מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

לפחות מג' קרואים ולקיים תקנת משה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עושה חדשות
הודעות: 9777
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

לפחות מג' קרואים ולקיים תקנת משה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' אפריל 16, 2020 5:02 pm

רבבות אפרים.jpg
רבבות אפרים.jpg (82.66 KiB) נצפה 1173 פעמים


נידון מענין, בין הגר"ח גרינמן זצ"ל להגר"ח קניבסקי שליט"א.

אולי תוכלו למצוא מקורות לכאן ולכאן בנידון זה.

יוצא פוניבז'
הודעות: 1433
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: לפחות מג' קרואים ולקיים תקנת משה

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ה' אפריל 16, 2020 5:28 pm

גם במקום שלא היה תקנת משה רבינו כגון מנחה בשבת פשוט שיוציאו ויקראו מה שיכולים, ואף שאין פוחתין מג' קרואים מ"מ לא לקרוא כלל ודאי אסור, וכל מאי דאפשר עבדינן.

עושה חדשות
הודעות: 9777
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: לפחות מג' קרואים ולקיים תקנת משה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' אפריל 16, 2020 5:48 pm

על קריה"ת בתענית (וצ"ע אם יש בה תקנת משה) כ' הרעק"א (תנינא א) "דכיון דאין מקיימים תיקון חז"ל לקרוא ג' לא עשו ולא כלום", עי"ש, ויל"פ.

דבר דומה ראיתי כעת בשו"ת חוט השני סי' סב ובמקור חיים סי' קמ (שניהם לבעל החו"י) שאם קרא רק פסוק אחד כבר חלה ברכתו, ול"ה כנפלו תורמוסים מידו, כיון דמשה רבינו לא תיקן רק תלתא פסוקי לתלתא גברי, עי"ש. וגם בזה יל"פ.

וז"ל החו"ב -
מתני' הקורא בתורה לא יפחות מג' פסוקים, נראה דאם א"א לקרוא אלא שני פסוקים, מוטב שלא יקראו כלל, ואע"ג דתקנת מרע"ה אפשר שהיתה תלתא גברי תלתא פסוקי כדאמר ב"ק פ"ב א', מ"מ כשתיקנו שלא לפחות מג"פ תיקנו כן לעיכובא, וכן משמע ממה שהחמירו כ"כ משום גזירת הנכנסין והיוצאין, אבל בהא דאין פוחתין מג' קרואים, נראה דאם א"א לקרוא אלא אחד כגון שהשעה דחוקה וכיו"ב, דקורין אחד, דעי"ז מיקיימא תקנת מרע"ה מיהא, ותקנת שלשה היא להוסיף, ואין לפחות כ"ז שאפשר.

עושה חדשות
הודעות: 9777
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: לפחות מג' קרואים ולקיים תקנת משה

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' אפריל 19, 2020 7:21 am

כדברי הרעק"א הנ"ל נמצא גם בברכ"י סי' תרפה, ז"ל "היכן מצינו שיקרא חד גברא" וכו' עי"ש.

בביאוה"ל סי' קמג ד"ה ויצאו, מבואר לכאו' דלא הוי ברכה לבטלה, (אמנם צ"ע באשכול שם בפנים).

במשנ"ב שם סקט"ז גם מבואר לכאו' דאין חשש בכך שאין ג' קרואים בס"ת הכשר.

ועצ"ע.

-

ואעתיק מש"כ לי אחד החכמים דפה בהודעות פרטיות:

- - אפשר לכתוב בעברית יותר מפורש מ"אין פוחתין מהן"?
ולמה לא נסתפק במי שקרא פחות מי' פסוקים? גם זו תקנה נפרדת ונוספת של עזרא.
וראה קלז, ד.

- - חוץ מזה, משה תקן ברכות התורה? כל הברכות הן תקנת אנכה"ג, א"כ גם לדידיה אפשר לקיים תקנת משה בלי ברכות. ואם באת לברך - קיים כתקנת אנכה"ג בשלמות. (ויל"פ לסוברים שברכה"ת בקה"ת בצבור היא מה"ת וכו' וכו').
וגם אי"צ ס"ת בשביל תקנת משה, לכה"פ אם תורה מגילה ניתנה ניתנה.

- - המקו"ח כנר' סובר שמכיון שבקה"ת יש קיום ב' תקנות, סגי לענין שחלה הברכה בקיום תקנה א', אך לא שלדידיה יש היתר לקיים לכתחילה רק תקנה אחת. ובעצמו ציין לשו"ע שציינתי לעיל.
וכבר דנו רבות הפוסקים בכה"ג דאם התחיל במצוה אף שלא גמרה מיקרי שחלה הברכה, אף שלא יצא עדיין יד"ח. למשל בתקיעות ובעטיפת ציצית ועוד.
מ"מ לדידי כשכתוב "אין פוחתין" לא מתחיל שום ספק (בלי ראיה מוכרחת, רק ע"י פלפול הגודל ובשפת ה'נראה'). לא זה לא! לא?

לבי במערב
הודעות: 6242
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: לפחות מג' קרואים ולקיים תקנת משה

הודעהעל ידי לבי במערב » א' אפריל 19, 2020 7:50 am

עושה חדשות כתב:
א' החכמים דפה (בהודעה פרטית) כתב:וגם אי"צ ס"ת בשביל תקנת משה, לכה"פ אם תורה מגילה ניתנה ניתנה.

ובפרט לשי' 'רבנו משה' ז"ל (שו"ת פאה"ד סי' ט).

לבי במערב
הודעות: 6242
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: לפחות מג' קרואים ולקיים תקנת משה

הודעהעל ידי לבי במערב » א' אפריל 19, 2020 7:53 am

מענין לענין, באותו הענין - שאלה שנתגלגלה לפתחי:
מעשה, ונתקבצו עשרה מישראל בצהרי יום הש"ק דפ' זכור, ועדיין לא שמעו קרה"ת דשחרית (וכ"ש דמנחה...) ובכללה פ' זכור.
ולא הי' הזמן מספיק להם לקרות כל הפרשה ולהפטיר ההפטרה.

יורנו המורה, ושכמ"ה.

עיינתי בסי' תרפה ובנו"כ, עד לפסק"ת. לפו"ר, הוראה ברורה 'למעשה' ל"מ.

יוצא פוניבז'
הודעות: 1433
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: לפחות מג' קרואים ולקיים תקנת משה

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » א' אפריל 19, 2020 11:54 am

יש"כ על המ"מ.
אכן הרעק"א הברכ"י כנראה דנקטו דהוי ברכה לבטלה. אך בדין ס"ת שנמצא בו טעות כנראה שהרבה פוסקים לא חששו לסברא זו.
ומה שהובא מספר האשכול הוא מהמזוייף.

שש ושמח
הודעות: 1445
הצטרף: א' דצמבר 13, 2015 3:57 pm

Re: לפחות מג' קרואים ולקיים תקנת משה

הודעהעל ידי שש ושמח » א' אפריל 19, 2020 1:25 pm

עושה חדשות כתב:
ואעתיק מש"כ לי אחד החכמים דפה בהודעות פרטיות:

- - אפשר לכתוב בעברית יותר מפורש מ"אין פוחתין מהן"?
... מ"מ לדידי כשכתוב "אין פוחתין" לא מתחיל שום ספק (בלי ראיה מוכרחת, רק ע"י פלפול הגודל ובשפת ה'נראה'). לא זה לא! לא?

לא כל קשקוש צריך להעתיק. פשוט שלשון אין פוחתין היינו שחייב שלא לפחות, ועוד יותר חייב שלא לבטל לגמרי. וכהנה רבות.
משנה מסכת פאה פרק א
אין פוחתין לפאה מששים

משנה מסכת פאה פרק ח
אין פוחתין לעניים בגורן מחצי קב חטים וקב שעורים

משנה מסכת פאה פרק ח
אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר בפונדיון מארבע סאין בסלע

משנה מסכת שקלים פרק ה
אין פוחתין משלשה גזברין ומשבעה אמרכלין ואין עושין שררה על הציבור בממון פחות משנים

משנה מסכת ראש השנה פרק ד
אין פוחתין מעשרה מלכיות מעשרה זכרונות מעשרה שופרות

יוצא פוניבז'
הודעות: 1433
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: לפחות מג' קרואים ולקיים תקנת משה

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » א' אפריל 26, 2020 11:33 am

אפיקי מגינים סו"ס קמג
אפיקי 1.JPG
אפיקי 1.JPG (19.07 KiB) נצפה 991 פעמים
אפיקי 2.JPG
אפיקי 2.JPG (42.66 KiB) נצפה 991 פעמים

יוצא פוניבז'
הודעות: 1433
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: לפחות מג' קרואים ולקיים תקנת משה

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ב' אפריל 27, 2020 12:14 am

מהר"ם שיק או"ח סי' סא
מהרם שיק אוח סא.JPG
מהרם שיק אוח סא.JPG (32.61 KiB) נצפה 951 פעמים

עושה חדשות
הודעות: 9777
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: לפחות מג' קרואים ולקיים תקנת משה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' מאי 11, 2020 11:07 pm

ע"ע במצולם כאן - viewtopic.php?p=625257#p625257

יוצא פוניבז'
הודעות: 1433
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: לפחות מג' קרואים ולקיים תקנת משה

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ג' דצמבר 08, 2020 11:50 am

וע"ע כאן עמ' עב ואילך viewtopic.php?f=17&t=54242#p678757


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 142 אורחים