה בתקופת הקורונה
תגובות: 62
צפיות: 670

Re: קריאת התורה בעידן הקורונה

צפנת פענח כתב:רצו"פ שאלה העומד כעת על הפרק, ותשובה מהגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, הראב"ד דירושלים עיה"ק ת"ו, בעל מועדים וזמנים ותשובות והנהגות.

כבר הציעו שהבעל קורא בעצמו יעלה לכל העליות, ואיזה שעת דחק יש שחייבים להעלות את המתפללים ממקום עומדם, שלדעת השו"ע הוא ברכה לבטלה.
על ידי יוצא פוניבז'
ג' מרץ 24, 2020 3:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סידור בית יעקב - השמטת קטע במהדורות
תגובות: 12
צפיות: 313

Re: סידור בית יעקב - השמטת קטע במהדורות

בברכה המשולשת כתב:
יוצא פוניבז' כתב:
מה שנכון נכון כתב:וה"ה לענין הכנסת למנצח לפני התקיעות והבקשה לתוקע.

למנצח מקורו טהור בס' שם טוב קטן.


אך אין זה אומר שרבינו היב"ץ ס"ל הכי

אך אי"ז מקומם כ"כ כמו מהחמ"י, אלא כמו שאר השינויים.
על ידי יוצא פוניבז'
ג' מרץ 24, 2020 2:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סידור בית יעקב - השמטת קטע במהדורות
תגובות: 12
צפיות: 313

Re: סידור בית יעקב - השמטת קטע במהדורות

מה שנכון נכון כתב:וה"ה לענין הכנסת למנצח לפני התקיעות והבקשה לתוקע.

למנצח מקורו טהור בס' שם טוב קטן.
על ידי יוצא פוניבז'
ג' מרץ 24, 2020 11:30 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: גזירת מרחצאות
תגובות: 102
צפיות: 4286

Re: גזירת מרחצאות

מי שיש לו בביתו רק מקלחת שמחזיקים ביד (ואינה עומדת על הקיר ומתיזה מאליה) - האם יוכל בשעת הדחק גדול להיעזר באדם אחר שיחזיק המקלחת ויעמוד מתחתיה? למה צריך להגיע ל"שעת דחק גדול"? ודאי שפיר דמי! אא"כ כוונתך להיעזר באשתו, שאז נכנסים לשאלת "והיא תראה ... ונכרתו לעיני בני" כמבואר ...
על ידי יוצא פוניבז'
ב' מרץ 23, 2020 12:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר כפרה למי שגרם מוות לחבירו ע"י שהדביקו במחלה
תגובות: 1
צפיות: 132

סדר כפרה למי שגרם מוות לחבירו ע"י שהדביקו במחלה

בעוה"ר החלו מגיעים השמועות ממדינות הים אודות יהודים יראי שמים שנלב"ע אחר שנדבקו בנגיף הקורונה ה"י. ובהרבה מן המקרים מסתבר שידוע מיהו מקור ההדבקה. ויל"ע מהו סדר הכפרה הראוי לאותם אשר גרמו את ההתדבקות, ובפרט היאך יש לנהוג כאשר ההתדבקות נגרמה מחמת זלזול בהוראות. האם מצאנו באחרונים ש...
על ידי יוצא פוניבז'
א' מרץ 22, 2020 9:04 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר
תגובות: 448
צפיות: 19278

Re: סגירת בתי כנסיות.

אכן, דוקא קריאת התורה יש בה מקום יותר לחשש מבחינה זו. ולולי דמסתפינא היה אפשר לסמוך על ההלכה שיש אפשרות שאותו אחד יעלה לתורה שבע פעמים זא"ז, והיינו שהבעל קורא הוא שיעלה בכל העליות ובלצ"ג ואחר שיעלה לשביעי יקרא את ההפטרה בברכותיה, ואי"צ לעלות שוב בתורת 'מפטיר'. ולגבי הקדיש במשנ"ב...
על ידי יוצא פוניבז'
ו' מרץ 20, 2020 3:11 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: המתפלל במקום שלדעת הרופאים אסור להתקהל, עלתה לו תפילה?
תגובות: 16
צפיות: 1010

Re: המתפלל במקום שלדעת הרופאים אסור להתקהל, עלתה לו תפילה?

ידועים ד' רמ"א בשם מנהגים, שבעל תוקע שאמר איני מוציא פלוני, לא יצאו כל הקהל. פשוט דזהו דווקא כשעושה כן על דעתו האישית, ובזה אף הפקיע עצמו מלהיות שלוח הקהל. אך כשעושה כן על דעת הקהל רבותיו ופרנסיו, אין בזה חשש. כמדומני היה בזה תשובה באחד מספריו האחרונים של הרב שלמה זעפראני אודות מרא דאתרא שהודי...
על ידי יוצא פוניבז'
ו' מרץ 20, 2020 12:03 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: כִּכָּ֛ר זָהָ֥ב
תגובות: 3
צפיות: 383

Re: כִּכָּ֛ר זָהָ֥ב

אולי כי הוא משפט ארוך, וזו הצורה הנכונה יותר לחלקו.
ראה עוד בהעמק דבר ותורה תמימה, ובעלון תורת הקורא.
על ידי יוצא פוניבז'
ו' מרץ 20, 2020 10:55 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר
תגובות: 448
צפיות: 19278

Re: סגירת בתי כנסיות.

ביהכנ"ס איצקוביץ הודיע שבשבת הקרובה יהיו ארונות הקודש פתוחים בכל החדרים עד זמן תפילה השני. בשולי הידיעה נכתב - עקב העדר גבאי למכירת העליות, תיחשב כל עלייה במחיר 20 ש"ח. משמעות הדברים היא, שבכל מנין המורכב מעשרה אנשים, ייאלצו 8 אנשים מתוכם לשלם 20 ש"ח על עליה. האם יש תוקף להחלטה מופקעת...
על ידי יוצא פוניבז'
ו' מרץ 20, 2020 10:37 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: המתפלל במקום שלדעת הרופאים אסור להתקהל, עלתה לו תפילה?
תגובות: 16
צפיות: 1010

Re: המתפלל במקום שלדעת הרופאים אסור להתקהל, עלתה לו תפילה?

לכאו' הכוונה שהתוקע אינו מוציאו י"ח בתקיעת שופר.
ובכלל צריך זהירות בדברים שהם תרגום מלשון אחר.
על ידי יוצא פוניבז'
ה' מרץ 19, 2020 12:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות
תגובות: 25
צפיות: 2656

Re: פירוש תר"י לברכות

אכן בראשונים נראה שמובא הכל ע"ש רבינו יונה.
התלמיד כפי המקובל ר' שלמה בן עלי.
על ידי יוצא פוניבז'
ה' מרץ 19, 2020 1:35 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר
תגובות: 448
צפיות: 19278

Re: סגירת בתי כנסיות.

נשמע כעת שישנה קריאה מרבני ב"ב לערוך מנינים בליל שבת בכניסות לבנינים וכדו', וביום שבת להרבות מנינים בביהכנ"ס בכל חדר אפשרי ובכל זמן אפשרי. צריך לציין שהנץ לא מוקדם כ"כ והפרשה השבת ארוכה מאד (10 עמודים בס"ת עם המפטיר), כך שלא נראה שניתן לקיים יותר מ-2 מנינים בחדר אחד מהנץ עד סוזק&...

עבור לחיפוש מתקדם