מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 184 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בר ישראל
ב' פברואר 27, 2017 8:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גר בתורה הכוונה לגר צדק או לאדם זר?
תגובות: 22
צפיות: 3585

Re: גר בתורה הכוונה לגר צדק או לאדם זר?

חשבתי שאולי א"ל שיש למילת גר רק הבנה אחת - איש שבא לחיות כחלק מעם זר- אלא שמכיוון שאין ישראל עם אלא בתורתו (משהו שאיננה שייך בשום עם אחר) ממילא זה לא שייך להתקבל לעם ישראל בלי קבלת המצות, דהיינו גרות. אם כן יותר קל להבין הקשר בין מציותינו כגרים בארץ מצרים (שפשיטא שאין משמעותה גר צדק) למציאות הג...
על ידי בר ישראל
ב' פברואר 20, 2017 9:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משה רבנו האם היה בעל מידות טובות מטבעו
תגובות: 42
צפיות: 4586

Re: משה רבנו האם היה בעל מידות טובות מטבעו

ראה במאמר של פרופ׳ שניאור ליימאן (אנגלית) על התגובות לתפארת ישראל הזה, שבה הוא טוען שמקורו של הסיפור הוא אגדה רומאי מפורסם על סוקרטס, שהפכה לסיפור על אריסטו, שהפכה לאגדה על איש חכם סתם, שהפכה לסיפור על מרע״ה http://www.leimanlibrary.com/texts_of_publications/50.%20Rabbi%20Israel%20Lipschutz%20The%20...
על ידי בר ישראל
ג' פברואר 14, 2017 2:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: שישים ריבוא אותיות בתורה
תגובות: 29
צפיות: 1480

שישים ריבוא אותיות בתורה

ידועים דברי חכמינו שששים ריבוא אותיות בתורה הם כנגד ששים ריבוא יוצאי מצרים. נניח השאלה איך בדיוק למנות אותיות האלו (שכבר דשו בה רבים). הלא שישים ריבוא הוא רק מינוי של הגברים בין 20-60. אף אם נאמר שהטף (ואולי גם הנשים) תפלים לגברים, למה אין אותיות כנגד הזקנים - הלא גם הם חלק מישראל וגם להם יש חלק בתו...
על ידי בר ישראל
ג' פברואר 14, 2017 2:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים
תגובות: 122
צפיות: 16549

Re: הגרח"ק: אינם יודעים מעולם מה שאומרים

לפי דברי החזו"א, ור' אשר וייס, שההלכה נקבעה באלפיים שנות תורה ושום דבר לא יזיז אותה ממקומה, לא בירור מציאות ולא שינוי הטבעים, מה יהיה הדין בחזקות שאמרו חז"ל, המבוססות על הטבע האנושי, כאשר נראה לעין שטבע זה השתנה, כגון 'חזקה אין אדם פורע בתוך זמנו', או חזקה שהאשה מעדיפה - 'טב למיתב טן דו מ...
על ידי בר ישראל
א' ינואר 08, 2017 2:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: שמונה ותשעה בטבת
תגובות: 7
צפיות: 1538

Re: שמונה ותשעה בטבת

שמונה ותשעה בטבת מאת הרה"ג אריה הכהן פלשניצקי שליט"א מח"ס 'אתקינו סעודתא' ו'שערי בית המדרש' תשעה בטבת כתב השו"ע: אלו הימים שאירעו בהם צרות לאבותינו וראוי להתענות בהם וכו' באחד בניסן מתו בני אהרן, בעשרה בו מתה מרים ונסתלק הבאר וכו', בח' בטבת נכתבה התורה יונית בימי תלמי המלך והיה ...
על ידי בר ישראל
ב' דצמבר 12, 2016 7:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרבנן למשה מסיני
תגובות: 31
צפיות: 4742

Re: דרבנן למשה מסיני

ר׳ ב״מ, אמת שהריב״ש מצטט (או אולי מסכם) ממשפט החרם - אך למיטב ידיעתי אין מקום במשפט החרם (שלפנינו) שהרמב״ן משווה (בפירוש) קבה״ת בהר סיני לקבלת הרבים . וע״כ צריכין אנו לדברי הריב״ש. והשתא דאתינן להכי אשמח אם מישהו יכול להראות לי איך הריב״ש הוציא הדין הזה ממשפט החרם ו/או איזה נוסח שונה של משפט החרם הי...
על ידי בר ישראל
א' דצמבר 11, 2016 10:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרבנן למשה מסיני
תגובות: 31
צפיות: 4742

Re: דרבנן למשה מסיני

ר׳ ע״ח
נראה לי שאפשר להבין תשובת רב האי גאון על פי דברי הרמב״ן (המובאים ע״י הריב״ש סי׳ שצ״ט) ש״כן הדין בכל קבלת הרבים שחלה עליהם ועל זרים כדאשכחן בקבלת התורה וכן במגילה או בצומות״

ועי׳ המאמר של הרב שלמה פישר שליט״א על דברי הריב״ש האלו (בית ישי סימן טו - נמצא באוצר)
על ידי בר ישראל
ב' דצמבר 05, 2016 3:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 776
צפיות: 142999

Re: השוואות...

מתשובות רבינו חיים כפוסי סי׳ מז: שאלה - יורנו רבינו במי שהיה מתקוטט עם חברו ובתוך הדברים אמר לו אני איני ממזר או איני עבריין וכדומה לזה, אי הוי כאילו פירש ואמר כמוך או לו תשובה... ואני אומר שאף אם נאמר והוא האמת, שדברים אלו משמען זלזול לאיש הדובר בו ולכך נתכוון, לא מפני זה ראוי לדונו ולעונשו כאילו ז...
על ידי בר ישראל
א' נובמבר 27, 2016 2:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: דרבנן למשה מסיני
תגובות: 31
צפיות: 4742

Re: דרבנן למשה מסיני

נראה קשור לזה הגמ׳ בנדרים לז ע״א מר רבי יצחק מקרא סופרים ועיטור סופרים וקריין ולא כתיבן וכתיבן ולא קריין הלכה למשה מסיני... קריין ולא כתיבן {שמואל ב ח-ג} פרת דבלכתו {שמואל ב טז-כג} איש דכאשר ישאל איש בדבר האלהים {ירמיה לא-לח} באים דנבנתה לה דפליטה {ירמיה נ-כט} את דהגד הוגד {רות ב-יא} אלי דהגורן {רות...
על ידי בר ישראל
ה' נובמבר 24, 2016 5:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נביא האומר לעבור על דברי תורה
תגובות: 14
צפיות: 1654

Re: נביא האומר לעבור על דברי תורה

יתכן שאפשר להביא קצת סמך להצד שגם בג״ע לא שייך הוראת שעה מסנהדרין צג ע״א ״׳יען אשר עשו נבלה בישראל וינאפו את נשי רעיהם׳ מאי עבוד אזול לגבי ברתיה דנבוכדנצר אחאב אמר לה כה אמר ה' השמיעי אל צדקיה וצדקיה אמר כה אמר ה' השמיעי אל אחאב אזלה ואמרה ליה לאבוה אמר לה אלהיהם של אלו שונא זימה הוא כי אתו לגבך שדר...
על ידי בר ישראל
ד' נובמבר 16, 2016 9:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השלטו ידי זרים בפי' ראשונים עה"ת? - פירוש רשב"ם לפר' בראשית
תגובות: 185
צפיות: 35083

Re: השלטו ידי זרים בפי' ראשונים עה"ת? - פירוש רשב"ם לפר' בראשית

מה לך כי נפלאת על ר"מ פישטיין שדוחה גירסאות שלא מתקבלות על דעתו דעת תורה אמיתית. הלא כבר בלשון המקרא יש שינוי גירסה. שבתורתו של רבי מאיר כתוב כתנות אור בא'. וגם היום נדמה לי שבס"ת של התימנים יש אות אחת שונה. במשניות, יש הרבה שינוייי גירסאות. שמכוח סברא הגמרא משנה את הגירסא, חיסורי מחסרא, ...
על ידי בר ישראל
ד' נובמבר 16, 2016 9:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: ז' מצוות ב"נ
תגובות: 15
צפיות: 2326

Re: ז' מצוות ב"נ

הרמב"ם מיירי אחר קבלת התורה מסיני, ומאז צריכים הב"נ לשמור ז' מצוות משום שמקורן בתורה, ועד אז היו מחוייבין לשמור אותן המצוות מפני הדעת ששתל הקב"ה בהם. רב מצליח, החילוק בין קודם מתן תורה לאחר מתן תורה הוא לא כל כך ברור. אם אכן נכון הדבר שמקור שיטת הרמב"ם הוא המדרש במשנת רבי אליעזר...
על ידי בר ישראל
ה' אוקטובר 13, 2016 8:28 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: היו כורעים ומשתחוים ומודים?
תגובות: 20
צפיות: 2815

Re: היו כורעים ומשתחוים ומודים ונופלים וכו'

רש״י ביומא כא. (הגריד״ס מצטט אותו באיזשהו מקום) כותב:

משתחוים רווחים - וכשמשתחוים ונופלים נעשה להם נס והמקום מרחיב עד שיש ביניהן ארבע אמות שלא ישמע איש וידוי של חבירו שלא יכלם:
על ידי בר ישראל
ו' אוקטובר 07, 2016 6:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם לא היה עולם הבא אברהם אבינו לא היה שומע לה' לעקוד את יצחק?
תגובות: 55
צפיות: 7160

Re: אם לא היה עולם הבא אברהם אבינו לא היה שומע לה' לעקוד את יצחק!!

ראה נא שכתבתי לעייל, מה שחשבתי לומר בזה גבי א"א ע"ה, שאילולא שכר העוה"ב היה מסתפק בנבואתו אולי טעה בהבנת הציווי, כי לא ראה באספקלריה המאירה. ואם צדקו דברי, הרי שאין ראיה מאברהם אבינו שכביכול לא היה עושה מה שנצטווה בפירוש. ואם אין פירכא להשערתי הנ"ל, היא עדיפה לי, מאשר לומר דבר ש...
על ידי בר ישראל
ו' אוקטובר 07, 2016 12:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 776
צפיות: 142999

Re: השוואות...

מענינא דיומא תשובות רדב"ז ג:תכה (תתסז) שאלת ממני אודיעך דעתי על מה שאמרו רז"ל חייב אדם להשלים פרשיותיו עם הצבור אם היה סומא או חולה בעיניו ואין יכול לקרות אם הוא מחוייב ללכת אצל אחר שיקרא והוא ישמע וכן אם אינו יודע לקרות אם פטור מחיוב זה. ואם אין לו אונס אם נפטר בשמיעה שיקרא אחר והוא שומע ...
על ידי בר ישראל
ה' אוקטובר 06, 2016 10:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: שואל נפשו למות
תגובות: 21
צפיות: 3165

Re: שואל נפשו למות

(בסוגיה דומה) ראיתי שהר׳ יצחק יוסף שליט״א בתשובה שלו על ה״אגונה מצפת״ - לאחר שהוא שולל האפשרות של נתינת גט על ידי זיכוי אפילו במקרה שהבעל נהפך לצמח ר״ל - מציע לאסוף מנין מסביב למיטתו של הבעל ולהתפלל עליו שימות. הוא מעיד על אביו זצ״ל שפעם עשה מעשה במקרא כזה והצטרף למנין - ושאחר כך החולה מת ואשתו השתח...
על ידי בר ישראל
ג' ספטמבר 27, 2016 12:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול-ספרים שאזלו מהשוק ואין להשיגם וחשוב להדפיסם מחדש
תגובות: 33
צפיות: 4166

Re: אשכול-ספרים שאזלו מהשוק ואין להשיגם וכדומה וחשוב להדפיסם מחדש

חידושי ר' אברהם מן ההר (על מסכתות מועד)
פירוש ר' אברהם בן הרמב"ם על התורה
בית יעקב (איזביצא)
על ידי בר ישראל
א' ספטמבר 25, 2016 9:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1634
צפיות: 304595

Re: בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים

האם יש למשהו אימייל או מספר טל׳ למכון אבן ישראל (אלו שהוציאו תורת העולה לפני כשנתיים)
על ידי בר ישראל
א' ספטמבר 25, 2016 4:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות חדשות
תגובות: 132
צפיות: 21376

Re: מצוות חדשות

הרב יוסף קאפח (כתבים כרך א) משתדל להוכיח בדעת הרס"ג (ואולי הרמב"ם) ש"כל המדבר לשון הקודש בשיבוש ולא בדקדוק עובר בלא תעשה ולוקה ארבעים מדברי קבלה" (עמ' 61), וזה בנוסף להמצות עשה שמבאיים מהספרי ללמוד לשה"ק.
על ידי בר ישראל
ו' ספטמבר 23, 2016 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חרדת רבי יוחנן בן זכאי
תגובות: 41
צפיות: 5049

Re: חרדת רבי יוחנן בן זכאי

הגריד"ס (מבוסטון) באחד מן ה"חמש דרשות" שלו הביא פירוש (אולי על דרך דרוש) שריב"ז היה מפחד פן החלטתו לא לשאול מאספסינוס להניח את ירושלים הייתה בטעות (כמו שבאמת חשבו רב יוסף ור"ע)- ובלשונו: ...מי יכול היה אז לחזות מראש איך אספסינוס יגיב על אותה בקשה של הצלת ירושלים. השאלה הייתה...
על ידי בר ישראל
ו' ספטמבר 23, 2016 9:34 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל
תגובות: 143
צפיות: 27916

Re: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל

יש"כ. ובכן, זכרתי נכונה והקה"י(לפי המסופר) אכן התבטא עליו כנ"ל, אלא שהיה זה כמובן בחיי חיותו של הגרג"נ זי"ע. מה היה הספדו של יבל"ח הגרנ"ק(כפי הנכתב שם) אינני זוכר, האם אתה(או כל כמינך)יכול לפורטו? ככה כותב הרב שילת: "בשעת ההלוייה, היה ראשון המספידים הג"ר...
על ידי בר ישראל
ה' ספטמבר 22, 2016 8:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: אסור לקום בבוקר ע"י שעון מעורר שמנגן מוזיקה?!
תגובות: 7
צפיות: 1262

Re: אסור לקום בבוקר ע"י שעון מעורר שמנגן מוזיקה?!

הגרשז"א זצ"ל החמיר בשעונות כאלו מפני הנימוק הזה (ראה הליכות שלמה על תפילה- יג:יח)
על ידי בר ישראל
ה' ספטמבר 22, 2016 3:31 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל
תגובות: 143
צפיות: 27916

Re: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל

נ"ב: טעיתי כמובן במש"כ שהקה"י הספידו, מה שלא יתכן במציאות. והשמועה שציינתי, אם היא נכונה, או שנאמרה ע"י הקה"י בחיי חיותו של הגרג"נ, או שבאמת מדובר בהספדו של יבל"ח מרן הגרנ"ק. יש מי מהחכמים שיכול ומוכן להעלות תמונות של זיו פני נשוא האשכול? כשהרב שילת מביא הסיפ...

עבור לחיפוש מתקדם