מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1376 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סעדיה
ה' ספטמבר 24, 2020 10:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: הקל הקל תחילה
תגובות: 66
צפיות: 9358

Re: הקל הקל תחילה

בהא דנזיר דמ"ז מי קודם להימנע מלהיטמאות למת מצוה אם נזיר או כהן וכו' וכו', יל"ע האם הקדימה בזה היא דין דאו'. הראוני לדברי הרע"א בגליון הר"מ (נזירות ז,יג) שציין לדרך הקודש למהר"ח אלפאנדרי, עי"ש. וע"ע במנח"ח מ' שע"ו אות ו'. ולעצם הדין עי' בחי' הגר"מ ה...
על ידי סעדיה
ה' ספטמבר 24, 2020 10:00 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האב והבן מבריסק-נטלו אותו אתרוג בנענועים או לא?
תגובות: 3
צפיות: 789

Re: האב והבן מבריסק-נטלו אותו אתרוג בנענועים או לא?

משמיה דהרב בריסק זצל נודע שהקפיד ליטול בנענועי הלל אותו אתרוג שנטל בעת הברכה. בביאור שיטתו ראיתי מביאים בשם חדב'נ הגאון ר' מיכל פיינשטיין זצל, שמהטעם דאמרינן בגמרא שלא ליטול פלפלין למדו התוס' בסוטה שאין ליטול יותר מפרי אחד לקיום המצוה. והרי לפי דיוק הרב מבריסק זצל ברמבם פרק ז' הנענועים זה חלק מקיום...
על ידי סעדיה
ד' ספטמבר 16, 2020 7:02 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בעשרים וארבעה מקומות נקראו כהנים לוים
תגובות: 6
צפיות: 219

Re: בעשרים וארבעה מקומות נקראו כהנים לוים

עי' בספר עץ יהודה מאמר הכהנים הלוים
על ידי סעדיה
ד' אוגוסט 26, 2020 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה לא מזכירים בפה מעשה מרים
תגובות: 18
צפיות: 469

Re: למה לא מזכירים בפה מעשה מרים

ארצות החיים סי' א' בארץ יהודה סק"ד
על ידי סעדיה
ו' אוגוסט 07, 2020 6:49 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל -החזון יחזקאל
תגובות: 109
צפיות: 46458

Re: רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל -החזון יחזקאל

איש_ספר כתב:קראתי היום באיזה עיתון ישן

ר' יחזקאל אמר בשם ר' חיים מבריסק: אם בארזים נפלה שלהבת, מה יענו אזובי הקיר. שיש לדרוש: אם בארזים נפלה שלהבת, אוי, מי יודע מה יענו כעת אזובי הקיר, שאין מורא הארז עליהם.
על ידי סעדיה
ה' אוגוסט 06, 2020 3:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'שומע כעונה' לא בתורה ותפילה וברכות
תגובות: 16
צפיות: 657

Re: 'שומע כעונה' לא בתורה ותפילה וברכות

עושה חדשות כתב:הפנו אותי לעיין גם ב'בן מלך' שומע כעונה סי' א, ואינו תח"י.
על ידי סעדיה
ד' אוגוסט 05, 2020 5:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשת יפת תואר
תגובות: 3
צפיות: 1095

Re: אשת יפת תואר

עושה חדשות כתב:דא"ג
נסתפקתי,
בין לדעת הרמב"ם ובין לדעת הרמב"ן בגדרי ההיתר של קדלי דחזירי,
האם זה כולל שתיית יין לנזיר, (בית הלוי א,לז)
.

עי' בחידושי מרן רי"ז הלוי הל' נזירות עמ' 50, ובחי' הגרי"ז מנחות ס"ח.
על ידי סעדיה
ב' אוגוסט 03, 2020 7:47 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מה עלה בגורלו של נבוזראדן אחר שהתגייר?
תגובות: 61
צפיות: 2547

Re: מה עלה בגורלו של נבוזראדן אחר שהתגייר?

לפני שנתיים, באחד מימי חול המועד פסח, זכיתי לשוחח עם מו"ר הגר"ח קנייבסקי שליט"א על מספר נושאים תלמודיים והשקפתיים, ובין השאר העליתי בפניו דבר מעניין, לפיו הרמב"ם מדגיש 3 פעמים ברשימת מוסרי התורה ומעתיקי השמועה שלו (בתחילת ספרו היד החזקה) על מספר תנאים שהיו בני גרי צדק. ניסיתי לו...
על ידי סעדיה
ה' יולי 30, 2020 2:20 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: אכלו ושתו ואל תחושו לשום דבר
תגובות: 39
צפיות: 2321

Re: אכלו ושתו ואל תחושו לשום דבר

גל של אגוזים כתב:ראיתי פעם בתשו' חת"ס שכתב דע"כ צריך לומר כהרמב"ם שהיא תענית צשום תשובה ולא משום צער ואבילות דלא מצינו בתורה מושג של תענית אלא על תשובה [יוהכ"פ]. איני מוצא עכשיו התשובה, ואודה למי שיחזיר אבידתי.

או"ח סי' ר"ח
על ידי סעדיה
ה' יולי 23, 2020 10:06 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מה המקור למנהג העולם להתיר גם מכובסים לצורך שבת חזון?
תגובות: 14
צפיות: 948

Re: מה המקור למנהג העולם להתיר גם מכובסים לצורך שבת חזון?

ועתה נבאר דבריו בביאורו בסעי' א, עמש"כ רמ"א שאפי' בשבת של חזון אין לובשין בגדי שבת, וז"ל: זהו חומרא בעלמא אף אם היה אסור בכיבוס מר"ח הא התירו לכבס משום כבוד השבת וכו' ולא יהיה חמור מת"ב שחל בשבת וכו' אמרו ומעלה על שלחנו אפי' כסעודת וכו'. והנה לומר שכוונת הגר"א להוכיח מ...
על ידי סעדיה
ד' יולי 22, 2020 7:17 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מה המקור למנהג העולם להתיר גם מכובסים לצורך שבת חזון?
תגובות: 14
צפיות: 948

Re: מה המקור למנהג העולם להתיר גם מכובסים לצורך שבת חזון?

הראו לי עתה בספר מנחת איש הל' חג ומועד (שפירא) שמסיק שודאי הגר"א לא היקל במכובסים אלא בבגדי שבת, וא"כ מכנסיים וז'קט מכובסים ודאי אסור. וחולצה שלנו יש לומר שדינה ככתונת שהתיר הרמ"א בס"א וכבגדי פשתן שהתיר בס"ג, משום שהיא קרובה לבשר וסופגת זיעה וכו'. יסוד דבריו עפמש"כ שהר...
על ידי סעדיה
ד' יולי 22, 2020 7:10 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מה המקור למנהג העולם להתיר גם מכובסים לצורך שבת חזון?
תגובות: 14
צפיות: 948

Re: מה המקור למנהג העולם להתיר גם מכובסים לצורך שבת חזון?

הגר"א בס"ה רצה להשמיע כמה גדולה שבת שאפי' דבר שהוא מעיקר הדין מקילים עבורה, כמו כיבוס. אבל ד' הגר"א לא ברורים איזה מסקנא הוא רוצה להוציא מהם כלפי כל מנהגי אשכנז שיש בהם חומרות יתירות על האמור בגמ'. כך למשל לעניין רחיצה גם הגר"א לא מיקל. הא קמן שהגר"א לא מבטל את כל מנהגי תשע...
על ידי סעדיה
ג' יולי 21, 2020 8:36 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מה המקור למנהג העולם להתיר גם מכובסים לצורך שבת חזון?
תגובות: 14
צפיות: 948

Re: מה המקור למנהג העולם להתיר גם מכובסים לצורך שבת חזון?

וגם הגר"א שם שהתיר, אין זכר לכביסה (ומ"ש שם הגר"א, שהתירו בגמ' לכבס לכבוד שבת, אינו ראיה שמסיק מזה היתר בפועל למנהג שלא ללבוש מכובסים מר"ח, אלא רק כוונתו להראות שאפי' בדברים שהם מעיקר הדין הקילו לצורך שבת). הרי הגר"א הוכיח מהא דהתירו לכבס - דלא כדעת הרמ"א, וסבי"ל ...
על ידי סעדיה
ה' יולי 16, 2020 2:39 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה שראה משה רבינו בעלייתו למרום לקבל את התורה
תגובות: 9
צפיות: 517

Re: מה שראה משה רבינו בעלייתו למרום לקבל את התורה

חד ברנש כתב:צודק.
אולי ישנה דעה ששלמה המלך יהיה המשיח שלעתיד?..
על ידי סעדיה
ה' יולי 16, 2020 1:47 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה שראה משה רבינו בעלייתו למרום לקבל את התורה
תגובות: 9
צפיות: 517

Re: מה שראה משה רבינו בעלייתו למרום לקבל את התורה

חד ברנש כתב:יישר כוח!
המדרש בשמו"ר מתבסס כמובן על הפסוק בדה"א.

כמובן.
והפייטן משתמש בלשון הפסוק.
על ידי סעדיה
ה' יולי 16, 2020 1:19 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה שראה משה רבינו בעלייתו למרום לקבל את התורה
תגובות: 9
צפיות: 517

Re: מה שראה משה רבינו בעלייתו למרום לקבל את התורה

שורה 32 - במקום שמו"ר יש לציין דבהי"א כ"ט כ"ג
על ידי סעדיה
ה' יולי 16, 2020 1:14 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה שראה משה רבינו בעלייתו למרום לקבל את התורה
תגובות: 9
צפיות: 517

Re: מה שראה משה רבינו בעלייתו למרום לקבל את התורה

לטעמי, יש לציין עבור סוף שורה 25, [גם] למגילה י"ג.
על ידי סעדיה
ש' יולי 04, 2020 11:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משנת ארץ ישראל - משנה אחת סילופים ושיבושים רבים
תגובות: 70
צפיות: 9434

Re: משנת ארץ ישראל - משנה אחת סילופים ושיבושים רבים

מתעמק כתב:כמו כן אין יסוד להנחה השניה, שבמקרה ששחיטת קרבן היתה על גבי המזבח לא נשארה אפשרות לזרים לעלות על גבי המזבח אפילו לצורך עבודה. ומה שמציין פרשנינו למשנה דכלים, לא נמצא שם כלום מזה. ואדרבה המשנה לא מייחסת קדושה נפרדת למזבח כלל.

בבלי מנחות כ' ע"א
על ידי סעדיה
ה' יולי 02, 2020 11:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם דין קנאים פוגעין בו שייך בקרובים?
תגובות: 11
צפיות: 1281

Re: האם דין קנאים פוגעין בו שייך בקרובים?

מעט דבש כתב:הרב 'אוצר החכמה' ברוך שובך! חסרת לנו מאד!

גא"מ!
על ידי סעדיה
ב' יוני 29, 2020 3:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ועלהו לא יבול, מפי הגרח"י קפלן שליט"א
תגובות: 27
צפיות: 5472

Re: ועלהו לא יבול, מפי הגרח"י קפלן שליט"א

- השתתפתי פעם במסיבת חכמי בריסק בחוה"מ, ושאלתי אותם אם הם נוהגים לקרות שה"ש אחר ליל הסדר, וענו שכן, ושאלתי שאלת תם הלא חייב אדם לספר ביצי"מ ולעסוק בהלכות הפסח כל הלילה, אמנם שה"ש מדבר אף על יצי"מ ולכן קורין אותו בשבת חוה"מ, אך אין כולו מדבר על יצי"מ, וא"כ איך...
על ידי סעדיה
ו' יוני 26, 2020 11:38 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם פירושי הראשונים למצוות התורה יש להם תוקף של מצוות עשה ול''ת?
תגובות: 24
צפיות: 3665

Re: האם פירושי הראשונים למצוות התורה יש להם תוקף של מצוות עשה ול''ת?

שמואל שלומוביץ כתב:ושמעתי פעם מח"א שעד"ז יש גם קיום פשטיה דקרא "ובקומך" בקרי"ש של השכמה בקרבנות.


viewtopic.php?f=46&t=46591&start=40#p561419
על ידי סעדיה
ג' יוני 23, 2020 6:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב
תגובות: 334
צפיות: 63906

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

יהושפט כתב:
לענין "להבין ולהורות", דיברתי איתו פעם על ספרי ר"ש ליברמן,

ומה דעתו על כשרותם ותועלתם?
על ידי סעדיה
ו' יוני 19, 2020 1:50 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי עמרם בלוי
תגובות: 114
צפיות: 9141

Re: רבי עמרם בלוי

עקביה כתב:
סעדיה כתב:
הגרע בלוי.PNG

מהיכן לקוח צילום זה?

עובדות והנהגות לבית בריסק ח"ד עמ' פ"ז
על ידי סעדיה
ו' יוני 19, 2020 8:15 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי עמרם בלוי
תגובות: 114
צפיות: 9141

Re: רבי עמרם בלוי

הגרע בלוי.PNG
הגרע בלוי.PNG (33.91 KiB) נצפה 2818 פעמים
על ידי סעדיה
א' יוני 14, 2020 12:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יהושע וכלב נטלו מפירות הארץ?
תגובות: 7
צפיות: 439

Re: האם יהושע וכלב נטלו מפירות הארץ?

יאיר1 כתב:וראיתי עוד בפירוש עץ יוסף על המדרש רבה, שפירש סתירה זו, שמתחילה כלב חפץ שייטלו מפרי הארץ, ואחר שראה שכוונתם לרעה, הניח ולא נטל.

כ"ה בפענח רזא
על ידי סעדיה
א' יוני 14, 2020 9:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יהושע וכלב נטלו מפירות הארץ?
תגובות: 7
צפיות: 439

Re: האם יהושע וכלב נטלו מפירות הארץ?

להעיר מדברי תדא"ר פכ"ט, דאיתא שם שנטלו ה' תאנים וה' רימונים ואשכול אחד של ענבים. ולכאו' מפרש 'במוט בשנים' כפשטיה, וממילא נשארו י' אנשים וכל אחד נשא תאנה או רימון. הרי מבואר דגם יהושע וכלב נטלו. ולהעיר גם מדברי הירו' פ"ט דסוטה ד'באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה' הם...
על ידי סעדיה
א' יוני 14, 2020 7:12 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: בירור שמועה מהגר"א זיע"א
תגובות: 6
צפיות: 468

Re: בירור שמועה מהגר"א זיע"א

כבר פי' כן רבינו טוביה במד' לקח טוב - מובא בהעמ"ד על אתר.
על ידי סעדיה
ה' יוני 11, 2020 12:50 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת מגדף – 'מיתת כפירה'
תגובות: 1
צפיות: 276

Re: פרשת מגדף – 'מיתת כפירה'

כבר נכב"ב בענין המו"נ הזה, וכאן ישנם תוספות רבות --------------------------------------------------------------- טו, ל וְהַנֶּ֜פֶשׁ אֲשֶֽׁר־תַּעֲשֶׂ֣ה בְּיָ֣ד רָמָ֗ה מִן־הָֽאֶזְרָח֙ וּמִן־הַגֵּ֔ר אֶת ד' ה֣וּא מְגַדֵּ֑ף וְנִכְרְתָ֛ה הַנֶּ֥פֶשׁ הַהִ֖וא מִקֶּ֥רֶב עַמָּֽהּ. [א] הנה בדברי חז&q...
על ידי סעדיה
ו' יוני 05, 2020 6:19 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שלושת ימי הגבלה
תגובות: 19
צפיות: 3461

Re: שלושת ימי הגבלה

בפוסקים מבואר ששלושת ימי הגבלה מתחילים בג' בסיון. ואני תמה איך יתכן? הרי מפורש בתורה שביום רביעי של סיון אמר הקב"ה למשה מצוות הגבלה לשלושת ימים, ולא בג' סיון. וכל מאי דנחלקו זה אם היו שלושה ימים חוץ ממתן תורה או שלושה ימים עם מתן תורה, אבל לכו"ע הם התחילו בד' סיון. בפני יהושע שבת פ"ו...
על ידי סעדיה
ה' יוני 04, 2020 4:57 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מנהג העמידה ב'ויברך דוד' <והמסתעף בדיני עמידה בתפילה>
תגובות: 29
צפיות: 2515

Re: מנהג העמידה ב'ויברך דוד'

דרומי כתב:אנצל אשכול זה לשאול - האם ידוע אולי לאחד החכמים מקור מסכם שבו מדבר על ענין עמידה וישיבה בכל חלקי התפלה, מתי עומדים ומתי יושבים ומה טעם - באופן שלא צריך לחפש על כל חלק בפני עצמו

יעויין ב'אלה יעמדו' להג' אדר"ת זצ"ל.
על ידי סעדיה
ג' יוני 02, 2020 8:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 87
צפיות: 8439

Re: מאמר הגרד"ל

שש ושמח כתב:
הסיפור על ר' יהושע לייב דיסקין שהיה רואה עץ ויודע את מספר העלים שבו כמו הנחה פשוטה שזה היה,

סיפור זה ודאי אינו נכון, אם היה רואה את כל העלים שבעץ והיה משער מספרם אולי היה אפשר להאמין, אבל הרי א"א לראות את כל העלים אלא רק החיצוניים ביותר.
על ידי סעדיה
ג' יוני 02, 2020 5:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' שבועות תש"פ (גיליון 12)
תגובות: 27
צפיות: 2264

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' שבועות תש"פ (גיליון 12)

במש"כ הרב בן שלום דגדר איסור גרושה לכהן הוא מלתא דאיסורא דאשת איש, יעויין כאן-
על ידי סעדיה
ג' יוני 02, 2020 8:54 am
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 87
צפיות: 8439

Re: מאמר הגרד"ל

ה'פניני' אזיל לשיטתו שהבית הלוי היה מספר סיפורים ממה שראה אצל ר"ח מואלאז'ין בגיל שנה ותשעה חדשים או שנה וחצי. ואפי' ידע אז לצחוק (תוך כדי משחק) על סברא לא נכונה של רב אחד. (עמ' קנז). בצעירותי הכרתי ת"ח גדול שהיה 'מבטל' מאין כמותו של כל הסיפורי נפלאות והמופתים. הוא לא האמין גם לסיפור על הד...
על ידי סעדיה
ב' יוני 01, 2020 6:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 87
צפיות: 8439

Re: מאמר הגרד"ל

ר' יהושפט, יישר כח. דבר נוסף מעניין הראוי לציון היא הקביעה של רבי דב שהמסורה שחיבור ה'שב שמעתתא' היה בגיל פחות מבר מצוה על סמך הביטוי 'טרם היותי לאיש' הוא טעות! ניתן לשמוע כי הדבר אינו מוכרח, ואולי זו מליצה בעלמא, אך האם הקביעה כי הדבר טעות מתבסס על מידע כל שהוא או השערה בעלמא. בעיני העיוורות אין ה...
על ידי סעדיה
ד' מאי 13, 2020 10:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: שמיעה "פסיכולוגית"
תגובות: 26
צפיות: 2095

Re: שמיעה "פסיכולוגית"

לגבי השומעים, יש לחלק בין הנושאים, יש מקומות שצריך להגיע לדין שומע כעונה [כגון המוציא את חבירו בהלל או בברכות], ויש שהוא דין שמיעה בעלמא [כגון שופר ואולי גם מגילה לנשים, וכן ד' כמה אחרונים לגבי קריאה"ת שאינו מדין שומע כעונה], ולגבי קריאה"ת יתכן שאפי' אינו דין שמיעה אלא דין לימוד, איך בדעת...
על ידי סעדיה
ב' מאי 11, 2020 2:40 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: המלאכים היוצאים לאחור מלפני הקב"ה
תגובות: 7
צפיות: 676

Re: המלאכים היוצאים לאחור מלפני הקב"ה

להעיר מחגיגה ט"ו. וברש"י שם.
על ידי סעדיה
ד' מאי 06, 2020 9:50 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בדברי רשב"ם - דברים יז פסוק יח
תגובות: 4
צפיות: 466

Re: פשט בדברי רשב"ם עה"ת

ברוך שמו כתב:ועכשיו עולה בדעתי שאולי יש ט"ס בדברי רשב"ם ובמקום בדברי הימים צ"ל כדברי חכמים והכונה שכך פירשו חז"ל בסנהדרין דף כב

חומש 'תורת חיים' -
על ידי סעדיה
ב' אפריל 27, 2020 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 811
צפיות: 122351

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

עושה חדשות כתב:לגבי שירת הלויים, האם נזכר מה שרו קודם שדוד המלך חיבר את המזמורים?

עי' פנ"י ר"ה ל"א.
על ידי סעדיה
ה' אפריל 23, 2020 9:09 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תלמוד תורה דרבים דוחה פיקוח נפש
תגובות: 62
צפיות: 5074

Re: תלמוד תורה דרבים דוחה פיקוח נפש

נוטר הכרמים כתב:אגב, בנושא הזה אני שומע מהרבה מבוגרים וזקנים רק אכשר דרא בכל הנוגע לקיום מסגרות של ישיבת ביה"ז
בצורה רחבה מאוד.
על ידי סעדיה
ה' אפריל 23, 2020 12:16 am
פורום: פסח
נושא: האם שונה קריאת והקרבתם של חוה"מ מיו"ט? פליאה גדולה בדר"ת
תגובות: 8
צפיות: 1351

Re: האם שונה קריאת והקרבתם של חוה"מ מיו"ט? פליאה גדולה בדר"ת

לא נראה לי שהאבחנה בין משנה לגמ' מקובלת על ר"ת... ההבדל הוא לא בין תוקף דברי המשנה לדברי הגמ'. אלא, שלגבי יו"ט כותב ר"ת "(והשבעה)[והחמשה] איתקין לקרות בתו"כ", שכך היה עיקר התקנה 'ביו"ט חמשה וכו' בפרשת המועדות שבתו"כ', ואם יקרא החמישי פר' והקרבתם לא קיימו את ה...

עבור לחיפוש מתקדם