מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 988 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אהרן תאומים
ב' ספטמבר 21, 2020 8:57 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור ל: סימן טוב כשבמהלך הלימוד יש פסוק מפרשת השבוע
תגובות: 25
צפיות: 1585

לימוד גמרא הנפגשת בדיוק בפרשת השבוע

מפעם לפעם הן בלימוד הדף היומי והן בלימוד באופן כללי נתקל בעניני פרשת השבוע, האם יש מי שמדבר על זה או כותב שזה מראה לימוד תורה לשמה
על ידי אהרן תאומים
ד' ספטמבר 16, 2020 7:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

לכל הלומדים כפליים לתושיה, לוח הלימוד לשנת תשפא , כולל מקום לציון נלמד ב: חברותא וכדו' וכולל מקום לכתיבת ציונים לשעשועי אורייתא, אשמח מאוד לסיוע בזה להעלות רעיונות וכד' ועם סיום שנת תשפ נאחל לכל עם ישראל תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה בכפליים , וברכת כה לחי למוסיפי הדף שזכו ללמוד בשנה זו מתחילת ...
על ידי אהרן תאומים
א' ספטמבר 13, 2020 4:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 258
צפיות: 91701

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

יפה, תשפ"א ר"ת תוקעים שופר פעם אחת
על ידי אהרן תאומים
ש' ספטמבר 12, 2020 12:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין כט: אבל הכא לא דעבידי אינשי דשתו כסא בצפרא וכסא בפניא וסמכי עילויהו [לעירוב בערב שבת]
בבא מציעא מט. בדידי הוה עובדא ההוא יומא אפניא דמעלי שבתא [ערב שבת]
על ידי אהרן תאומים
ש' ספטמבר 12, 2020 12:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין כח: ר' זירא כי הוה חליש מגרסיה הוה אזיל ויתיב אפיתחא דרב יהודה בר אמי אמר כי נפקי ועיילי רבנן איקום מקמייהו ואקבל בהו אגרא נפק אתא ינוקא דבי רב א''ל מאי אגמרך רבך א''ל כשות בורא פרי האדמה חזיז שהכל נהיה בדברו אמר ליה אדרבה איפכא מיסתברא האי מארעא קא מרבי והאי מאוירא קא מרבי והלכתא כינוקא דב...
על ידי אהרן תאומים
ה' ספטמבר 10, 2020 4:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין כז: והתניא בן בג בג אומר {דברים יד-כו} בבקר מלמד שלוקחין בקר על גב עורו ובצאן מלמד שלוקחין צאן על גב גיזתה וביין מלמד שלוקחין יין על גב קנקנו ובשכר מלמד שלוקחין תמד משהחמיץ א''ר יוחנן מאן דמתרגם לי בבקר אליבא דבן בג בג מובילנא מאניה אבתריה לבי מסותא [אשרת אותו בהובלת בגדיו לבית המרחץ ] בבא ...
על ידי אהרן תאומים
ה' ספטמבר 10, 2020 4:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין כו: מתני' והכל ניקח בכסף מעשר חוץ מן המים ומן המלח (רש"י) בכסף מעשר. בתוך ירושלים כשהוא מוציאו [לצורך מאכלו] כדכתיב (דברים יד) ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך: בבא מציעא מו. וחוזר ואומר הרי הן מחוללין על מעות שיש לי בבית (רש"י) וחוזר ואומר. הרי פירות של מעשר שני שלך יהיו מחוללין על מ...
על ידי אהרן תאומים
ה' ספטמבר 10, 2020 4:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין כה: ההיא אבוורנקא דהוה ליה לריש גלותא בבוסתניה א''ל לרב הונא בר חיננא ליעביד מר תקנתא דלמחר נאכול נהמא התם (רש"י) אבוורנקי. אילן שצילו מרובה ונוטעין אותו השרים ועושין אצטבאות תחתיו סביבותיו להתלונן תחתיו בימות החמה ולשמח שם: בבוסתנא. ויותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה היה הפרדס: נאכול נהמ...
על ידי אהרן תאומים
ה' ספטמבר 10, 2020 3:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין כד: (רש"י)כריא דפירי. כרי של פירות גבוה עשרה ורוחב כרוחב בית כור לא בטלה תורת דירה משם ומים הראוין לשתיה כפירות דמי ל''א מידי דהוה אכריא דפירי שוחה עמוקה שמצניעין שם פירות שאע''פ שעמוקין שם הרבה נוטלים מהן בשבת: בבא מציעא מד: (רש"י) ואסור. דתנן לקמן (דף עה.) לא יאמר אדם לחבירו הלו...
על ידי אהרן תאומים
ג' ספטמבר 08, 2020 5:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין כג. וכן שמעתי ממנו שיוצאין בערקבלין בפסח וחזרתי על כל תלמידיו ובקשתי לי חבר ולא מצאתי: (רש"י) ובקשתי לי חבר. לשלשה דברים הללו אם שמען מפיו ולא מצאתי וכו' בבא מציעא מג: א''ל ר' זירא לר' אבא בר פפא כי אזלת להתם אקיף אסולמא דצור ועול לגביה דר' יעקב בר אידי ובעי מיניה אי שמיעא ליה לר' יוחנ...
על ידי אהרן תאומים
ג' ספטמבר 08, 2020 5:15 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין כב. וכל דירה שתשמישה לאויר כגון בורגנין שבשדות (רש"י בסוכה דף ג: בורגנין. צריף שעושין מן ערבה וקנים לשומרי פירות או לציידי עופות ותניא בעירובין בכיצד מעברין (דף נה:) בורגנין מתעברין עמה:) בבא מציעא מב. ההוא גברא דאפקיד זוזי גבי חבריה אותבינהו בצריפא דאורבני איגנוב (רש"י) צריפא דאו...
על ידי אהרן תאומים
ג' ספטמבר 08, 2020 4:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין כא: בא ואראך תלמידי חכמים שעוסקין בתורה מתוך הדחק וכו'
בבא מציעא מא. דא''ר יוחנן מאן דמתרגם לי חבית אליבא דחד תנא מובלנא מאניה בתריה לבי מסותא
חביבות התורה לימוד מתוך הדחק, מסכים להיות עבד ולשממש אפילו הולכת בגדים ללבית המרחץ מפני חביבות התורה
על ידי אהרן תאומים
ב' ספטמבר 07, 2020 6:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עירובין - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 4
צפיות: 296

Re: מסכת עירובין - דיוקים בלשון רש"י

דף כה: רש"י ד"ה בעי רבה. למ''ד אין מחיצה על גבי מחיצה נבלעו התחתונות בקרקע שהיה העפר רך ותיחוח ונחבט הכותל בבת אחת בשבת ולא נפל אלא נבלע והעליונות קיימות מהו: מדוע רש" פירש בבעיה שזה היה בשבת הרי הגמרא דנא לגבי מה היתה האיבעיא אם לגבי נכסי הגר או לגבי שבת, ואולי רש"י מעמיד את הא...
על ידי אהרן תאומים
א' ספטמבר 06, 2020 6:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין כ: אמר ר' יוחנן המפנה חפציו מזוית לזוית ונמלך עליהן והוציאן פטור
בבא מציעא מ. בד''א שעירבן עם פירותיו אבל יחד לו קרן זוית אומר לו הרי שלך לפניך
על ידי אהרן תאומים
א' ספטמבר 06, 2020 6:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין יט. ואתי אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל להו בר מישראל שבא על בת עובד כוכבים דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליה (רש"י) ולא מבשקר. איננו מכירו שהוא יהודי דמשכה ערלתו ודומה לו כמי שאינו נימול: בבא מציעא לט: ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו מלמד שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקן (רש"י) ויכר יוסף ...
על ידי אהרן תאומים
ו' ספטמבר 04, 2020 8:44 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: התרגום המבואר (מתעדכן)
תגובות: 6
צפיות: 336

Re: התרגום המבואר (מתעדכן)

יישר כח גדול
על ידי אהרן תאומים
ו' ספטמבר 04, 2020 6:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין יח: וא''ר ירמיה בן אלעזר מאי דכתיב {בראשית ח-יא} והנה עלה זית טרף בפיה אמרה יונה לפני הקב''ה רבש''ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד בשר ודם כתיב הכא טרף וכתיב התם {משלי ל-ח} הטריפני לחם חוקי בבא מציעא לח. מיתיבי המפקיד פירות אצל חבירו והרקיבו יין והחמיץ...
על ידי אהרן תאומים
ו' ספטמבר 04, 2020 5:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין יז: דאית ליה קוברין דתניא איזהו מת מצוה כל שאין לו קוברין קורא ואחרים עונין אותו אין זה מת מצוה (רש"י) דאית ליה קוברין. שיש לו יורשין: בבא מציעא לז. ורמינהי נפל הבית עליו ועל אמו יורשי הבן אומרים האם מתה ראשונה ויורשי האם אומרים הבן מת ראשון אלו ואלו מודים שיחלוקו (רש"י) נפל הבית ...
על ידי אהרן תאומים
ו' ספטמבר 04, 2020 5:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין טז: דרש רב נחמן משום רבינו שמואל יחיד נותנין לו בית סאתים ב' נותנין להן בית סאתים ג' נעשו שיירא ונותנין להן בית שש שבקת רבנן ועבדת כר' יוסי ברבי יהודה הדר אוקים רב נחמן אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי ברם כך אמרו רב נחמן אומר שמועה בשם רבינו שמואל ובעקבות שאילה שנשאל מתקן א...
על ידי אהרן תאומים
ה' ספטמבר 03, 2020 6:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת י"א א- נוסחאות רש"י על סוגיית עיר שגגותיה-
תגובות: 6
צפיות: 174

Re: שבת י"א א- נוסחאות רש"י על סוגיית עיר שגגותיה-

לפי הידוע לי אין כת"י לתחילת מסכת שבת נגישים כל מה שיש בספריה הלאומית הוא משבת דף קכט והלאה
בכל אופן מה מצאת ברש"י זה קושי שאתה מחפש בשבילו עדי נוסח
על ידי אהרן תאומים
ה' ספטמבר 03, 2020 5:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עירובין - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 4
צפיות: 296

Re: מסכת עירובין - דיוקים בלשון רש"י

דף כג: אלא אמרה תורה טול חמשים. שארכו יתר על רחבו וסבב חמשים הנותרים דהוו להו שבעים אמות וד' טפחים מרובעין כיצד וכו' אריכות גדולה ברש"י לדרך עשיית החשבון הנ"ל , והד"ה הפותח במילים אלא אמרה תורה והיה צ"ל טול חמישים, ונראה שרש"י הוכרח להציג החשבון הנ"ל ובאופן זה דווקא זה...
על ידי אהרן תאומים
ב' אוגוסט 31, 2020 5:17 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגר"נ פרצוביץ והרבי מחב"ד
תגובות: 31
צפיות: 4362

Re: הגר"נ פרצוביץ והרבי מחב"ד

אין זה חשוב בכלל, ובודאי לא בימי אלול. אמנם בכל זאת אם זה חשוב למישהו. אני שמעתי אישית מא' מתלמידי הגרנ"פ זצ"ל, שאמנם נכון שהיה הגר"נ מתלהב מדיוקים והערות שמצא בשיחותיו של הרבי, ועם זאת היה מסתייג ומביע פליאה על הערבוב של הסולת וכו'. ע"כ. ולא דק מר בדבריו, אלא שיטת הדיוק בכל מיל...
על ידי אהרן תאומים
ב' אוגוסט 31, 2020 4:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין טו: מתני' וכותבין עליו גיטי נשים גמרא: . בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף סלקא דעתך אמינא הואיל ואיתקש יציאה להויה מה הויה בכסף אף יציאה בכסף קמ''ל ור' יוסי הגלילי האי סברא מנא ליה נפקא ליה מספר כריתות ספר כורתה ואין דבר אחר כורתה בבא מציעא לה. שמו לה לאשה ואינסיבא או שמו מינה דאשה ואינסיבא ...
על ידי אהרן תאומים
ב' אוגוסט 31, 2020 3:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין יד: אמר רבא האלהים אמרה וגמירנא לה מיניה ומאי טעמא קא הדר ביה משום דר' יוסי נימוקו עמו אמר ליה רבא בר רב חנן לאביי הילכתא מאי א''ל פוק חזי מאי עמא דבר (רש"י) משום דקאי רבי כוותיה. לעיל והא דתני אדא בר מניומי רבי היא וסבר לה כר' יוסי כדאוקימנא בחצר קטנה שנפרצה לגדולה: נימוקו עמו. טעמי ר...
על ידי אהרן תאומים
ב' אוגוסט 31, 2020 3:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עירובין - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 4
צפיות: 296

Re: מסכת עירובין - דיוקים בלשון רש"י

דף יג. מחסר אות אחת. וה' אלהים אמת אם תחסר אל''ף הרי אתה מחריב וידבר ה' אם תוסיף אות אחת ותכתוב וידברו נמצאת מחריב: במסכת סוטה דף כ עמוד א רש"י ד"ה אם תחסר אות אחת. כגון א' וה' אלהים אמת (ירמיה י) או תייתר אות אחת כגון בראשית בראו אלהים: ובתוס' איתא ד"ה או מייתר אות אחת. כמו בראשית ב...
על ידי אהרן תאומים
ב' אוגוסט 31, 2020 3:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין יג. איתמר א''ר יהושע בן לוי כל מקום שאתה מוצא משום רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד לפני ר''ע אינו אלא רבי מאיר ששימש את ר' ישמעאל ואת ר''ע דתניא אמר ר''מ כשהייתי אצל ר' ישמעאל הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו ולא אמר לי דבר כשבאתי אצל רבי עקיבא אסרה עלי איני והאמר רב יהודה אמר שמואל משום ר' מאיר כשהיי...
על ידי אהרן תאומים
א' אוגוסט 30, 2020 7:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין יב: והתניא חצירות של רבים ומבואות שאינן מפולשין בין עירבו ובין לא עירבו (עירובי חצירות) בבא מציעא לב: א''ר יצחק והוא שעומדת תוך לתחום מכלל דברשות הרבים ואפילו בתוך התחום נמי חייב איכא דמתני לה אסיפא ברה''ר חייב בה אמר רבי יצחק והוא שעומדת חוץ לתחום מכלל דברפת אפילו עומדת חוץ לתחום נמי אינו ...
על ידי אהרן תאומים
א' אוגוסט 30, 2020 7:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין יא: דאמר ליה רבי יוחנן לריש לקיש לא כך היה המעשה שהלך רבי יהושע אצל ר' יוחנן בן נורי ללמוד תורה אף על פי שבקי בהלכות כלאים ומצאו שיושב בין האילנות ומתח זמורה מאילן לאילן ואמר לו רבי אי גפנים כאן מהו לזרוע כאן אמר לו בעשר מותר ביותר מעשר אסור (רש"י) אע''פ שבקי. רבי יהושע בהלכות כלאים שא...
על ידי אהרן תאומים
א' אוגוסט 30, 2020 7:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין י. ומה פסי ביראות שהתרתה בהן פרוץ מרובה על העומד לא התרתה בהן יותר משלש עשרה אמה ושליש (רש"י) פסי ביראות שהתרתה בהן. שלש עשרה אמה ושליש דתנן בפרק שני (לקמן יז:) עושין פסין לביראות שברשות הרבים והן עמוקין עשרה ואסור למלאות מהן ולהניח על שפתן שמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים והתירו חכמים ל...
על ידי אהרן תאומים
א' אוגוסט 30, 2020 7:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין ט. מצא מין את מינו וניעור בבא מציעא כט: מצא כסות מנערה אחד לשלשים יום: למימרא דניעור מעלי לה בין ניעור לניעור כאן בעירובין רש"י מסביר שהכוונה כניעור משנתו ומביא דוגמתו בבכורות, ובמוסרת הש"ס ציין לעיין ברש"י בעבודה זרה עג. שהאריך לפרש מילה זו "ניעור" , וזה לשונו שם: ...
על ידי אהרן תאומים
א' אוגוסט 30, 2020 7:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין ח. מרימר פסיק לה לסורא באוזלי אמר חיישינן שמא יעלה הים שרטון (רש"י) פסיק ליה לסורא באוזלי. הים היה סמוך לסורא מאחריה וראשי המבואות מפולשין לים והיה מרימר עושה רשתות ומכמורות לכל המבואות ולא רצה לסמוך על מחיצת הים : בבא מציעא כח. ורמינהו בשלשה במרחשון שואלין את הגשמים ר''ג אומר בז' בו (...
על ידי אהרן תאומים
א' אוגוסט 30, 2020 6:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין ז. כגון שדרה וגולגולת דתנן השדרה והגולגולת שחסרו וכמה חסרון בשדרה בש''א שתי חוליות וב''ה אומרים חוליא אחת ובגולגולת בש''א כמלא מקדח וב''ה אומרים כדי שינטל מן החי וימות (רש"י) כגון שדרה וגולגולת. של מת וכו' בבא מציעא כז: ת''ש אין מעידין אלא על פרצוף הפנים עם החוטם (רש"י) אין מעידין...
על ידי אהרן תאומים
א' אוגוסט 30, 2020 6:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין ו: והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ירושלים אילמלא דלתותיה ננעלות בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים בבא מציעא כו. תנן מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה לעולם מעשר בהר הבית חולין ובירושלים בשאר ימות השנה חולין בשעת הרגל הכל מעשר ואמר ר' שמעיה בר זעירא מאי טעמא הואיל ושוקי ירושלים עשוין להתכבד בכל...
על ידי אהרן תאומים
א' אוגוסט 30, 2020 6:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין ה: מבוי שניתר בלחי וקורה (רש"י) מבוי שניתר. פתיחת כותלו הסמוך לרשות הרבים בלחי משהו: בבא מציעא כה: מצא בכותל חדש מחציו ולחוץ (רש"י) מחציו ולחוץ. באחד מחורי כותל הסמוכים לרשות הרבים מצאה מחצי עוביו של כותל ולחוץ שלו דאמרינן אחד מבני רשות הרבים נתנו שם ושכח דאע''ג דאמרן לעיל ספק הינ...
על ידי אהרן תאומים
ד' אוגוסט 19, 2020 8:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת סנהדרין - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 120
צפיות: 17202

Re: מסכת סנהדרין - הערות בגמרא ורש"י

העונשים מוכנים למועדי רגל שזה לשון מעודנת למנאפים ברגל
על ידי אהרן תאומים
ב' אוגוסט 17, 2020 12:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - מי שהחשיך
תגובות: 0
צפיות: 154

מסכת שבת - מי שהחשיך

דף קנה: והיכי משכחת לה בבשר פילי , משום מה כל התרגומים והפירושים למינהם מפרשים בשר פילים, והוא תמוה מאוד היכי תמצי כזו רחוקה ובפרט שבגמר בדף קכח נאמר שפילין לא שכיחי, ועוד מדוע נאמר בבשר פילי היה צ"ל בבשר פילין כפי שפילים נכתבים בכל הש"ס ואולי אף לומר בנבלת פילין בשר מאן דכר שמיא. ומילא ה...
על ידי אהרן תאומים
א' אוגוסט 16, 2020 2:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין ד. גפן כדי רביעית יין לנזיר (רש"י) רביעית יין לנזיר. לחייבו מלקות: ועיין בתוספות
בבא מציעא כד: חבית יין בעיר שרובה כנענים מותרת משום מציאה ואסורה בהנאה (יין נסך) ועיין בעבודה זרה ל' ע"ב בתוס' ד"ה ומטמא טומא חמורה בכזית ובתוס ומטמא טומאת משקין ברביעית
על ידי אהרן תאומים
א' אוגוסט 16, 2020 2:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין ג. מאי אמלתרא רב חמא בריה דרבה בר אבוה אמר קיני כי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא פסקי דארזא מאן דאמר פסקי דארזא כ''ש קיני מ''ד קיני אבל פסקי דארזא לא ומ''ד פסקי דארזא מ''ט משום דנפיש משכיה והא סוכה דנפיש משכיה וקאמרי רבנן דלא אלא כיון דקא חשיב אית ליה קלא: (רש"י) קיני. כגון קיני עופות הי...
על ידי אהרן תאומים
א' אוגוסט 16, 2020 1:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין ב. מבוי שהוא גבוה למעלה מעשרים אמה (רש"י) מבוי שהוא גבוה. שהניחו את הקורה למעלה מעשרים אמה וקורה זו להתיר לטלטל לתוכה באה דמדאורייתא איתסר הוצאת רה''ר בשבת ומה היא רה''ר סרטיא ופלטיא גדולה כדאמרן בפרק יציאות השבת (שבת דף ו:) שדומין לדגלי מדבר דכל מילי דשבת ממשכן גמרינן ועגלות של לוים ב...
על ידי אהרן תאומים
א' אוגוסט 16, 2020 1:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 289
צפיות: 27751

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

קנז: ומדבריהם למדנו שפוקקין ומודדין וקושרין בשבת: עולא איקלע לבי ריש גלותא חזייה לרבה בר רב הונא דיתיב באוונא דמיא וקא משח ליה אמר ליה אימר דאמרי רבנן מדידה דמצוה דלאו מצוה מי אמור אמר ליה מתעסק בעלמא אנא בבא מציעא כא : מצא פירות מפוזרין וכמה א''ר יצחק קב בארבע אמות ויש לדון האם לדעת את הפיזור של ה...

עבור לחיפוש מתקדם