מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 771 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' אוגוסט 31, 2020 10:51 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ניקנור - גוי או יהודי?
תגובות: 23
צפיות: 746

Re: ניקנור - גוי או יהודי?

ידוע למאן דהו אם ניקנור (מעובדא דיומא לח, א בנס שנעשות לדלתותיו) היה גוי או יהודי? יעזור לי מאד אם יש למאן דהו מקורות לדבר. ייש"כ! שער ניקנור על שם מה? ייש"כ. עברתי על האשכול הנ"ל, אך לא מצאתי שם להדיא גבי אותו ניקנור שתרם את הדלתות (והביאם מאלכסנדריה). מה הוא היה, ישראל או גוי . וצר...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' אוגוסט 31, 2020 10:39 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ניקנור - גוי או יהודי?
תגובות: 23
צפיות: 746

Re: ניקנור - גוי או יהודי?

ראיתי כעת שיש כמה גירסאות למה נקרא שמו של שער ניקנור כך, ובר"ש סיליריאו (בירושלמי שקלים פ"ו ה"ג) הביא מירושלמי (שלא נמצא לפנינו) גירסא אחרת, ובתוך הדברים מובא: "למה נקרא שמו שער ניקנור, שפעם אחת עלה ניקנור סרדיוט ממלכי יונים וחנה כנגד שער ניקנור והיה מניף ידו על בית המקדש ואמר: '...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' אוגוסט 31, 2020 10:30 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ניקנור - גוי או יהודי?
תגובות: 23
צפיות: 746

ניקנור - גוי או יהודי?

ידוע למאן דהו אם ניקנור (מעובדא דיומא לח, א בנס שנעשות לדלתותיו) היה גוי או יהודי?

לעת עתה לא מצאתי מפורש.
יעזור לי מאד אם יש למאן דהו מקורות לדבר.

ייש"כ!
על ידי אשרי יושבי ביתך
ו' אוגוסט 28, 2020 4:35 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'
תגובות: 73
צפיות: 6770

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 49 פרשת כי תצא תש"פ מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א בענין " איסור בל תוסיף בנשיאות כפיים ומה שעיקר ברכת כהנים הוא בשם השם " ובענין " התפלה של השקיפה שאומרים הכהנים אחר ברכת כהנים אמאי אין עוברין בבל תוסיף " ובענין " אם מו...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ו' אוגוסט 28, 2020 3:59 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: פת עכו"ם שנתבשל
תגובות: 3
צפיות: 275

Re: פת עכו"ם שנתבשל

פת עכו"ם שנתבשל, מצאתי כתוב בספר נחלת שבעה שע"י הבישול נתבטל ממנו דין פת עכו"ם (כשנתבשל ע"י יהודי, כמובן). יש לזה עוד מקור חוץ ממנו? בשו"ת נחלת שבעה (סי' עב) כתב כמו שהבאת. וכן כתב בשו"ת אבני נזר (יו"ד סי' ק סק"ז). אכן במהרי"ל (סי' קסה) פליג על זה, וכ&qu...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ג' אוגוסט 25, 2020 10:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת כהנים שלא על פי גדרי המצווה
תגובות: 6
צפיות: 370

Re: ברכת כהנים שלא על פי גדרי המצווה

הנה מצד בל תוסיף כבר כתב הביאור הלכה (ר"ס קכח, ד"ה דזר), שכתב דיש לתמוה על מנהג העולם שמברך אחד לחברו בלשון יברכך, בין כהן בין זר, ואי"ז בשעת התפלה, ובירושלמי מצינו שאין נשיאת כפים בלא תפלה. אלא כתב שדברי הירושלמי זה תקנה דרבנן, דמן התורה לא תליא בתפלה (דכל דין תפלה הוא רק מדרבנן). וכ...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ג' אוגוסט 25, 2020 1:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשנות צוואת המת מפני השלום
תגובות: 11
צפיות: 1017

Re: לשנות צוואת המת מפני השלום

הנה בעצם " מצוה לקיים דברי המת ", מבואר בשו"ת שואל ומשיב (מהדורא ג ח"ב סי' קפג) דחיובה מדין גמילות חסד עם המת , הא ותו לא. דכיון שהמת ביקש בקשה, ואינו יכול לעשותה בעצמו, לכן עלינו לעשות עמו חסד ולקיים בקשתו. ואם כן, דרק משום מצות גמילות חסד אתינן עלה, א"כ פשוט דמותר לשנות מפ...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' אוגוסט 24, 2020 10:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש הריטב"א בפסחים נד, א - נראה כאוכל לבטלה
תגובות: 8
צפיות: 361

חידוש הריטב"א בפסחים נד, א - נראה כאוכל לבטלה

הנה חידוש עצום מצאנו בריטב"א בפסחים (נד, א) שכתב דאע"פ שיצא מוציא בברכת הבדלה, אינו כן בברכת הבשמים דהיא ברכת הנהנין וכבר יצא, " ואף על פי שחוזר ומריח בו מ"מ נראה כאוכל לבטלה כדי שיברך ". ומ"מ מיישב מנהג העולם להוציא בני ביתו גם בבשמים, " כיון שעושה כך להוציא אחרים...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' אוגוסט 24, 2020 12:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 973
צפיות: 139815

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

מותר ללמוד כללי דקדוק וכדו' קודם ברכה"ת (בלי פסוקים)? יעוי' במשנ"ב סי' פה סק"ה שכתב: "וכן אסור לעיין בבה"כ במשקלי השמות והפעלים של לשון הקודש, שאין דרך להגיע לידיעה רק ע"פ הכתובים ויבוא להרהר במקרא ", עכ"ל (ומקור דבריו משע"ת שם בשם שאלת יעב"ץ). הרי ...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ו' אוגוסט 21, 2020 12:10 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל
תגובות: 255
צפיות: 25282

Re: הרב זלמן נחמיה גולדברג

מצו"ב שני מכתבים מהגאון זצ"ל, בעניין דיבור בסוף התפלה וחומרת העניין:
על ידי אשרי יושבי ביתך
ו' אוגוסט 21, 2020 12:23 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל
תגובות: 255
צפיות: 25282

Re: הרב זלמן נחמיה גולדברג

מצו"ב ראיון - שו"ת עם הגאון זצ"ל:
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' אוגוסט 20, 2020 10:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 973
צפיות: 139815

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

ילקוט שמעוני תהלים, רמז תתמו: מעשה באחד שעשה דייתיקי ואמר לא יהא בני יורש אותי עד שיעשה שוטה, הלך ר' יוסי בר' יהודה לשאול המעשה לר' יהושע בן קרחה והציצו מבחוץ וראו אותו מרקע על ידיו ואל רגליו וגמי נתון לתוך פיו והוא נמשך אחר בנו כיון שראו אותו הטמינו את עצמן, נכנסו אצלו שאלו אותו המעשה התחיל משחק א...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' אוגוסט 20, 2020 8:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים ופרפראות - ב
תגובות: 1358
צפיות: 127011

Re: אשכול קבצים ופרפראות - ב

מועלה כאן לבקשת הרב המחבר.

ספר "ערכי חוקי חיים" מתורת הרה"ק ר' אברהם חיים ראטה זצ"ל - כ"ק אדמו"ר משומרי אמונים.
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' אוגוסט 20, 2020 6:03 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל
תגובות: 255
צפיות: 25282

הגאון הגדול רבי זלמן נחמיה גולדברג זצוק"ל

עוד תמונות מהגרז"נ זצ"ל:
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' אוגוסט 20, 2020 5:56 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל
תגובות: 255
צפיות: 25282

הגאון הגדול רבי זלמן נחמיה גולדברג זצוק"ל

הדיין הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצוק"ל חתנו של מרן הגרש"ז אוירבך זצוק"ל ומגדולי הדיינים נפטר בן 89 בשעה זו בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. היה ממייסדי בית הדין הפרטי לענייני ממונות "הישר והטוב" וראש ישיבת "דעת משה" בירושלים. הגרז"ן היה חבר בדימוס בבית הד...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' אוגוסט 20, 2020 5:51 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'
תגובות: 73
צפיות: 6770

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 48 פרשת שופטים תש"פ מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א בענין " שומע כעונה חצי ברכה לעניין ברכת מעין שבע וברכה אחת מעין שלש " ובענין " הערה נפלאה בעניין אם מברכין על בליעת המאכל בלא הנאת החיך " ובענין " אם בירך ולעס ודיבר קוד...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' אוגוסט 19, 2020 10:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד תורה לפי הספק ותכנון
תגובות: 14
צפיות: 1865

Re: איכא למיחש?!

האם יש מקור שלא יאמר אדם שרוצה להגיע עד דף כזה או אחר או הספק כזה או אחר שלא תשלוט הסט"א בדבריו ותעכב אותו? יעויין בסנהדרין כו, ב מחשבה מועלת בדברי תורה, ובתוס' שם. מה ראית כאן שעונה על שאלתי? טעיתי. המכוון היה לפירוש השני שרש"י מביא שם: "ל''א, מחשבה שאדם מחשב - כך וכך אעשה כך וכך תע...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' אוגוסט 19, 2020 9:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד תורה לפי הספק ותכנון
תגובות: 14
צפיות: 1865

Re: איכא למיחש?!

שו"מ בס"ד אשכול שלם בנושא זה, אשר בשם "לימוד תורה לפי הספק ותכנון" יכונה.

יעויין שם ותמצא נחת

viewtopic.php?f=7&t=21065
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' אוגוסט 19, 2020 9:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד תורה לפי הספק ותכנון
תגובות: 14
צפיות: 1865

Re: איכא למיחש?!

איתן נוי כתב:האם יש מקור שלא יאמר אדם שרוצה להגיע עד דף כזה או אחר או הספק כזה או אחר שלא תשלוט הסט"א בדבריו ותעכב אותו?יעויין בסנהדרין כו, ב מחשבה מועלת בדברי תורה, ובתוס' שם.
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' אוגוסט 19, 2020 12:20 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8707
צפיות: 1788344

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

תמונה שהתפרסמה בגליון "דברי שי"ח", עם בקשה מי יוכל לזהות את המצולמים בתמונה - מלבד מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בצד שמאל.
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' אוגוסט 19, 2020 12:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 973
צפיות: 139815

קישוט התינוק בפדיון הבן

ידוע מנהג העולם לקשט את התינוק בפדיון הבן בתכשיטין, ויש הנוהגין כן אף בברית מילה. ויש שנוהגים גם לקשט החמור של מצוות פדיון פטר חמור, מה"ט דחיבוב מצוה. ומצאתי למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בדרך אמונה (פי"א מביכורים סוף סקכ"ט) שכתב "ונוהגים להלביש התינוק בבגדים נאים בפדיון ה...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' אוגוסט 19, 2020 11:40 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אביגדר או אביגדור
תגובות: 6
צפיות: 516

Re: אביגדר או אביגדור

בעצם הדבר, ל"ז להבין דגם אי נימא דזה שני שמות "אבי גדר" - אך מ"מ מה עניין כתיבת הוא"ו או חסרונה לכך שזה שם אחד או שניים. ולמה הוי תרתי דתסרי, וצ"ב.
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' אוגוסט 19, 2020 11:38 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אביגדר או אביגדור
תגובות: 6
צפיות: 516

Re: אביגדר או אביגדור

עוד מצאתי בגליון "דברי שי"ח", שהובא מהספר החדש "אוצר- שמות חיים" להרב אברהם סרוסי שליט"א:
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' אוגוסט 19, 2020 2:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד דף היומי הויא נדר?
תגובות: 4
צפיות: 247

Re: לימוד דף היומי הויא נדר?

עיין ש"ע או"ח סימן רלח ס"ב. כמו שציין כאן הרב "במסתרים", בשו"ע (או"ח סי' רלח ס"ב) מבואר דאם יש לו חוק קבוע ללמוד כך וכך ליום והיה טרוד ביום ולא השלימו ישלימנו מיד בלילה. ובמ"ב שם (סק"ה) כ' משום דהוי נדר כדאמרי' בנדרים (ח, א) האומר אשנה פרק זה נדר גד...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ב' אוגוסט 17, 2020 10:33 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1820
צפיות: 448521

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מגופת חבית כתב:בספר בקוראי שמו ח''א עמוד צ-צא, כ' שם שרבי עקיבא ניסה ללמוד מ' שנה ולא עלתה בידו, האם מישהו יודע המקור לזה?


באדר"נ פ"ו מצינו שבגיל ארבעים הלך ללמוד תורה.

אתם מחפשים מקור שכל הארבעים שנה ניסה ללמוד תורה (ולא רק מגיל ארבעים?)
על ידי אשרי יושבי ביתך
ו' אוגוסט 14, 2020 1:15 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'
תגובות: 73
צפיות: 6770

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 47 פרשת ראה תש"פ מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א בענין " קיפול הטלית אחר הבדלה " ובענין " תינוק שחלה בקורונה ואין יכולין למולו האם צריך לבדוק בכל יום ובכל שעה אם אפשר לעשות ברית " ובענין " אם אפשר לתת לסב החתן והכלה שעומד...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ו' אוגוסט 14, 2020 1:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יקום פורקן מן שמיא וחיי אריכי לרישי גלותא ולרישי מתיבתא
תגובות: 202
צפיות: 48433

Re: יקום פורקן מן שמיא וחיי אריכי לרישי גלותא ולרישי מתיבתא

בקשו רחמים:

על הגאון ר' זלמן נחמיה גולדברג בן פריידל שליט"א, חדב"נ דמרן הגרשז"א זצללה"ה, שעבר אירוע מוחי.

והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים.
על ידי אשרי יושבי ביתך
ו' אוגוסט 14, 2020 10:13 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 937
צפיות: 199642

Re: ◆ אלון בכות ◆

משמח הלבבות והדרשן הידוע הרב יענקלה צוקר ז"ל נלב"ע.
תנצב"ה.
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' אוגוסט 13, 2020 9:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת הריח על פרי שיבש
תגובות: 11
צפיות: 1054

Re: ברכת הנותן ריח - באתרוג יבש

חפשתי ולא מצאתי דברי הרא"ה בשו"מ. רק ראיתי לדברי הערך לחם למהריק"ש שכ [סי' רט"ז ס"ב]' וז"ל: הריח פרחי פירות קודם שיגדילו כמו הזה"ר של אתרוג ונראנ"ג וזולתם נ"ל דמברך בורא עצי בשמים דעדיין לאו פירי נינהו ולריחא עבידי שאין האילן יכול לסבלם אם יגדלו כולם עלי...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' אוגוסט 13, 2020 8:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות נדרים - "שבוע הראשון של הזמן"
תגובות: 9
צפיות: 333

שאלה בהלכות נדרים - "שבוע הראשון של הזמן"

בס"ד הנה עובדא הוה באברך אחד שנדר לעצמו ללמוד סך מסוים של חומר, ולשון הנדר היה שילמד את זה " בשבוע הראשון של הזמן ". וחשב כך, כיון שבתוך חמשה עד שבע ימים יש לו אפשרות לסיים את הלימוד. אח"כ הסתכל בלוח ושם לב שהשבוע הראשון של הזמן הינו רק יומיים, מאחר וראש חודש היה ביום רביעי, ונשא...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' אוגוסט 13, 2020 8:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5257
צפיות: 924617

מכתבו המלא של הגרעק"א לגבי מגפה

נתבקשתי לפרסם כאן: נחוץ לי מאד מכתבו המלא של הגרעק"א במגפה שהשתוללה בשנת תקצ"א גם בפוזן, עיר רבנותו, כבערים אחרות, בו פרסם תקנות אחדות לשלום הצבור והמנעות מהתדבקויות. כגון: חבישת מסכות, אי-התקהלות בבית כנסת יותר מ10/20 (?) איש, קיצור התפילות ככל האפשר (בר"ה וביוה"כ –בלי פיוטים) ,...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' אוגוסט 13, 2020 6:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצטער בלבישת בגד ימין קודם
תגובות: 30
צפיות: 1040

Re: מצטער בלבישת בגד ימין קודם

אנצל מקום זה לתמוה על הנהגת הגאון רבי שריה דבליצקי זצ"ל לרחוץ קודם יד ימין ורגל ימין, ואחר כך יד ורגל שמאל. בשער הכוונות מפורש שרוחץ תחילה שתי ידיו ואחר כך שתי רגליו. לא עיינתי בשער הכוונות (אולי יביא לנו מר לשונו). אך הנה יעויין בספר היקר "דרך ישרה" מהנהגותיו, בפרק ל' סעי' ו' (עמ' ש...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' אוגוסט 13, 2020 4:12 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 630
צפיות: 135566

Re: עזרה - וורד

איך משנים הגדרות גופן וגודל בכל הכותרות במסמך, ללא צורך לעבור אחד אחד ולשנות? תודה למסייעים. א. הגדר את כל הכותרות כסגנונות כותרת של הוורד - הסגנונות הבנויים בתוכנת וורד מאז בריאתה ועד עתה. כלומר, כותרת1, כותרת2, ואילך. ההגדרות הללו משתנות מנוסח אחד של וורד למשנהו. ב. הגדר כל סגנון וסגנון - הגדרת פ...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' אוגוסט 13, 2020 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצטער בלבישת בגד ימין קודם
תגובות: 30
צפיות: 1040

Re: מצטער בלבישת בגד ימין קודם

[ומסופר שגם היה מקפיד מאד על הכנסת הראש קודם השרוולים ויל"ע מנלן הא]. לפו"ר יש סמך להנהגה זו ממש"כ המ"ב (סי' ב סק"ז): "כשהוא רוחץ וסך ימין תחלה ואם סך כל גופו ראש תחלה מפני שהוא מלך על כל האיברים , ועיין בד"מ", עכ"ל. וע"ע בחשוקי חמד (יומא לג, ב) למר...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' אוגוסט 13, 2020 2:20 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש
תגובות: 353
צפיות: 45197

Re: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש

לא מצאתי לע"ע אשכול רגיל עם בקשות לתפילות על שאר חולים.

נא להעתיר בתפילה ובתחנונים על הבחור ידידיה בן בתיה רבקה, בחור צעיר שחולה במחלה הנוראה.

וכעת נכנס לניתוח מסוכן בן 8 שעות להסרת הגידול הממאיר.

והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים!
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' אוגוסט 13, 2020 2:01 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: גילוי דעת הרחיד"א
תגובות: 6
צפיות: 360

Re: גילוי דעת הרחיד"א

למישהו ידוע מה מקורו של הרחיד"א שבכל דבר ועניין שאדם צריך בו ישועה, יכתוב על פתק גילוי דעת לפני השי"ת שהכל מאיתו ית' ושאינו נשען על שום בשר ודם. אולי אפשר להתחיל במקור אחר, היכן כתב כן הר' חיד"א? לא הבנתי מה תיקנת? שאלתי היכן כתב הר' חיד"א כדברים הללו. זה בדיוק מה שאני שואל. להב...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ה' אוגוסט 13, 2020 1:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת אורחותיך למדני - המחבר המסתורי
תגובות: 45
צפיות: 12047

Re: שו"ת אורחותיך למדני - המחבר המסתורי

בזמנו עיינתי בפנים זמן רב, ונוכחתי לראות ששיבש והוסיף חידושים וסברות מדיליה עד שהגיע לפסק זה. ואף הראיתי הדברים לכמה מורי הוראה מפורסמים ומחו על הדברים. כעת איני מונח בסוגיא [בעצם הנידון - יעוי' באשכול שציינתי בהודעה אחת לפניך] , וגם אינני זוכר היכן ראיתי הפסק הנ"ל בספרו. יתכן והוא ת"ח ובק...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ד' אוגוסט 12, 2020 1:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ללמוד תורה בבגד ים
תגובות: 52
צפיות: 2579

Re: ללמוד תורה בבגד ים

וכל מה שדנו בפוסקים - הגריש"א [שלהי דקייטא סי' ק'] והגרח"ק [דעת נוטה ח"א תשו' קפ"ו] (ועיין יבי"א ח"ו או"ח סי' ט"ו אות ז') - הוא ללמוד בגילוי הראש בים. ומוכחא דלימוד בבגדי ים שרי וכנ"ל. כאן כבר הביא הרב יוצר אור שליט"א הנידון בלימוד תורה בים בגילוי ה...
על ידי אשרי יושבי ביתך
ג' אוגוסט 11, 2020 10:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 285
צפיות: 47630

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

דמשק כתב:
אשרי יושבי ביתך כתב:מי יוכל לומר לי מה ראשי תיבות "די"ס" שכתב הבן איש חי זיע"א בתוך דבריו בבן יהוידע בברכות נג, ב:

די' ספירות.


יישר כחך!!!
על ידי אשרי יושבי ביתך
ג' אוגוסט 11, 2020 10:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 285
צפיות: 47630

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

מי יוכל לומר לי מה ראשי תיבות "די"ס" שכתב הבן איש חי זיע"א בתוך דבריו בבן יהוידע ביומא נג, ב:

עבור לחיפוש מתקדם