מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הספרדים חששו לתקופה האמנם?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
נחלי אפרסמון

הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ב' יולי 08, 2019 4:11 pm

ספר לב דוד להחיד"א- הגהות על ספר החסידים בס"ד
תתנ"א. "עד שעברה התקופה ואז ישתה וכו'. לכאורה מדברי רבינו שמע מינה תלת, חדא דהיה חושש לתקופה, שלא כדברי הגאון רבינו האיי שהביא מהר"ד אבודרהם, וזאת שנית שלא היה נזהר לחוש לתקופה כי אם דבר מועט כאשר ישתכל המשתכל השכל וידוע, שלא כמחמירין הרבה זמן, ועוד שלא היו נוהגים להחמיר לשפוך כל המים שבתלוש בשעת התקופה, רק כשעבר התקופה היו שותים המים כאשר יראה המעיין, והא בתרייתא הוא הפך ממה שכתבתי אני בעניי בדעת רבינו בספר מחזיק ברכה באו"ח סימן תנ"ה, ע"ש, ודוק היטב כי קצרתי"
ובספרו מחזיק ברכה או"ח - סימן סימן תנה
"אמנם אנן בדידן בארץ הצבי וכל גלילות טורקיא"ה וערי איטאלי"א נזהרים שלא לשתות מים בשעת התקופה דוקא, אמנם אחר זמנה שותים מאותם מים שהיו בתלוש בשעת התקופה ואין פוצה. וראוי לדעת על מה סמכו העולם בזה ועינינו הרואות להמרדכי (פסחים סי' תקצג) ורבינו יהודה החסיד (מובא במרדכי שם) והגהות מיימוניות (פ"ה דחמץ דפו' קושטא) ודעמיהו דמוכח דכל שהמים היו בתלוש בשעת התקופה אין לשתותם ולבשל בהם:
ונראה דכת הקודמים נקטי מילתא מציעתא שכתבו משם הראב"ע דהוא ניחוש בעלמא. והגם שהרב פרי חדש סוף הלכות ר"ח הפיץ והדיח וסילק ההשגחה מדברי הר"א ן' עזרא, אנן מה נענה שדבריו הם תשובת רב האיי גאון לאנשי קירווא"ן כמפורש בהר"ד אבודרהם (ד' פד ע"ב) וכבר נודע קדושת הגאון זצ"ל אשר רוח אלקים בו ויקר תפארת גדולתו בתלמוד מפורסם וכל הראשונים שותים בצמא את דבריו. ודעת הראב"ע בזה יסודתו בהררי קדש תשובת רבינו האיי גאון והיא היתה לראש פינת דבריו. ונהירנא דזה שנים ראיתי בספר תקון יששכר שהאריך לדקדק על תשובת הגאון, אבל מי הקשה אליו וישלם. וכל קבל דנא חזינן לרבינו יהודה חסיד תלמיד ר"י הזקן בעל התוספות ורבו של הסמ"ג והמרדכי והגמי"י וסיעתם חששו לזה כמדובר
ולכן כת הקודמים המה ראו למנקט מילתא מציעתא שלא לשתות מים בשעת התקופה דוקא ואח"כ רבים שתו מאותם המים שהיו בתלוש בעת התקופה וכבר הביא סברא זו במנהגי מהרי"ל בהלכות לישת המצות דף ח' מדפוס קרימונה ע"ש
וחזיתיה להרב מר וקציעה בדין זה שכתב וז"ל ויש לידע שענין התקופה אין אנו חוששין לו כל עיקר. על פי אבא מארי הגאון ז"ל אב השלום עליו היתה שומא שאין בו חשש בלי ספק. והשרישנו ז"ל כלל גדול כל דבר שאין לו יסוד בתלמוד אין לחוש לו עכ"ל. ואפשר דבזה הגאון מהר"ץ מסתמיך ואזיל על תשובת הגאון הנז'. אבל בלא"ה אין בנוכח לעשות הפך הראשונים דודאי אינהו מארי דתלמודא ובאורם נראה אור"
ומרן הגרע"י "יש להזהר שלא לשתות מים בעת התקופה מחשש סכנה, דהיינו חצי שעה קודם התקופה, וחצי שעה לאחריה, וכן המנהג בארץ ישראל, ובשאר מקומות. והיה המנהג בירושלים שמכריזים בבתי הכנסת בשבת שלפני התקופה ולהודיע שהתקופה נופלת ביום פלוני שעה פלונית. וראוי להדפיס בלוחות השנה להודיע על כך. וכתבו האחרונים שיש לתת ברזל בתוך המים בשעת התקופה, ואין להחמיר אלא במים, אבל בשאר משקים אין לחוש." [הליכות עולם חלק ז' עמוד קפג].
נערך לאחרונה על ידי נחלי אפרסמון ב ב' יולי 08, 2019 4:13 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

נחלי אפרסמון

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ב' יולי 08, 2019 4:12 pm

העתקתי זאת מכיון שרב ספרדי מפורסם דרש ברבים לא לחוש ואיני מבין דבריו.

עקביה
הודעות: 3623
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי עקביה » ג' יולי 09, 2019 10:20 am

נחלי אפרסמון כתב:העתקתי זאת מכיון שרב ספרדי מפורסם דרש ברבים לא לחוש ואיני מבין דבריו.

מה לא מובן? הרי ר"י קארו לא חשש לזה והשמיט דבר זה הן בב"י והן בשו"ע.

עובר ושב
הודעות: 1883
הצטרף: א' אפריל 01, 2018 1:05 am

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי עובר ושב » ג' יולי 09, 2019 11:15 am

כתב האבודרהם:
"וכתב החכם בן עזרא שאלו חכמי קירואן לרבינו האי למה נהגו ישראל הדרים במערב להשמר שלא ישתו מים בשעת התקופה. והשיב כי ניחוש בעלמא הוא מפני שהוא תחלת השנה או תחלת רביעתה ולא ירצו לשתות מים שימצאו חנם על כן יאכלו בה כל מתוק להיות שנתם מתוקה. ואני אומר מתוקה שנת העובד השם הבוטח בו לבדו. והנה היודעין תקופ' האמ' לא אמרו כי תזיק לאוכל ולשותה, ודבר הנפוח שיחות הזקנות".

וכתב אחד מרבני הספרדים שלא נהגו אצלנו להקפיד להמנע משתיית מים בשעת התקופה, ולכן גם לא הכריזו על זמני התקופה, וסמכו בזה על דברי רב האי גאון ורבנו אברהם אבן עזרא, גם סמכו על דברי שבלי הלקט והמאמר מרדכי הסוברים שהחשש הוא רק במדבר ומחוץ לישוב. ויש שחוששים שלא לשתות מים בשעת התקופה משום שבאותה שעה ניתנת רשות למזיקים לשלוט במים, ואפילו מים התלושים מן הקרקע, והעצה היא להניח בתוך המים חתיכת ברזל לפני התקופה, ואם המים מכוסים יש להקל גם בלי ברזל. וכל זה למי שיודע מעניני התקופה, אך מי שאינו יודע, אין צריכים להודיעו משום “שומר פתאים ה".

עוד כתבו שבימינו הצינורות ברזל ומכוסים, והברזים ברזל וממילא אין לחוש.

הגאון רבי יוסף משאש (רבה של חיפה) כתב שבמקנס שבמרוקו (עיר גדולה של חכמים וסופרים) לא חששו לזה ולא הודיעו על התקופה, "וכד הוינא טליא זכורני שהיו איזה בעלי דמיון חוששים לה ונותנים ברזל בכלי שתיה... ואך כל הקהל לא חששו לזה".

יואל שילה
הודעות: 1296
הצטרף: ג' דצמבר 26, 2017 2:01 am

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי יואל שילה » ג' יולי 09, 2019 11:27 am

אולי כוונת אותו רב שהרי את רגע התקופה מחשבים לפי תחשיב שמואל, ואין לזה שום קשר לרגע התקופה האמיתית, ולכן אין לחוש?
ביאור, 'רגע התקופה' הוא הרגע שבו השמש בדיוק מול קו המשווה, או מול הנקודה הכי צפונית והכי דרומית במסלולה השנתית, שאלו הם ימי השוויון, היום הכי ארוך והיום הכי קצר.
שמואל הניח שמהלך החמה הוא בדיוק 365 ימים ורבע בדיוק
רב אדא עשה תחשיב של אורך החודש הירחי הממוצע, כ"ט י"ב תשצ"ג, כפול מספר החודשים שיש בי"ט שנות שמש [שבע שנים מעוברות ו-12 פשוטות, סה"כ 235 חודשים] - לחלק ב-19, וקיבל תחשיב מדוייק יותר משמואל, בהיותו קצר בכארבע וחצי דקות לשנה, וכשחילק לארבעה חלקים שווים - קיבל שכל תקופה קצרה במעט.
התחשיב המדויק, המובא ברמב"ם, הוא עוד יותר קצר, והוא כ-11 דקות פחות מחישוב שמואל, וגם אין שוויון בין התקופות, שהתקופות הקייציות ארוכות ביומיים מהחורפיות.
ונמצא שהן תקופת שמואל והן תקופת רב אדא - סטו במשך הזמן הרבה מרגע התקופה האמיתית
ואולי זה טעמו של הרב שלא חשש לזה.

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 1755
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ג' יולי 07, 2020 5:29 pm

הלילה יחול התקופה. איני מבין את הר"י משאש לעיל נגד ראשונים?

וונדרבר
הודעות: 951
הצטרף: ב' אוקטובר 06, 2014 3:04 pm

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי וונדרבר » ג' יולי 07, 2020 6:24 pm

ידוע שהרב יוסף משאש זצ"ל לא היה בר סמכא בעניני הלכה. וכבר נכתב באריכות באשכולות אחרים.
ובענינים שהיו נראים לו מיסטיים, הוא היה "אלרגי" במיוחד, ומכנה את זה "דמיון". [אפשר לחפש בספריו את המילה "דמיון" והטיותיה, ולמצוא מה מכונה אצלו כך].
מה שמעניין, הוא רק מה כתבו הברי סמכא בענין זה.

כמעיין המתגבר
הודעות: 363
הצטרף: ו' נובמבר 11, 2011 11:04 am

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי כמעיין המתגבר » ג' יולי 07, 2020 8:36 pm

יוסף חיים אוהב ציון כתב:הלילה יחול התקופה. איני מבין את הר"י משאש לעיל נגד ראשונים?גם הרב מוצפי אמר שלא לחוש לזה.
אך דעת מרן הבית יוסף לחשוש. וכן פסק הרב עובדיה לחוש.
נערך לאחרונה על ידי כמעיין המתגבר ב ג' יולי 07, 2020 8:37 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

כמעיין המתגבר
הודעות: 363
הצטרף: ו' נובמבר 11, 2011 11:04 am

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי כמעיין המתגבר » ג' יולי 07, 2020 8:37 pm

עקביה כתב:
נחלי אפרסמון כתב:העתקתי זאת מכיון שרב ספרדי מפורסם דרש ברבים לא לחוש ואיני מבין דבריו.

מה לא מובן? הרי ר"י קארו לא חשש לזה והשמיט דבר זה הן בב"י והן בשו"ע.


תראה בבית יוסף סימן תנה שכתב בזה.

עובר ושב
הודעות: 1883
הצטרף: א' אפריל 01, 2018 1:05 am

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי עובר ושב » ג' יולי 07, 2020 8:43 pm

וונדרבר כתב:ידוע שהרב יוסף משאש זצ"ל לא היה בר סמכא בעניני הלכה. וכבר נכתב באריכות באשכולות אחרים.
ובענינים שהיו נראים לו מיסטיים, הוא היה "אלרגי" במיוחד, ומכנה את זה "דמיון". [אפשר לחפש בספריו את המילה "דמיון" והטיותיה, ולמצוא מה מכונה אצלו כך].
מה שמעניין, הוא רק מה כתבו הברי סמכא בענין זה.


שטויות והבלים, ועזות מצח, לכתוב על גאון וקדוש כמותו ביטויים כהנ"ל (ואין ללמוד גם ממי שהרשה לעצמו לכתוב כן, שגם הוא קטנו עבה ממתניך).

עובר ושב
הודעות: 1883
הצטרף: א' אפריל 01, 2018 1:05 am

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי עובר ושב » ג' יולי 07, 2020 8:45 pm

יוסף חיים אוהב ציון כתב:הלילה יחול התקופה. איני מבין את הר"י משאש לעיל נגד ראשונים?


רבינו האי קדם לראשונים, ואמר שזה ניחוש בעלמא. וגם אבן עזרא הוא מהראשונים. ואין לזה שום מקור בתלמוד, והדעת נותנת שזה דמיון בעלמא ומצאו לו סמך ע"פ סוד.

כמו כן היעב"ץ בספרו מור וקציעה כתב בשם אביו, כי אין ממש למנהג זה בנימוק כי "כל דבר שאין לו יסוד בתלמוד אין לחשוש לו". בסידורו עמודי שמים הוסיף "והנה הכל הבל בדוי, מימינו לא נזהרנו בזה. וכך למדתי מבית אבא שהיה משחק בעניין הזו נפילת התקופה שהוא בדוי זקנות." הרב עבדאללה סומך כתב כי בעיראק לא נהגו את המנהג כלל. כמו כן בתימן לא נהגו מנהג זה.

וכן גם כתב הגאון ר' חיים קניבסקי שבבית החזון איש לא חששו למנהג זה.

כמו כן כתבו הפוסקים שאפשר להשתמש במים אם הכניסו לתוכם ברזל, וע"פ זה כתבו הפוסקים בימינו שכל המים עוברים בחלקם דרך צינורות מתכת, ואין לחוש כלל (ראו שולחן ערוך המקוצר חלק יורה דעה, סימן קל"ט אות ט).

גם רואים בחוש שכולם שותים ואף אחד לא ניזוק מזה ב"ה.

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 1755
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ג' יולי 07, 2020 8:52 pm

מרן ר' עובדיה חשש שהיה לא מאמין בלשון המעטה בדברי הבאי.

עובר ושב
הודעות: 1883
הצטרף: א' אפריל 01, 2018 1:05 am

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי עובר ושב » ג' יולי 07, 2020 9:03 pm

כבודו במקומו מונח.

יוסף בניהו
הודעות: 82
הצטרף: ב' אוקטובר 28, 2019 3:36 pm

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי יוסף בניהו » ג' יולי 07, 2020 11:13 pm

מרן הרב מאזוז מחמיר בזה כידוע
ובשיעורו האחרון דיבר בזה

עקביה
הודעות: 3623
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי עקביה » ד' יולי 08, 2020 9:19 am

כמעיין המתגבר כתב:
עקביה כתב:
נחלי אפרסמון כתב:העתקתי זאת מכיון שרב ספרדי מפורסם דרש ברבים לא לחוש ואיני מבין דבריו.

מה לא מובן? הרי ר"י קארו לא חשש לזה והשמיט דבר זה הן בב"י והן בשו"ע.

תראה בבית יוסף סימן תנה שכתב בזה.

משם ראיה.
שאף השו"ע או"ח סי' תנה לא הזכיר כלל חשש זה.

כמעיין המתגבר
הודעות: 363
הצטרף: ו' נובמבר 11, 2011 11:04 am

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי כמעיין המתגבר » ד' יולי 08, 2020 9:33 am

כלל נקוט בידינו לקבל גם מה שכתב בבית יוסף.
ורק אם רואים סיבה טובה להשמטה אומרים שהשמיט בכוונה, וכאן אין סיבה כזאת.

עקביה
הודעות: 3623
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי עקביה » ד' יולי 08, 2020 10:01 am

כמעיין המתגבר כתב:כלל נקוט בידינו לקבל גם מה שכתב בבית יוסף.
ורק אם רואים סיבה טובה להשמטה אומרים שהשמיט בכוונה, וכאן אין סיבה כזאת.

מה שכתוב בב"י מקובל ללא ספק.
אבל מהשמטתו בשו"ע רואים שלא חש לכך הלכה למעשה.

כמובן שיש סיבה טובה להשמטה. הסיבה היא שהוא לא חשב שצריך לחשוש לכך.

פלוריש
הודעות: 1230
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי פלוריש » ד' יולי 08, 2020 12:37 pm

הרב מרדכי אליהו היה מורה שאין צורך לחוש לזה, ולא בגלל שלא נהגו כך בבבל (כעדות הרב עבדאללה סומך בתשובותיו) אלא נימק טעמו שמעת תחילת הגאולה תש כח המזיקים.
איני יודע את מקורותיו, ואולי בספריו ישנה אריכות על זה

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 1755
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ד' יולי 08, 2020 12:46 pm

לא דבר שמובא בב"י הובא בשו"ע, וכבר אמרו בעלי הכללים שאין ללמוד מכך שמרן לא ס"ל הכי.

גל של אגוזים
הודעות: 621
הצטרף: א' מרץ 08, 2020 5:27 pm

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי גל של אגוזים » ד' יולי 08, 2020 4:54 pm

יוסף בניהו כתב:מרן הרב מאזוז מחמיר בזה כידוע
ובשיעורו האחרון דיבר בזה


מצו"ב (עמ' 7)
קבצים מצורפים
218-פרשת פנחס תשף.pdf
(1.51 MiB) הורד 17 פעמים

פרנצויז
הודעות: 940
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי פרנצויז » ד' יולי 08, 2020 5:47 pm

וונדרבר כתב:ידוע שהרב יוסף משאש זצ"ל לא היה בר סמכא בעניני הלכה. וכבר נכתב באריכות באשכולות אחרים.

viewtopic.php?f=51&t=22910&hilit=#p228295

כמעיין המתגבר
הודעות: 363
הצטרף: ו' נובמבר 11, 2011 11:04 am

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי כמעיין המתגבר » ד' יולי 08, 2020 9:12 pm

עקביה כתב:
כמעיין המתגבר כתב:כלל נקוט בידינו לקבל גם מה שכתב בבית יוסף.
ורק אם רואים סיבה טובה להשמטה אומרים שהשמיט בכוונה, וכאן אין סיבה כזאת.

מה שכתוב בב"י מקובל ללא ספק.
אבל מהשמטתו בשו"ע רואים שלא חש לכך הלכה למעשה.

כמובן שיש סיבה טובה להשמטה. הסיבה היא שהוא לא חשב שצריך לחשוש לכך.


בעלי הכללים לא נקטו כך.

עקביה
הודעות: 3623
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי עקביה » ד' יולי 08, 2020 11:57 pm

ומה הם אמרו?

כמעיין המתגבר
הודעות: 363
הצטרף: ו' נובמבר 11, 2011 11:04 am

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי כמעיין המתגבר » ה' יולי 09, 2020 12:11 am

שו"ת אוהל יוסף מולכו יו"ד סי' כ"ט ול': כיון דקיבלנו הוראות מרן הב"י נקטינן כמש"כ בבית יוסף (ס"ס נז) בשם מצאתי כתוב, אף שלא הביאו להלכה בש"ע, ואפי' מור"ם ואלף כמוהו יחלקו על מרן אנן בני ספרד בתר מרן גררינן בין להקל ובין להחמיר.
וכן בברכ"י חו"מ סי' כה ס"ק כח דבא"י ומצרים שנהגו כפסקי מרן, לא זו בלבד שנוהגים כמו שפסק בב"י וש"ע אלא גם כמו שפסק בתשובה וכו'.
שו"ת חקרי לב או"ח סי' נד: דברי מרן בבית יוסף יותר עיקר הם מדבריו בש"ע.

לעומת זה,
מרן החיד"א במחב"ר (יו"ד סי' מז סק"ד) כתב דזימנין דמרן הב"י רוח על פניו יהלוך בחיבור הש"ע, וחזר בו ממה שכתב בב"י בראותו כמה פוסקים שכתבו להיפך, והדר הוא לכל חסידיו, ע"כ.
וכך כתב הגאון רבי אפרים לניאדו בשו"ת רועי ישראל (ח"ג סי' ג') וז"ל: ואודיעך קושט דברי אמת וכלל גדול זה נקוט בידך, שבכ"מ שאנו יכולים למצוא סיבה כל שהיא וקצת עילה לתת טעם להשמטת מרן הש"ע איזה דין שהובא בטור או בב"י, ולומר דס"ל שהוא שלא כהלכה, אז אמרינן הכי בודאי בפה מלא, שמשום שראה שאין הדין הזה כהלכה השמיטו מספר פסקי הלכותיו, דהיינו הש"ע.

עקביה
הודעות: 3623
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי עקביה » ה' יולי 09, 2020 7:25 am

ייש"כ!

עכ"פ בנד"ד השו"ע השמיט עניין זה פעמיים, ולכן יותר נראה דלא ס"ל כך להלכה.

כמעיין המתגבר
הודעות: 363
הצטרף: ו' נובמבר 11, 2011 11:04 am

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי כמעיין המתגבר » ה' יולי 09, 2020 10:22 am

עקביה כתב:ייש"כ!

עכ"פ בנד"ד השו"ע השמיט עניין זה פעמיים, ולכן יותר נראה דלא ס"ל כך להלכה.


אני לא חושב שזה מוכיח.

פלוריש
הודעות: 1230
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי פלוריש » ה' יולי 09, 2020 11:37 am

כמעיין המתגבר כתב:שו"ת אוהל יוסף מולכו יו"ד סי' כ"ט ול': כיון דקיבלנו הוראות מרן הב"י נקטינן כמש"כ בבית יוסף (ס"ס נז) בשם מצאתי כתוב, אף שלא הביאו להלכה בש"ע, ואפי' מור"ם ואלף כמוהו יחלקו על מרן אנן בני ספרד בתר מרן גררינן בין להקל ובין להחמיר.
וכן בברכ"י חו"מ סי' כה ס"ק כח דבא"י ומצרים שנהגו כפסקי מרן, לא זו בלבד שנוהגים כמו שפסק בב"י וש"ע אלא גם כמו שפסק בתשובה וכו'.
שו"ת חקרי לב או"ח סי' נד: דברי מרן בבית יוסף יותר עיקר הם מדבריו בש"ע.

לעומת זה,
מרן החיד"א במחב"ר (יו"ד סי' מז סק"ד) כתב דזימנין דמרן הב"י רוח על פניו יהלוך בחיבור הש"ע, וחזר בו ממה שכתב בב"י בראותו כמה פוסקים שכתבו להיפך, והדר הוא לכל חסידיו, ע"כ.
וכך כתב הגאון רבי אפרים לניאדו בשו"ת רועי ישראל (ח"ג סי' ג') וז"ל: ואודיעך קושט דברי אמת וכלל גדול זה נקוט בידך, שבכ"מ שאנו יכולים למצוא סיבה כל שהיא וקצת עילה לתת טעם להשמטת מרן הש"ע איזה דין שהובא בטור או בב"י, ולומר דס"ל שהוא שלא כהלכה, אז אמרינן הכי בודאי בפה מלא, שמשום שראה שאין הדין הזה כהלכה השמיטו מספר פסקי הלכותיו, דהיינו הש"ע.

דינים רבים הובאו בב"י והושמטו בשו"ע (ולעתים הרמ"א הביאם) וניתן לומר, באופן עקרוני, כמה אפשרויות (ראה יוקח נא סי' שב ס"ק ה): א. כשהביא דעות חולקות בבית יוסף, יתכן שבשו"ע חזר בו (ויתכן גם שהחזרה מבוארת בקטעים מבדק הבית שלא הגיעו לידינו). ב. יתכן שחלקו על הכרעתו ולכן הותיר זאת לעיון הלומד ולא הכריע בשו"ע. ג. יתכן שדעתו כפי שמובא בב"י, ובכל זאת לא הביאה בשו"ע משום שמקרה זה אינו מצוי. ד. ייתכן שסמך על כך שיש לדייק זאת ממקום אחר בשו"ע. ה. בשו"ת יוסף אומץ [סי' כט] הביא אפשרות נוספת, שהשו"ע השמיט הלכה לרוב פשיטותה. ובשו"ת מנחת אשר [ח"ג סי' עד] הקשה על דבריו, שהרי מטרת השו"ע ללמד את האדם את המעשה אשר יעשה, ולא להביא בפני עמלי תורה דברים מחודשים בלבד, ומרובות ההלכות בשו"ע שהינן פשוטות, ופעמים מעיר הב"י על הטור "פשוט הוא" ומביא דבריו בשו"ע.

ובשתיית במים בתקופה, לכאורה מדובר במקרה מצוי ושלא ניתן לדייקו ממקום אחר, ואם לא חזר בו וכדו' קשה להבין מדוע השמיט.

כמעיין המתגבר
הודעות: 363
הצטרף: ו' נובמבר 11, 2011 11:04 am

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

הודעהעל ידי כמעיין המתגבר » ה' יולי 09, 2020 6:53 pm

אכן, כתב מרן החיד"א בשם הגדולים שאם היה בידינו את כל בדק הבית היו מתיישבים כל הסתירות והתמיהות בדברי מרן הבית יוסף.

ולנד"ד אפשר לומר גם להפך, שבתקופתו של מרן הבית יוסף היה כ"כ פשוט להקפיד על זה, שלא הוצרך לכתוב זאת.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־ 151 אורחים