מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1084 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליהו בן עמרם
ו' אוגוסט 07, 2020 2:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמור וזכור בדיבור אחד, ולא בכתיבה אחת?
תגובות: 1
צפיות: 33

שמור וזכור בדיבור אחד, ולא בכתיבה אחת?

בגמ' ר"ה כ"ז: "והתניא זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו מה שאין הפה יכולה לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע". כלומר הבריתא מתייחסת רק לאופן הדיבור והשמיעה של זכור ושמור, שנעשה בנס נפלא. וכיצד נכתב בלוחות? אולי נאמר, שגם הכתיבה בלוחות היתה כזאת. בנס נפלא נכתבו זכור ושמור יחדיו, והיה ניתן לקרו...
על ידי אליהו בן עמרם
ש' יולי 25, 2020 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 423
צפיות: 53408

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בטעות התחיל לברך אשר יצר באמצע ברכות קריאת שמע עדיף כבר שייסים ולא יהיה הזכרת ה' שבתחילת הברכה לבטלה או דילמא לא ירבה בהפסק שלא הותר או דילמא כבר התחיל ללהפסיק אין הבדל בין הרבה למעט ועוד הסברא הנ"ל, דמי גרע נתינת שלום למי שירא ממנו, לחשש הזכרת ה' לבטלה וכן מסתבר. אם נימא, שכבר ברגע שהפסיק ב&q...
על ידי אליהו בן עמרם
ש' יולי 25, 2020 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 423
צפיות: 53408

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בטעות התחיל לברך אשר יצר באמצע ברכות קריאת שמע עדיף כבר שייסים ולא יהיה הזכרת ה' שבתחילת הברכה לבטלה או דילמא לא ירבה בהפסק שלא הותר או דילמא כבר התחיל ללהפסיק אין הבדל בין הרבה למעט יש לכאורה הבדל בין הפסק רב למעט, כדאיתא במשנ'ב סי' ס'ו ס'ק כ, דאמנם הותר להפסיק אפי' באמצע פסוק ל'מודים דרבנן' אך מ'...
על ידי אליהו בן עמרם
ש' יולי 25, 2020 10:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 423
צפיות: 53408

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בטעות התחיל לברך אשר יצר באמצע ברכות קריאת שמע עדיף כבר שייסים ולא יהיה הזכרת ה' שבתחילת הברכה לבטלה או דילמא לא ירבה בהפסק שלא הותר או דילמא כבר התחיל ללהפסיק אין הבדל בין הרבה למעט ועוד הסברא הנ"ל, דמי גרע נתינת שלום למי שירא ממנו, לחשש הזכרת ה' לבטלה וכן מסתבר. אם נימא, שכבר ברגע שהפסיק ב&q...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' יולי 24, 2020 1:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 423
צפיות: 53408

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בטעות התחיל לברך אשר יצר באמצע ברכות קריאת שמע עדיף כבר שייסים ולא יהיה הזכרת ה' שבתחילת הברכה לבטלה או דילמא לא ירבה בהפסק שלא הותר או דילמא כבר התחיל ללהפסיק אין הבדל בין הרבה למעט ועוד הסברא הנ"ל, דמי גרע נתינת שלום למי שירא ממנו, לחשש הזכרת ה' לבטלה וכן מסתבר. אם נימא, שכבר ברגע שהפסיק ב&q...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' יולי 24, 2020 1:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור ספייה לגדול
תגובות: 6
צפיות: 239

Re: איסור ספייה לגדול

ב'בל תאכילום' של קטן מצאנו משמיה דתרומת הדשן (פסקים ס'ב) שהוא מצד שלא ירגילוהו בעבירות, ולכשיגדיל יבקש לימודו. וזה לכאורה לא שייך בהאכלת איסור לגדול. אגב, טעם זה קצת צ'ע לענ'ד, וכי אם יאכילוהו 'פעם אחת' כבר יתרגל? מאי שנא מ'התרגלות' של שור המועד שרק בשלוש פעמים נחשב ש'התרגל' לנגוח? זה בהחלט לא שייך...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' יולי 23, 2020 10:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מצוה להאכיל קטן מצה של טבל?
תגובות: 1
צפיות: 71

האם יש מצוה להאכיל קטן מצה של טבל?

בתוס' פסחים דף פ"ח. ד"ה שה הקשה: היאך האב יכול להאכיל פסח לבנו הקטן אף שהבן אינו מנוי על הפסח, הרי יש בזה איסור של "אכילת פסח שלא למנויו", וא"כ עובר האב ב"בל תאכילום"? ותירץ ר"י ד"בל תאכילום" אינו אסור אלא דומיא דשרצים ונבילות, "אבל כה"ג דא...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' יולי 23, 2020 9:52 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חינוך קטן בלולב שלא יהיה שלו?
תגובות: 5
צפיות: 838

Re: חינוך קטן בלולב שלא יהיה שלו?

(מעתיק ממה שמצאתי באשכול אחר) במשנ"ב סימן תרנ"ח הביא פלוגתא בעניין ארבעת המינים שאולים לקטן: כיון שלא יצא מידו שפיר דמי — רוצה לומר דעל ידי זה אין הקטן קונה כלל ולכן מותר אפילו בלא הגיע לעונת הפעוטות והוא הדין אם לא מקנה ליה כלל לקטן או שאומר לו יהא שלך עד שתצא בו ואחר כך יהא שלי כבתחילה ...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' יולי 20, 2020 9:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור ספייה לגדול
תגובות: 6
צפיות: 239

Re: איסור ספייה לגדול

יש עוד נפק"מ אם האוכל לא עבר על האיסור כלל, לפני עוור לא שייך בל תאכילום הוא עצם מה שהוא מאכיל דבר איסור וזה נפק"מ המבארת עיקר גדר לא תאכילום ומכאן עולה היסוד של גדול האם אפשר להאכילו בלי שהוא בעצמו עובר על איסור? כי יתכן שדווקא כך יש לא תאכילום ואולי אפשר בתוחב לו, אבל אז אולי הוא לא כדר...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' יולי 20, 2020 9:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: נבואה=גילוי העתידות או "יצירת" העתידות?
תגובות: 10
צפיות: 287

Re: נבואה=גילוי העתידות או "יצירת" העתידות?

לפו"ר יש הבדל בין דברי הרמב"ן המצוטטים שהם צורת ההוצאה לפועל על ידי ירידה כל שהיא לעולם המעשה בטרם יבוא הדבר, לבין לומר שכל הנבואה כולה היא לא גילוי העתידות אלא יצירתם כתבתי כבר 'קצת ראיה'. כוונתי להביא ראיה לדוגמא מנזיפת אלישע ביואש מלך ישראל על שירה בחץ רק 3 פעמים ולפי זה תהיה גם הכאת א...
על ידי אליהו בן עמרם
א' יולי 19, 2020 1:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נבואה=גילוי העתידות או "יצירת" העתידות?
תגובות: 10
צפיות: 287

Re: נבואה=גילוי העתידות או "יצירת" העתידות?

בברכה המשולשת כתב:ויעויין עוד בקונטרס בענייני נבואה של המהרי"ל דיסקין

לצערי אין בידי.
האם דיבר בענין הספק דלעייל, ומה שיטתו בקצרה?
על ידי אליהו בן עמרם
ג' יולי 14, 2020 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור ספייה לגדול
תגובות: 6
צפיות: 239

Re: איסור ספייה לגדול

אדייק ואצטט מירושלמי ערלה פרק ג' הלכה א' (דף י'ז במהד' וילנא ודף ל'ה. במהד' שוטנשטיין) מתניתא מסייעא לרבי לעזר, לא יאכל חמץ, לעשות את המאכיל כאוכל.... דברי ר' יאשיה. וכן שם גבי מאכיל שרצים. ושם במהר'א פולדא פי' 'מי שמאכיל לחבירו חמץ בפסח חייב המאכיל כמו האוכל' ובר'ש סירילאו שם כתב, 'דמאן דספי ליה בי...
על ידי אליהו בן עמרם
א' יולי 12, 2020 9:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור ספייה לגדול
תגובות: 6
צפיות: 239

Re: איסור ספייה לגדול

בשו"ת אחיעזר הנ"ל (סי' פ"א סעיף ז') הוסיף וכתב 2 נפק"מ בין איסור "לפני עיוור" לאיסור "בל תאכילום": א. על איסור "לפני עיוור" עובר המכשיל ב שעת נתינת המכשול (ולכאו' לאו בדווקא שעובר גם אם לא נכשל בפועל, אלא גם אם עובר דווקא אם נכשל בפועל, אך השעה שבה ע...
על ידי אליהו בן עמרם
א' יולי 12, 2020 9:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נבואה=גילוי העתידות או "יצירת" העתידות?
תגובות: 10
צפיות: 287

נבואה=גילוי העתידות או "יצירת" העתידות?

במושכל ראשון היה נראה לומר, כי ישנן עתידות שהיו קורות בעתיד גם אילולא הנבואה, ורצה הקב"ה לגלותן לעם ישראל או לגויים, ולפיכך הראה לנביא מחזה נבואה וציווה אותו לילך ולגלות את העתידות, לצורך תוכחה או נחמה וכיוצ"ב. כלומר נבואה היא בעצם "גילוי העתידות" בלבד (לצורך כזה או אחר). אך אולי...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' יולי 09, 2020 8:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור ספייה לגדול
תגובות: 6
צפיות: 239

איסור ספייה לגדול

אשמח למראה מקומות בענין זה. עד עתה מצאתי (כותב מזכרון, ואיתי תלון משוגתי): בירושלמי ערלה פרק ג' משנה א' - משמע שיש איסור בל תאכילום לגדול - בחמץ, דם ושרצים. ויש גם דרשה בספרי. ולכאו' זה צריך להיות בנין אב לכל איסורים שבתורה חוץ מאיסורים שיש דרשה הפוכה (כגון בנזיר). וברמב"ם בהל' אבל - מחייב מלקו...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' יולי 06, 2020 12:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'חידשו ראשי הישיבות'
תגובות: 9
צפיות: 382

Re: 'חידשו ראשי הישיבות'

שלום רב לתלמידי החכמים, כבר הרבה זמן שאני צופה מהצד בפוסטים ובשרשורים השונים ותמיד אני מוצא את עצמי לומד המון דברים חדשים מכל יושבי הפורום, קודם כל ארצה לומר על זה תודה. עכשיו גם הגיע תורי לפתוח שרשור (ראשון שלי) ובטוח אני שתלמידי החכמים פה יוכלו להאיר את עיניי בידיעותיהם המופלגות. תהיתי לעצמי אילו...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' יוני 26, 2020 1:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 608

Re: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

אנסה לחדד, מה שנראה כמוסכם בינינו, ומה נקודת המחלוקת: א. יש צורת התקנה, והיא שיעמוד הקורא ויקרא לציבור, והציבור ישמע ממנו באותה עת שקורא להם. ולכן הקלטה בטייפ איננה כצורת התקנה. ב. מוסכם בינינו, כפי שנמצא בפוסקים, ששמיעה מרמקול, איננה שמיעת קולו של המשמיע, אלא קולה של המכונה. ג. מוסכם בינינו, שהקול...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' יוני 19, 2020 3:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות באין מעבירין על המצוות
תגובות: 4
צפיות: 893

Re: חקירות באין מעבירין על המצוות

ברש"י יומא לג: בסוגיא דאין מעבירין איתא: עבורי דרעא אטוטפתא - לאחר תפילין שבזרוע בשביל תפילין של ראש אסור דהא בזרוע פגע תחילה . חקירה א': האם אין מעבירין נאמר דווקא לגבי ה"חפצא" שאיתו עושים את המצוה, כגון תפילין או ציצית או מזבח הפנימי שצריך לדשנו, שאסור לו לעזוב אותו ולקיים מצוה בחפ...
על ידי אליהו בן עמרם
א' יוני 14, 2020 12:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 608

Re: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

אגב, לדעת הסוברים ש"כתיבה כדיבור" - האם ניתן לומר גם ש"קריאה" - כשמיעה? ומאי נפק"מ? אם כנים הדברים שאפשר שהציבור ישמע ברמקול מהקורא, האם לדוגמא נתיר גם שהקורא מן הספר יכתוב (יקליד על מקלדת המחשב) את הדברים שקורא בעיניו מן הספר למען הציבור, והציבור יקרא בעיניו את מה שכתב באו...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' יוני 12, 2020 2:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 608

Re: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

אגב, לדעת הסוברים ש"כתיבה כדיבור" - האם ניתן לומר גם ש"קריאה" - כשמיעה? ומאי נפק"מ? אם כנים הדברים שאפשר שהציבור ישמע ברמקול מהקורא, האם לדוגמא נתיר גם שהקורא מן הספר יכתוב (יקליד על מקלדת המחשב) את הדברים שקורא בעיניו מן הספר למען הציבור, והציבור יקרא בעיניו את מה שכתב באו...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' יוני 12, 2020 2:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בל תשחית - עד כמה?
תגובות: 10
צפיות: 1126

Re: בל תשחית - עד כמה?

רבינו יונה בשע"ת שער ג אות פ"ב לא תשחית את עצה לנצוח עליו גרזן (דברים כ, יט). הוזהרנו בזה שלא לכרות כל עץ מאכל, גם לבנות לו מצור, כל זמן שימצא מאילני סרק די ספוקו. וכן הוזהרנו בזה שלא לפזר ממון לריק אפילו שוה פרוטה . ואמרו רבותינו (ב"ק צא:): המקרע על מתו יותר מדי - לוקה. נפלא, ויישר ...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' יוני 11, 2020 10:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 608

Re: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

צריך לשמוע מהקורא, אם זה לא קולו של הקורא זה לא שמיעה מהקורא רק בגרמת הקורא, ואם זה מספיק גם תוכי מספיק כי הבעל קורא מפעיל את התוכי. האם גם באיסורי שבת תאמר כך? אם אסור לאדם להדליק את אור המנורה בשבת בפקודה קולית. האם גם להפעיל תוכי שהוא יתן את הפקודה הקולית והאור יידלק, האם גם אז תאמר שאסור לאדם ל...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' יוני 11, 2020 3:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 608

Re: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

צריך לשמוע מהקורא, אם זה לא קולו של הקורא זה לא שמיעה מהקורא רק בגרמת הקורא, ואם זה מספיק גם תוכי מספיק כי הבעל קורא מפעיל את התוכי. האם גם באיסורי שבת תאמר כך? אם אסור לאדם להדליק את אור המנורה בשבת בפקודה קולית. האם גם להפעיל תוכי שהוא יתן את הפקודה הקולית והאור יידלק, האם גם אז תאמר שאסור לאדם ל...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' יוני 10, 2020 10:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 608

Re: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

ב. א"כ למה לא מספיק שאחד יקרא מספר תורה, ושאר הציבור יקראו מחומש? לא הבנתי כיצד הגעת למסקנא זו מתוך דברי דלעייל? שהרי לא כתבתי שאין קשר בין מצות הקורא למצות הציבור, אלא כתבתי שדין קריאה מתוך הספר הוא ממצות הקורא, והעם רק צריך לשמוע דברי תורה "על ידי" הקורא. ומה אכפת לן שאין זה "...
על ידי אליהו בן עמרם
א' יוני 07, 2020 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 608

Re: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

א. לא מובן, הרי צריך קריאה מספר תורה, ואם אין שומע כעונה הרי מאי שנא מקורא בחומש. ב. גם אם לא צריך שומע כעונה, צריך לשמוע מקורא מספר תורה, והרמקול הרי לא נחשב כקולו של הקורא שאם כן היה בזה דין שומע כעונה, נמצא ששומע מקורא בע״פ, והרי זה כשומע מתוכי שחוזר על הבעל קורא. ג. ועוד מסתבר שאין זה נחשב כלל ...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' יוני 05, 2020 4:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 608

Re: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

עיין גמ' מגילה ריש פרק ג' דגם אשה וקטן יכולים לקרוא, ואינם בר חיובא. ובר מן דין, עיקר התקנה שילמדו הציבור תורה, עיין גמ' ב'ק פ'ב לסיבת התקנה ע'י משה רבינו ע'ה שהיו העם במדבר ג' ימים בלי תורה. ומה ששאלת משמיעה בטייפ. זה שאני, שאינו כצורת התקנה שיעלו 3 או 7 קרואים ויקראו מתוך הספר וישמיעו את הציבור. ו...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' יוני 05, 2020 2:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 608

קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

ראיתי מביאים בשם הג"ר עמרם פריד שליט"א שפסק שאין יוצאין בקריאת התורה ברמקול. (בפסקיו שפורסמו לאחרונה, לעת ה"קורונה") יודע אני את דברי הפוסקים בענין קריאת המגילה ותקיעת שופר, שנחלקו בזה. אך כל זה דווקא במקום דבעינן שמיעת דיבורו או קולו של המוציא, ומדין "שומע כעונה". אך ב...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' יוני 05, 2020 1:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מלמול כדיבור דמי או לאו
תגובות: 19
צפיות: 2752

Re: מלמול כדיבור דמי או לאו

שאלה פשוטה ומצויה. אדם שמוציא קול וחותך את המילות במוצאות הפה זהו ודאי דיבור, ה"ה כאשר אינו מוציא קול ממש אלא נופח רוח, וע"י השפתיים נשמעים דבריו, גם זה דיבור הוא. אבל מה הדין כאשר אינו מוציא הגה וגם לא רוח, אלא רק ממלמל בשפתיו את המילים, ואפילו אם יצמידו לפיו רמקול, לא ישמעו כלום. זה ג&q...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' יוני 05, 2020 1:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מלמול כדיבור דמי או לאו
תגובות: 19
צפיות: 2752

Re: מלמול כדיבור דמי או לאו

שאלה פשוטה ומצויה. אדם שמוציא קול וחותך את המילות במוצאות הפה זהו ודאי דיבור, ה"ה כאשר אינו מוציא קול ממש אלא נופח רוח, וע"י השפתיים נשמעים דבריו, גם זה דיבור הוא. אבל מה הדין כאשר אינו מוציא הגה וגם לא רוח, אלא רק ממלמל בשפתיו את המילים, ואפילו אם יצמידו לפיו רמקול, לא ישמעו כלום. זה ג&q...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' מאי 21, 2020 10:04 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קריאת התורה בתקופת הקורונה
תגובות: 116
צפיות: 8060

Re: קריאת התורה בתקופת הקורונה

1. נכון. אלא אם כן אי אפשר בעניין אחר. 2-5. מה שהביאור הלכה כתב שיש להקל משום שיש לחוש לכיסופא ומריבות, היינו להסביר למה בכלל יש כאן שעת הדחק, הלוא ניתן להעלות אחרים, ועל כן כתב שלהעלות אחרים זה לא פיתרון כי נמצא שהסומא ועם הארץ לא יעלו לעולם ויבואו לאינצויי, אולם בענייננו הוי שעת הדחק מצד עצם המצי...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' אפריל 17, 2020 1:22 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: כי אם ליראה
תגובות: 1
צפיות: 262

כי אם ליראה

לעת בוקה ומבולקת ה"קורונה" קרוב לי, לפרסם ביקשני. הנה לפניכם רביבים מליבו: במצולות מחשבה מעיקה, עולים ויורדים - שואה ותקומה, גלות וגאולה. מושגים מתערבים, עקרונות - במישברים תהומות - נישאים וגלי תהיות - עוברים. משיח כבר כאן, חמורים נוערים - היכן? נעזב כהן מדוכן, וישראל אוחזין בקרנות מעמדן. ...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' אפריל 03, 2020 2:13 pm
פורום: פסח
נושא: ברך לפני אכילת מצה וביטל המצוה - לא תהא ברכתו לבטלה?
תגובות: 0
צפיות: 255

ברך לפני אכילת מצה וביטל המצוה - לא תהא ברכתו לבטלה?

השאגת אריה בסי' ק' מחדש שצריך לברך ברכת המצוות על אכילת חצי שיעור ממצווה, לדוגמא: לברך לפני אכילת חצי כזית מצה. (לדבריו - גם ב"חצי שיעור" יש מצוה כמו "שחצי שיעור אסור מן התורה", וצריך לברך על מצוה זו) לפי זה, מה יהיה הדין, אם היה לפניו כזית מצה, ברך על אכילת מצה, התחיל לאכול חצי ...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' מרץ 30, 2020 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכל חצי שיעור של איסור ויקבל שכר?
תגובות: 10
צפיות: 678

Re: אכל חצי שיעור של איסור ויקבל שכר?

הרי גם על זה הסכמתי עם כב"ת ,עיין לעיל ,ואף התייחסתי לחצי שיעור של מצוה בלשוני הקצר והטהור . מצד שני אולי אפשר לומר כך, בריבוי של "כל חלב" נתחדשו שני חידושים: א. אין היתר לאכול "חצי שיעור". אלא גם אם אכל "חצי שיעור" עבר על איסור של "כל חלב". ב. מי שאכל &...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' מרץ 30, 2020 6:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכל חצי שיעור של איסור ויקבל שכר?
תגובות: 10
צפיות: 678

Re: אכל חצי שיעור של איסור ויקבל שכר?

ביליצר כתב:מה השאלה ?ביטל מצות עשה כפשוטו

זה פשוט!
וא"כ גם לאידך גיסא: אכל חצי שיעור של איסור, ונמנע מלאכול שיעור שלם של איסור, שגם יקבל שכר על הימנעותו מ"איסור" שלם...
זה כל מה שרציתי להוכיח...
למרות שזה נראה ונשמע ממש כ"דברי הבל"...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' מרץ 30, 2020 6:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכל חצי שיעור של איסור ויקבל שכר?
תגובות: 10
צפיות: 678

Re: אכל חצי שיעור של איסור ויקבל שכר?

קידושין ל"ט: רמי רב טובי בר רב קיסנא לרבא, תנן כל העושה מצוה אחת מטיבין לו, עשה אין לא עשה לא, ורמינהי ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה. אמר ליה התם כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה... וברש"י שם: "התם שבא דבר עבירה לידו - ההוא ישב ולא עבר עבירה דקאמר נוטל עליה שכר בעביר...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' מרץ 30, 2020 6:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכל חצי שיעור של איסור ויקבל שכר?
תגובות: 10
צפיות: 678

Re: אכל חצי שיעור של איסור ויקבל שכר?

קידושין ל"ט: רמי רב טובי בר רב קיסנא לרבא, תנן כל העושה מצוה אחת מטיבין לו, עשה אין לא עשה לא, ורמינהי ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה. אמר ליה התם כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה... וברש"י שם: "התם שבא דבר עבירה לידו - ההוא ישב ולא עבר עבירה דקאמר נוטל עליה שכר בעביר...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' מרץ 30, 2020 1:15 pm
פורום: פסח
נושא: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?
תגובות: 16
צפיות: 2016

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

לי ברור שאין זו כוונת הגר"א, ונחשב כרשות לעניין חיוב כלשון הרמב"ם על כל מצות הקיומיות כולל מזוזה ועכ"פ הגר"א והרא' דעימיה, הבינו כפשטא דקרא שיש מצוה לאכול מצה, וכל כזית וכזית מקיים בפועל מצות עשה, ואין כאן כלל הגדרה של רשות ממש, והגע עצמך האם הסתפקת לעניין סוכה שהיא גם מצוה קימי...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' מרץ 30, 2020 12:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכל חצי שיעור של איסור ויקבל שכר?
תגובות: 10
צפיות: 678

אכל חצי שיעור של איסור ויקבל שכר?

קידושין ל"ט: רמי רב טובי בר רב קיסנא לרבא, תנן כל העושה מצוה אחת מטיבין לו, עשה אין לא עשה לא, ורמינהי ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה. אמר ליה התם כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה... וברש"י שם: "התם שבא דבר עבירה לידו - ההוא ישב ולא עבר עבירה דקאמר נוטל עליה שכר בעבירה...
על ידי אליהו בן עמרם
א' מרץ 29, 2020 8:31 pm
פורום: פסח
נושא: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?
תגובות: 16
צפיות: 2016

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

לפענ"ד בעי כוונה והטעם, שלא דומה כלל למצות שחיטה שהיא מצווה של הכשר מעשה, ומעין מה שלא נאמר דבעי כוונה לאיסור עשה משא"כ הכא עכ"פ רוצה הוא לקיים מצות עשה באכילתו, ולמה יקיים בלא כוונה לקיים. דהלא פשיטא שהדעה שסוברת שיש קיום עשה אינה רק ע"ד אי בא לאכול לחם יאכל מצה ופשיטא שסוברים ...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' מרץ 26, 2020 10:51 pm
פורום: פסח
נושא: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?
תגובות: 16
צפיות: 2016

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

לגבי האם צריך כוונה לקיים מצוה באוכל מצה בחוה״מ פסח בשביל שיחשייב שקיים מצוה, עיין בשו״ת תשובות והנהגות (ח״ה סי׳ קלו) ובאיילת השחר (שמות עמ׳ עח), שהסתפקו בזה, כיוון דהוי רשות. הגר״ח קניבסקי (מועדי הגר״ח תשובה קלא עמ׳ נט) אמר דהוי כבכל המצוות שצריכות כוונה (אולם הסטייפלר כתב באיגרת נדירה לקה״י סי׳ כ...

עבור לחיפוש מתקדם