מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1159 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אהרן תאומים
ה' ינואר 21, 2021 6:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים נו. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה אמר שמא חס ושלום יש במטתי פסול כאברהם שיצא ממנו ישמעאל ואבי יצחק שיצא ממנו עשו אמרו לו בניו שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד בבא בתרא סב. ומודה רב היכא דאיכא מצר ראובן ושמעון מחד גיסא ומצר לוי ויהודה מחד...
על ידי אהרן תאומים
ה' ינואר 21, 2021 6:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים נה: (רש"י)וקוצרין לא גרסינן דהא היתר גמור הוא דקיימא לן במנחות בפרק רבי ישמעאל (דף עא.) ממקום שאי אתה מביא אתה קוצר ותבואת יריחו של עמקים היא ואינה כשירה למנחות דתנן (שם פה.) אין מביאין סולת למנחה לא מבית השלחין ולא מבית העמק וכו' ולהכי אינה כשירה לעומר דאין מנחות באה ממנו דבעינן משבח אר...
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 20, 2021 3:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים נד. פתיחת פי האתון נד: אמר שמואל אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד למימרא דסבר שמואל ט' באב בין השמשות שלו אסור (רש"י)בין השמשות שלו אסור. באכילה ובמלאכה דמחמירין על ספיקו כדאמרינן בתענית ציבור ושמואל קא משוי ט' באב כתענית ציבור: בבא בתרא ס. מנהני מילי א''ר יוחנן דאמר קרא {במדבר כד-...
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 20, 2021 3:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים נג. סימן לנחלים קנים נפקא מינה לנחל איתן סימן לשפלה שקמה נפקא מינה למקח וממכר השתא דאתית להכי כולהו נמי למקח וממכר: (רש"י) לנחל איתן. לעגלה ערופה צריך שיהו קנים גדילים בו ואי לא לא מיקרי נחל : בבא בתרא נט. (רשב"ם) לדידי נמי קני לי מיא דאיגרך. להשקות בהמותיי שעל מנת כן נתרציתי לך ודמ...
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 18, 2021 10:13 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1168
צפיות: 240611

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

אני התכוונתי למקום השני "שבהכל נלחם" אבל נראה שהכירו זה יותר פיענוח מוצלח
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 18, 2021 8:46 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1168
צפיות: 240611

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

להסתכל / והסתכל - שבהכל
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 18, 2021 5:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מס' פסחים - דיוקים ורמזים ברש"י
תגובות: 25
צפיות: 791

Re: מס' פסחים - דיוקים ורמזים ברש"י

דף נב: נאמר בגמרא רב ספרא נפק מארץ ישראל לחוצה לארץ הוה בהדיה גרבא דחמרא דשביעית לוו בהדיה רב הונא בריה דרב איקא ורב כהנא אמר להו איכא דשמיע ליה מיניה דרבי אבהו הלכה כר''ש בן אלעזר או לא א''ל רב כהנא הכי א''ר אבהו הלכה כר' שמעון בן אלעזר א''ל רב הונא בריה דרב איקא הכי א''ר אבהו אין הלכה כרשב''א אמר...
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 18, 2021 3:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים נב.: הא דתנן נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם .. והאמר ר''א לא אמר רבי יהודה אלא לחומרא ... מתקיף לה רב אשי לרבי יהודה אטו אגבא דחמרא קלטינהו (רש"י) גבא דחמרא קלטינהו. גבו של חמור שהכניסן לתוך אותו מקום החמור קלטן בחומרי אותו מקום שלא יוכל להחזירן עוד הא לא גדלו שם ...
על ידי אהרן תאומים
ו' ינואר 15, 2021 9:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים נא. והתניא רוחצין שני אחין כאחד ואין רוחצין שני אחין בכבול ומעשה ביהודה והלל בניו של רבן גמליאל שרחצו שניהם כאחד בכבול ולעזה עליהן כל המדינה אמרו מימינו לא ראינו כך ונשמט הלל ויצא לבית החיצון....כדתניא עם הכל אדם רוחץ חוץ מאביו וחמיו ובעל אמו ובעל אחותו ור' יהודה מתיר באביו מפני כבוד אביו והו...
על ידי אהרן תאומים
ו' ינואר 15, 2021 9:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים נ. א''ר יהושע בן לוי עתיד הקב''ה להוסיף על ירושלים עד שהסוס.... ולא יהיה כנעני עוד בבית ה' צבאות אלא למ''ד הנך תרתי מאי ולא יהיה כנעני א''ר ירמיה אין כאן עני וכנעני מנלן דאיקרי תגר דכתיב {בראשית לח-ב} וירא שם יהודה בת איש כנעני מאי כנעני אילימא כנעני ממש אפשר בא אברהם והזהיר את יצחק בא יצחק ו...
על ידי אהרן תאומים
ו' ינואר 15, 2021 8:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים מט. תניא ר''א בר צדוק אומר פעם אחת שבת אבא ביבנה וחל ארבעה עשר להיות בשבת ובא זונין ממונה של רבן גמליאל בבא בתרא נה. (רשב"ם) אבל אנדיסקי. ממונין של מלך הרגילין לגבות מכל בית ובית מכל איש ואיש עד שיעלה החשבון למס הקצוב ושכחוהו לזה או לא רצו לשאול לו כלום בשביל שהוא אדם בטל וסבורין היו שאי...
על ידי אהרן תאומים
ו' ינואר 15, 2021 3:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בשני מקומות בתורה בלבד רש"י אומר -
תגובות: 5
צפיות: 136

בשני מקומות בתורה בלבד רש"י אומר -

רש"י (שמות פר' וארא) ו' ט' לְכָךְ אֲנִי אוֹמֵר יִתְיַשֵּׁב הַמִּקְרָא עַל פְּשׁוּטוֹ, דָּבָר דָּבוּר עַל אָפְנָיו, וְהַדְּרָשָׁה תִּדָּרֵשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (ירמיהו כג,כט): "הֲלֹא כֹה דְבָרִי כָּאֵשׁ נְאֻם ה' וּכְפַטִּישׁ יְפוֹצֵץ סָלַע" – מִתְחַלֵּק לְכַמָּה נִצּוֹצוֹת. רש"י (בראשית...
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 13, 2021 6:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים מח. והתניא רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר בחטין שלשת קבין ובשעורין ארבעה קבין לא קשיא הא בחסיכתא הא במעלייתא אמר רב פפא שמע מינה גריעין חיטי חסיכתא מחיטי מעלייתא טפי מדגריען שערי חסיכתא משערי מעלייתא דאילו התם תילתא והכא ריבעא (רש"י) הא בחסיכתא הא במעלייתא. קמייתא במעלייתא בתרי...
על ידי אהרן תאומים
ג' ינואר 12, 2021 8:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מס' פסחים - דיוקים ורמזים ברש"י
תגובות: 25
צפיות: 791

Re: מס' פסחים - דיוקים ורמזים ברש"י

הגמרא בדף נא. ״כדי רבי יוחנן״ כו׳ ולכן לא פירש זאת ברבי יוחנן כי אין צורך לדקדק ולהבדיל אצלו בין כדי לכדי משא"כ ברשב"י, וזה גם המקום היחיד בש"ס שרש"י פירש המילה כדי\כדאי ייש״כ! אגב, יש עוד מקומות שרש״י פירש תיבת כדי. מה שהתכוונתי מקום יחיד שרש"י מפרש כדי/כדאי מן המקומות שנא...
על ידי אהרן תאומים
ג' ינואר 12, 2021 2:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מס' פסחים - דיוקים ורמזים ברש"י
תגובות: 25
צפיות: 791

Re: מס' פסחים - דיוקים ורמזים ברש"י

שמואל דוד כתב:הגמרא בדף נא. ״כדי רבי יוחנן״ כו׳

ולכן לא פירש זאת ברבי יוחנן כי אין צורך לדקדק ולהבדיל אצלו בין כדי לכדי משא"כ ברשב"י, וזה גם המקום היחיד בש"ס שרש"י פירש המילה כדי\כדאי
על ידי אהרן תאומים
ג' ינואר 12, 2021 7:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מס' פסחים - דיוקים ורמזים ברש"י
תגובות: 25
צפיות: 791

Re: מס' פסחים - דיוקים ורמזים ברש"י

נא: רש״י ד״ה כדי - ראוי מדוע לא פירש כן לעיל בע״א ? היות וזה על רשב"י ועליו נאמר כדי רשב"י לסמוך עליו בשעת הדחק וזה לא רק "ראוי" אלא פסיקה להלכה משא"כ כאן שענינו שראה את רשב"י שאכל וע"כ "ראוי", וראה כאן על קשר נוסף בין שני הכדי רשב"י https://daf-yom...
על ידי אהרן תאומים
ג' ינואר 12, 2021 3:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים מז. והא תנן יש חורש תלם אחד ו חייבין עליה משום שמונה לאוין בבא בתרא נג.: ואמר רב אסי א''ר יוחנן שתי שדות ומצר אחד ביניהן החזיק באחת מהן לקנותה (רשב"ם) החזיק באחת מהן. כגון דרפק בה כדלקמן ונתכוין לקנותה לבדה ולחברתה לא נתן לב לקנות קנאה לאותה שדה לבדה ואי לא הוה מצר בינתיים הוה קנה את כול...
על ידי אהרן תאומים
ג' ינואר 12, 2021 3:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים מו. א''ר אבהו אמר רבי שמעון בן לקיש לגבל ולתפלה ולנטילת ידים ארבעה מילין (רש"י) לגבל. המגבל עיסת אחרים בשכר וכלי בעל הבית טמאים עד ארבע מילין הטריחוהו חכמים לילך למקוה לטבול כליו וכן לתפלה אם מהלך אדם בדרך ובא עת ללון ולהתפלל אם יש בית הכנסת לפניו ברחוק ארבע מילין הולך ומתפלל שם ולן שם ו...
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 11, 2021 2:32 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים מד. והתנן המקפה של תרומה והשום והשמן של חולין בבא בתרא נ. ואחת שהכניסה לו שום משלה [שומה] יש שום ויש שום ויש פסח על שום מה ויש שנהגו שלא לאכול שום בפסח, ועל זה הם תמהים "מצה/מרור זו/זה שאנו אוכלים על שום?!" וואו יישר כח לקרוא כל כך בעיון ולתפוס את השום אכן לזה כיוונתי
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 11, 2021 6:48 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יעקב הי' ראוי להעמיד י"ד שבטים
תגובות: 2
צפיות: 146

Re: יעקב הי' ראוי להעמיד י"ד שבטים

כמדומני שמספר 2) שמעתי מהמגיד הרב ברוך רוזונבלום שליט"א
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 11, 2021 4:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים מה. קשיין אהדדי אמר רב הונא סמי קילתא מקמי חמירתא רב יוסף אמר תנאי שקלת מעלמא ? תנאי היא בבא בתרא נא: אמרו ליה רבן עוקבא ורבן נחמיה בני בנתיה דרב לרב חסדא שביק מר רברבי ועביד כזוטרי ? (רשב"ם)רברבי. רב שקדם לרבי יוחנן רבו של רבי אלעזר כדאיתא בשחיטת חולין (דף צה:) דכל זמן שהיה רב קיים הוה ...
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 11, 2021 3:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים מד. והתנן המקפה של תרומה והשום והשמן של חולין
בבא בתרא נ. ואחת שהכניסה לו שום משלה [שומה]

יש שום ויש שום ויש פסח על שום מה
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 11, 2021 3:43 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים מג: והני נשי הואיל וליתנהו בקום אכול מצה דהויא ליה מצות עשה שהזמן גרמא (רש"י) מצות עשה שהזמן גרמא. נפקא לן בפ''ק דקידושין (דף כט.) דנשים פטורות : בבא בתרא מט: כדרב הונא אמר רב דאמר רב הונא אמר רב יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה (רשב"ם) כדרב הונא אמר רב. כלומר מתקנת מזונ...
על ידי אהרן תאומים
א' ינואר 10, 2021 8:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מס' פסחים - דיוקים ורמזים ברש"י
תגובות: 25
צפיות: 791

Re: מס' פסחים - דיוקים ורמזים ברש"י

מט: רש״י ד״ה ואינו מתקבל - לשומעים מה כוונת רש״י בזה? מדוע לא פירש כן לעיל אצל דבר נאה ומתקבל? המתקבל הוא בין להשיא בתו לת"ח ובין שהוא ישא בת ת"ח, וממילא לא רק כלפי השומעים הוא "מתקבל" אלא גם כלפי עצמו, משא"כ האינו מתקבל שמדבר על שהוא עצמו נושא בת הארץ ואולי לעצמו זה יתקבל ...
על ידי אהרן תאומים
א' ינואר 10, 2021 8:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מס' פסחים - דיוקים ורמזים ברש"י
תגובות: 25
צפיות: 791

Re: מס' פסחים - דיוקים ורמזים ברש"י

מח: מתני׳ לא כל הנשים ולא כל העצים ולא כל התנורים כו׳ רש״י ד״ה לא כל הנשים - יש עצלניות ומחמיצות אם ישהו כל כך ויש תנור שאינו חם מהר ויש עצים שאינם נבערים מהר. צ״ע מדוע נקט תנור קודם עצים שלא כסדר המשנה? כי רצה להדגיש שהסיבה שהתנור לא חם לא קשור לעצים דווקא (אם הם מעט או שאינם בוערים היטב) אלא זה ת...
על ידי אהרן תאומים
ו' ינואר 08, 2021 5:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: פסחים מז. יו"ט שני של גליות בירושלים?
תגובות: 11
צפיות: 1512

Re: פסחים מז. יו"ט שני של גליות בירושלים?

רש"י גם בסוכה (מב:) החליל. שמחת בית השואבה היו שמחים בחג לכבוד שאיבת ניסוך המים ומחללים בחלילים ובכנורות ואותו חליל אינו דוחה יום טוב הלכך פעמים שהוא חמשה ימים בחג כגון שלא חל יום טוב הראשון בשבת דכיון דלא דחי יום טוב וכל שכן שבת שבחולו של מועד פשו להו חמשה ופעמים שהוא ששה כגון שחל יום טוב ראשו...
על ידי אהרן תאומים
ו' ינואר 08, 2021 2:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים מב. רבי יהודה היא דתניא {ויקרא כב-כג} שור ושה שרוע וקלוט נדבה תעשה אותו אותו אתה מתפיס לבדק הבית ואי אתה מתפיס תמימים לבדק הבית מכאן אמרו כל המתפיס תמימים לבדק הבית עובר בעשה אין לי אלא בעשה בלא תעשה מנין ת''ל {ויקרא כב-א/יז/כו ??} וידבר ה' אל משה לאמר (רש"י)נדבה תעשה אותו. לדמיו הקדישהו...
על ידי אהרן תאומים
ה' ינואר 07, 2021 9:59 pm
פורום: על שולחן האוצר
נושא: מיזם חדש של אוצר החכמה
תגובות: 79
צפיות: 249340

Re: מיזם חדש של אוצר החכמה

הודו לה' כי טוב לכבוד יום הולדתי להיותי עיצות געבער קנו לי ילדי מתנה את מפרשי האוצר, והתחלתי לפחד משבת מה אני יעשה כנאמר עם הארץ אימת שבת עליו אי אפשר ללמוד עם מחשב
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 06, 2021 10:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מס' פסחים - דיוקים ורמזים ברש"י
תגובות: 25
צפיות: 791

Re: מס' פסחים - דיוקים ורמזים ברש"י

מב: היכא דאתמר. בהדיא דלא קנסינן ליה אתמר והיכא דלא אתמר לא אתמר והלכך עברה ולשה בחמין קרובה למזיד היתה ואסור ולא דמי לבציקות של נכרים דאמרינן (לעילדף מ.) ממלא אדם כריסו מהן דהכא בעינן למיקנסה דעברה אדרבנן.
וצ"ע הרי בדרך כלל בקנס זה הפוך היכי דאיתמר איתמר
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 06, 2021 3:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים מא: אכל כזית צלי מבעוד יום לא פסל עצמו מבני חבורה כזית צלי משחשיכה פסל עצמו מבני החבורה (רש"י)לא פסל את עצמו מבני חבורה. דאמרי' לקמן (דף פו.) אין הפסח נאכל לא בשתי חבורות כאחד ואין האוכל אוכל בשני מקומות ונפקא לן מבבית אחד יאכל ומתרגמינן בחבורא חדא יתאכל ואכילה דמבעוד יום לאו אכילה היא ו...
על ידי אהרן תאומים
ד' ינואר 06, 2021 2:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים מ: איתיביה רבה בר ליואי לרבא בגד שאבד בו כלאים הרי זה לא ימכרנו לנכרי ולא יעשה בו מרדעת לחמור אבל עושין אותו תכריכין למת לנכרי מאי טעמא לא לאו משום דהדר מזבין לישראל בבא בתרא מו: ת''ר נתחלפו לו כלים בכלים בבית האומן הרי זה ישתמש בהן עד שיבא הלה ויטול את שלו בבית האבל או בבית המשתה הרי זה לא י...
על ידי אהרן תאומים
ג' ינואר 05, 2021 8:59 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1020
צפיות: 223111

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

ייש"כ למביאים את ההספד ויי"כ גדול לאבא המספיד, הספדו זה ראוי להיחרט על כל לב בדורינו זה, אם חשבנו שאנו בדור שפל מראים לנו את היהלומים האלו המבליחים בחשיכת הגלות, ולא אלמן ישראל,
אפשר לצרף זה לסגולה חדשה ללמוד ולשנן הספד זה 40 פעם ומובטח שלא יצטרך לבקש כלום מהאבא שהכל יודע וכולו טוב ומטיב
על ידי אהרן תאומים
ג' ינואר 05, 2021 8:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אֲבָל בלשון חז"ל
תגובות: 17
צפיות: 311

Re: אֲבָל בלשון חז"ל

ייש"כ בספר ר"ת שטרן זה לא מופיע
על ידי אהרן תאומים
ג' ינואר 05, 2021 7:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אֲבָל בלשון חז"ל
תגובות: 17
צפיות: 311

Re: אֲבָל בלשון חז"ל

אני לא רוצה להראות את בורותי אבל כבודו מכריחני מה זה תול"מ
על ידי אהרן תאומים
ג' ינואר 05, 2021 6:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אֲבָל בלשון חז"ל
תגובות: 17
צפיות: 311

Re: אֲבָל בלשון חז"ל

ייש"כ! לעיקר האשכול: ראה פירש"י ד"ה 'וחייבין' - מעילה ו, ב. רש"י על מעילה ככל הנראה אינו מרש"י ומדוע הרחקת נדוד להלן מ"מ מתוך טיוטא שלי לכתיבת הסבר השינויים ברש"י בכל המקומות \ אבל – אמת בקושטא עירובין ל ע"ב רש"י ד"ה אבל. אמת: עירובין לח ע"א רש...
על ידי אהרן תאומים
ג' ינואר 05, 2021 5:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים לט: (רש"י) כעין דאורייתא תקון. ואין לו היתר במושבות ומרור איתקש למצה מה מצה בעינן נאכלת בכל מושבות אף מרור נמי בעינן יש לו היתר. לישנא אחרינא מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור מדרבנן בפרק בתרא (דף קטו.) וזה שמעתי וקשיא לי בזמן הזה מי מסקי מעשר שני לירושלים ואי למאן דאמר קדושה ראשונה קידשה לשעת...
על ידי אהרן תאומים
ב' ינואר 04, 2021 3:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים לח: הרי אמרו חלות תודה ורקיקי נזיר שעשאן לעצמו אין אדם יוצא בהן למכור בשוק יוצא בהן
בבא בתרא מד. מכר לו פרה מכר לו טלית
על ידי אהרן תאומים
א' ינואר 03, 2021 6:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מס' פסחים - דיוקים ורמזים ברש"י
תגובות: 25
צפיות: 791

Re: מס' פסחים - דיוקים ורמזים ברש"י

לו. שבתי היתה. שביתתי היתה רגל פסח אחד אצל ר' אליעזר ור' יהושע: אפשר שהמעשה בהגדש"פ היה ג"כ באותו הזמן, או שמזה שהזכיר רק שניים סימן שהיה בזמן אחר
על ידי אהרן תאומים
א' ינואר 03, 2021 4:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים לז: בעו מיניה מעולא הדביק מבפנים ואבוקה כנגדו מהו אמר ליה מאי אימא ליה דאי אמינא ליה אמר לי רוב עניים עושין כן
בבא בתרא מג.
ואמאי קרי להו עניים דהכל אצל ספר תורה עניים הן
על ידי אהרן תאומים
ו' ינואר 01, 2021 11:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 429
צפיות: 43644

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

פסחים לו: אוציא חיטין ושעורין שיש במינן ביכורים
בבא בתרא מב:
(תוספות)לומר שנוטל. כדין אריס שיורד ברשות אפי' בשבח המגיע לכתפים גמר פירי כגון קמה לקצור

עבור לחיפוש מתקדם