מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הקל הקל תחילה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
אבי 1000
הודעות: 233
הצטרף: ה' מרץ 30, 2017 3:27 pm

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי אבי 1000 » א' אפריל 09, 2017 2:03 am

עושה חדשות כתב:כידוע ...מאכילין אותו הקל הקל תחילה.
ונסתפקתי מהי דרגת החיוב בזה, וכגון חולה שיכל לאכול איסור לאו ואכל כרת, על מה עבר, והאם איסורו הוא מדאו'.
עוד נסתפקתי, האם כל דירוג של פירכא נחשב 'הקל' לענין זה, וכגון עשה שאינו שווה בכל לעומת השווה בכל, וכיו"ב.


יל"ע האם הקל תחילה הוא רק באיסור עצמו או כשיש לפניו שני איסורים אך באחד מהם גם יקיים מצווה באכילתו וכגון מצה וכדומה [שאינה דוחה את האיסור כשלעצמה] עדיף להקדים את אותו האיסור שבו לכל הפחות עושה מצווה

עושה חדשות
הודעות: 9236
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' אפריל 27, 2017 11:21 pm

האם בשבת מצינו איזה קולא ב"מלאכת אוכל נפש" יותר מ"מלאכת עבודה", נפק"מ לענין הקל הקל תחילה?
(ועי' שי' רבי עקיבא בכריתות ט. ודו"ק).

עושה חדשות
הודעות: 9236
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' מאי 05, 2017 12:49 am

עושה חדשות כתב:האם בשבת מצינו איזה קולא ב"מלאכת אוכל נפש" יותר מ"מלאכת עבודה", נפק"מ לענין הקל הקל תחילה?
(ועי' שי' רבי עקיבא בכריתות ט. ודו"ק).

ע"ע כאן.

עושה חדשות
הודעות: 9236
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' יוני 16, 2017 11:58 am

נסתפקתי,
האם יש קולא במ"ע שהז"ג גם לאנשים, ולא מצד עשה שאינו שווה בכל, אלא גם כשיש ריבוי לחייב נשים. נפק"מ לענין הקל הקל.

פרי יהושע
הודעות: 3032
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ש' יוני 17, 2017 11:42 pm

עושה חדשות כתב:נסתפקתי,
האם יש קולא במ"ע שהז"ג גם לאנשים, ולא מצד עשה שאינו שווה בכל, אלא גם כשיש ריבוי לחייב נשים. נפק"מ לענין הקל הקל.

אם הפטור לנשים מצד שרשות אחרים עליהן כמו שכתוב ברד"א אינו קל מצ"ע כלל, ורק אם הקולא מצד שאינו מצות תמידית [עי' ק"ש קידושין], יש מקום לדון כן, אף שלא שמענו.

עושה חדשות
הודעות: 9236
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' יוני 28, 2017 12:25 am

עושה חדשות כתב:
עושה חדשות כתב:נסתפקתי כשיש פיקו"נ האם צריך להעדיף שגגה מזדון. והיינו ראובן חולה בשבת ונצרך לבשר מבושל טרי, הוא יכול לבקש משמעון היודע את ההלכה שבשבת אסור לבשל, או לבקש מלוי שאינו יודע. האם עליו להעדיף את השוגג מהמזיד? או דבלא"ה גם המזיד הרי הוא יודע את ההיתר של פיקו"נ וא"כ אין בזה חילוק.
כוונתי במקרה שגם שמעון וגם לוי יודעים שיש כאן פיקו"נ ומכירים את ההיתר של פיקו"נ, ההבדל ביניהם הוא ששמעון מודע לכך דבלאו פיקו"נ איכא איסור בישול בשבת, ולוי אינו יודע את זה. ואי"ז שייך כלל לד' הביה"ל והגרש"ז והחיוב לעשות ע"י גדולים וכו'.
מסתבר, שאם אדם רואה את ראובן ושמעון מחללים שבת, אחד במזיד ואחד בשוגג, והוא יכול לאפרושי מאיסורא רק את אחד מהם, עליו להפריש את המזיד. מסתבר עוד, דאפי' להרעק"א דמתעסק הוי רק פטור קרבן, מ"מ צריך להקדים לאפרושי את האינו מתעסק, (באופן הנ"ל ששניים מחללים שבת, אחד מתעסק ואחד אינו מתעסק). אמנם יל"ד ע"פ הראש' בשבת ד"ד לאידך גיסא, להפריש את המתעסק, כי האינו מתעסק יוכל להתכפר בקרבן.

עושה חדשות
הודעות: 9236
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' יוני 28, 2017 10:36 pm

ירושלים כתב:הרה"ג רבי יעקב חיים סופר שליט"א בס' תפארת יצחק (סי' לא) דן בענין זה דהקל הקל תחילה אם הוא מהתורה, והביא שם דברי המבי"ט בקרית ספר הלכות מאכלות אסורות פרק יד: כל מי שמסוכן מאכילין אותו דברים אסורים, ונראה דהא דאמרינן מאכילין הקל קל תחילה לא הוי אלא מדרבנן, דמדאוריתא אין לך דבר חמור שעומד בפני פקוח נפש אלא ע"ז ג"ע ש"ד, כדילפינן להו בדוכתייהו הא שאר איסורין כולהו אין עומדין בפני פיקוח נפש ע"ש.

לכאו' היה מקום לחלק בזה, שאם הנידון יהיה בין איסור חמור לאיסור קל, אז החיוב לבחור באיסור הקל הוא רק מדרבנן, אבל אם הנידון יהיה בין אכילת דבר שיש עליו איסור אחד ובין אכילת דבר שיש עליו ב' איסורים, אז יש בזה שאלה של דאו'. ומסתמא ילקה אם יאכל את החתיכה בעלת ב' איסורים במקום החתיכה בעלת איסור א'. אלא שיש לחקור משום איזה לאו מתרי' ביה. כי לכאו' צריך להתרות בו משום שניהם, אף שילקה רק על 'אחד מהם'.
הנכונים דברי?

עושה חדשות
הודעות: 9236
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' יולי 02, 2017 10:32 pm

עושה חדשות כתב:
ירושלים כתב:הרה"ג רבי יעקב חיים סופר שליט"א בס' תפארת יצחק (סי' לא) דן בענין זה דהקל הקל תחילה אם הוא מהתורה, והביא שם דברי המבי"ט בקרית ספר הלכות מאכלות אסורות פרק יד: כל מי שמסוכן מאכילין אותו דברים אסורים, ונראה דהא דאמרינן מאכילין הקל קל תחילה לא הוי אלא מדרבנן, דמדאוריתא אין לך דבר חמור שעומד בפני פקוח נפש אלא ע"ז ג"ע ש"ד, כדילפינן להו בדוכתייהו הא שאר איסורין כולהו אין עומדין בפני פיקוח נפש ע"ש.

לכאו' היה מקום לחלק בזה, שאם הנידון יהיה בין איסור חמור לאיסור קל, אז החיוב לבחור באיסור הקל הוא רק מדרבנן, אבל אם הנידון יהיה בין אכילת דבר שיש עליו איסור אחד ובין אכילת דבר שיש עליו ב' איסורים, אז יש בזה שאלה של דאו'. ומסתמא ילקה אם יאכל את החתיכה בעלת ב' איסורים במקום החתיכה בעלת איסור א'. אלא שיש לחקור משום איזה לאו מתרי' ביה. כי לכאו' צריך להתרות בו משום שניהם, אף שילקה רק על 'אחד מהם'.
הנכונים דברי?

ענין דומה, מהגרא"ג:
בני ראם.png
בני ראם.png (91.77 KiB) נצפה 2892 פעמים

עושה חדשות
הודעות: 9236
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' יולי 24, 2017 9:39 pm

להלכה, מותר להציל עצמו בממון חבירו.
מה הדין כאשר חולה נצרך לאכול מבושל בשבת, האם יבשל משל עצמו או יגזול מבושל של חבירו?

עושה חדשות
הודעות: 9236
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' ינואר 31, 2018 10:26 pm

טבל שלא הפרישו ממנו כלל תרו"מ, לעומת טבל שהתחילו להפריש ממנו, ולדוגמא אם הפרישו ממנו מעשר ולא הפרישו תרומה. הראשון חמור יותר? (ראיתי פעם ב'דרך אמונה' שהוכיח שאין ביניהם חילוק, כעת ל"מ).

ירושלים
הודעות: 111
הצטרף: ד' אוגוסט 19, 2015 10:58 am

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי ירושלים » ד' ינואר 31, 2018 11:58 pm

הרב עושה חדשות לעיל הביא דברי הגר"א גניחובסקי ז"ל שכתב שהחתם סופר יו"ד סובר שהקל הקל תחילה מן התורה. ולא ציין היכן כתב כך החתם סופר.

אבקש ממי שיודע המקום בחתם סופר להודיעני וייש"כ.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' פברואר 01, 2018 3:04 am

הנה מאמר הגרי"ח סופר שליט"א בספרו דברי יעקב חיים ח"א סימן ט

111.PNG
111.PNG (84.65 KiB) נצפה 2580 פעמים
222.PNG
222.PNG (122.86 KiB) נצפה 2580 פעמים
333.PNG
333.PNG (123.99 KiB) נצפה 2580 פעמים
444.PNG
444.PNG (17.05 KiB) נצפה 2580 פעמים

עושה חדשות
הודעות: 9236
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' פברואר 01, 2018 9:53 pm

ר' אוצר, יש"כ.

עושה חדשות כתב:טבל שלא הפרישו ממנו כלל תרו"מ, לעומת טבל שהתחילו להפריש ממנו, ולדוגמא אם הפרישו ממנו מעשר ולא הפרישו תרומה. הראשון חמור יותר? (ראיתי פעם ב'דרך אמונה' שהוכיח שאין ביניהם חילוק, כעת ל"מ).
דרך אמונה - ביאור ההלכה הלכות תרומות פרק ג הלכה ז -
...ואין שום נ"מ בין טבל שטבול לתרו"ג או טבול לכל התרומות והמעשרות דחד לאו הוא כדאי' במכות כ' א' שאילו מתחלה אכלה אינו לוקה אלא א' וכ"כ רבנו בפ"י ממאכ"א הי"ט כ' ע"ש [וכ"כ מרן בדמאי סי' א' סוף סק"ה].

ישנו
הודעות: 616
הצטרף: ה' נובמבר 24, 2016 9:39 pm

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי ישנו » ה' פברואר 15, 2018 12:55 am

עושה חדשות כתב:להלכה, מותר להציל עצמו בממון חבירו.
מה הדין כאשר חולה נצרך לאכול מבושל בשבת, האם יבשל משל עצמו או יגזול מבושל של חבירו?

הגרשז"א פסק שאפי' אם חברו רואה שמסוכן אינו צריך לתת לו משלו אלא יכול לבשל עבורו, ק"ו לחולה עצמו שאינו רשאי לגזול, וכן נראה פשוט שאפי' אם הבעלים עצמם חייבים פשיטא של"מ לאחר לעניין הקל הקל.

עושה חדשות
הודעות: 9236
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' פברואר 07, 2019 11:20 pm

ירושלים כתב:הרה"ג רבי יעקב חיים סופר שליט"א בס' תפארת יצחק (סי' לא) דן בענין זה דהקל הקל תחילה אם הוא מהתורה, והביא שם דברי המבי"ט בקרית ספר הלכות מאכלות אסורות פרק יד: כל מי שמסוכן מאכילין אותו דברים אסורים, ונראה דהא דאמרינן מאכילין הקל קל תחילה לא הוי אלא מדרבנן, דמדאוריתא אין לך דבר חמור שעומד בפני פקוח נפש אלא ע"ז ג"ע ש"ד, כדילפינן להו בדוכתייהו הא שאר איסורין כולהו אין עומדין בפני פיקוח נפש ע"ש.

גם תלמיד הרשב"א כתב שזה רק מדרבנן, אבל דבריו מחודשים מאד שכ"כ גם על שני מעשים, שחיטה ובישול, וצ"ע.

תלמיד הרשב''א - הקל תחילה.png
תלמיד הרשב''א - הקל תחילה.png (56.66 KiB) נצפה 1929 פעמים

בר ישראל
הודעות: 185
הצטרף: א' ספטמבר 18, 2016 8:37 pm

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי בר ישראל » ה' אפריל 11, 2019 1:30 am

ולכאורה יוצא נפקא מינה ממחלוקת זה לגבי חולה שיש לפניו שתי חתיכות בשר, אחת של נבילה ואחת של בשר אדם - כי הלא אם הדין של הקל הקל הוה דין דאורייתא, לרוב השיטות בשר נבילה הוה איסור יותר חמור (אם לא נאמר כחידוש הדור רביעי). אך אם נאמר דהוא דין דרבנן לכאורה היא נדחית מפני כבוד הבריות כמו שאר דינים דרבנן ואיכא למימר שאדיף לאכול בשר הנבילה. וראיתי שהגר"י עמיטל זצ"ל (מישיבת הר עציון) דן בנושא ופסק מטעם זה לאכול בשר נבילה.

ביקורת תהיה
הודעות: 2067
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » א' מאי 12, 2019 10:25 am

נשאלתי:
לרבי שמעון דאמר האוכל נבלה ביום הכפורים פטור, מי שאחזו בולמוס, האם מאכילין אותו בשר נבלה שאין באכילתו כרת, ואין מאכילין אותו בשר שחוטה שיש באכילתו כרת?

עושה חדשות
הודעות: 9236
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' מאי 16, 2019 11:01 pm

בגמ' שבועות יח. "שהיה לו לפרוש בהנאה מועטת ופירש בהנאה מרובה", יל"ע האם זה שייך לדין הקל הקל, (ושם זה דין דאו', וצ"ע).

.השוחט
הודעות: 602
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי .השוחט » ו' מאי 17, 2019 10:54 am

לכאורה זה לא קשור, הקל הקל נאמר בשני איסורים, לעשות את הקל שבהם, כאן מדובר באותו האיסור עצמו, אלא שעריות עניינם ההנאה, כדמוכח מהא שמתעסק בכל התורה כולה פטור מלבד בחלבים ועריות "שכן נהנה" וכמו שביארו שם, ולכן יש למעט בהנאתו מהאיסור ככל שאפשר לו.

אגב. כידוע יש נידון בריש ב"מ אי חשוד אממונא חשוד אשבועה, ויסודו בדעת בני אדם, לא בחומר האמיתי של הדברים, אי בעיני בני אדם הדברים שווים בחומרתם, ממילא חשוד לזה נחשד גם לזה, ולכן יש צד לתוס' (ג:) שיתכן שבתקופה מסויימת הוי חשוד, ואח"כ הוחמרה שבועה בעיני בני אדם ושוב אינו חשוד.
מקום העיון הוא מה האמת, לא בדעת בני אדם, אם חולה לפניו וכדי להצילו, עומדות בפניו אפשרות או לגזול (את התרופה למשל או כסף לרפואה) או להישבע לשקר (ובכך ישיג את רפואתו), האם פשוט שא' מאיסורים אלו הוא "הקל" לגבי חבירו.

עושה חדשות
הודעות: 9236
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' דצמבר 16, 2019 4:26 pm

יש מקרה שהדין של 'הקל תחילה' יהיה לכאו' מדאו'.
והיינו אם יש לפניו ב' אפשרויות, הא' יש בה איסור דאו' ודאי, והב' יש בו ספיקא דאורייתא.
א"כ מדין ספד"א לחומרא (ואם הוא מדאו') הרי הוא חייב לבחור את הספק ולא לעבור על הודאי.
(וכמו שאם יש לפניו דאו' ודרבנן, חייב מדאו' לבחור בדרבנן, ופשוט).

עושה חדשות
הודעות: 9236
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' פברואר 20, 2020 6:22 pm

ולמי באמת מתכוין הגרש"ז?

שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן ז -- ...דברי הקרית ספר הם חדוש גדול ורבים חולקים עליו, כי מצד הסברא נראה דאם הקל והחמור הם לפנינו למה יהא מותר להאכיל את החמור ללא שום צורך...

עושה חדשות
הודעות: 9236
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הקל הקל תחילה

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' מרץ 29, 2020 11:26 am

ערכי תנאים ואמוראים.jpg
ערכי תנאים ואמוראים.jpg (37.41 KiB) נצפה 670 פעמים


לכאו' מבואר מדבריו ג"כ דדין 'הקל תחילה' הוא רק מדרבנן, ויל"פ.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 213 אורחים