מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

האם איכא מאן דס''ל שקריאת זכור אינה מדאורייתא?

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
פרנקל תאומים
הודעות: 3021
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

האם איכא מאן דס''ל שקריאת זכור אינה מדאורייתא?

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » א' מרץ 01, 2020 3:11 pm

ז''ל השו''ע בסימן תרפ''ה ס''ז:
"יש אומרים שפרשת זכור ופרשת פרה אדומה חייבים לקרותם מדאורייתא, לפיכך בני הישובים שאין להם מנין צריכים לבוא למקום שיש מנין בשבתות הללו כדי לשמוע פרשיות אלו שהם מדאורייתא".

ובמשנ''ב העיר שלגבי קריאת פרשת פרה הרבה אחרונים כתבו שהיא אינה מדאורייתא.


וכאן הבן שואל, מה הפשט בנוסח הלשון הזה של השו''ע: "יש אומרים שפרשת זכור ופרשת פרה.. מדאורייתא". בשלמא קריאת פרשת פרה, אבל פרשת זכור, האם רק ''יש אומרים" שהיא מדאורייתא? האם נמצא מאן דאמר שהיא מדרבנן? מי הוא אותו מאן דאמר?
בסוגיא במגילה משמע להדיא שהיא מדאורייתא, וכ''כ התוס' בפשטות הן בברכות והן במגילה. לפום ריהטא לא מצאתי מי שיחלוק על זה, ומאידך לא מצאתי מי מהנו''כ של השו''ע שהעיר על נוסח הלשון "יש אומרים".
(אפשר אולי לומר שכוונת השו''ע היא שיש אומרים שגם זכור וגם פרה הינם מדאו', ויש אומרים שרק זכור מדאו' אבל פרה לא מדאו'. אולי. לא נראה לי כ''כ).

הבו עזרתכם, כי הדבר לפלא בעיניי.

סגי נהור
הודעות: 4222
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: האם איכא מאן דס''ל שקריאת זכור אינה מדאורייתא?

הודעהעל ידי סגי נהור » א' מרץ 01, 2020 3:33 pm

הרמב"ן לדוגמא. ראה אנצ"ת ערך זכירת מעשה עמלק.

יוצא פוניבז'
הודעות: 1138
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: האם איכא מאן דס''ל שקריאת זכור אינה מדאורייתא?

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » א' מרץ 01, 2020 11:51 pm

כידוע דין מחודש שנמצא באיזה פוסק פעמים רבות כותבו השו"ע בלשון יש אומרים אף אם לא מצא לו חולק.
ויש להוסיף שבסי' קמו סתם שהם דאורייתא.

מה שנכון נכון
הודעות: 9461
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: האם איכא מאן דס''ל שקריאת זכור אינה מדאורייתא?

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' מרץ 02, 2020 12:13 am

השאלה כמעט צריכה להיות הפוכה.
ויל"ע למפרשים לפני הקריאה שבאים לקיים מצוה דאו' וכו', למה לא יחששו לב"ת כבשר עוף בחלב. וי"ל.

עזריאל ברגר
הודעות: 7729
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: האם איכא מאן דס''ל שקריאת זכור אינה מדאורייתא?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' מרץ 02, 2020 12:16 am

שאלת תם:
האם "שלשת עמודי ההוראה" סבורים שקריאת זכור היא דאורייתא?

חיימקה
הודעות: 1136
הצטרף: א' ספטמבר 04, 2011 2:30 am

Re: האם איכא מאן דס''ל שקריאת זכור אינה מדאורייתא?

הודעהעל ידי חיימקה » ב' מרץ 02, 2020 1:42 am

viewtopic.php?f=7&t=31425&start=200#p536849
עי' כאן במאמרו המצוין של הרב משה בוטון - ברכה על נט"י בליל הסדר - ע' קעח ואילך

מקדש מלך
הודעות: 3004
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: האם איכא מאן דס''ל שקריאת זכור אינה מדאורייתא?

הודעהעל ידי מקדש מלך » ב' מרץ 02, 2020 8:08 am

דוגמא שיצא לי ללמוד לאחרונה. חינוך מצוה של.

ואם תשאל, למה חייבו זכרונם לברכה למנות השנים שבע שבע מדכתיב וספרת לך, ולא ראינו מעולם שימנה הזב ימי ספירו ולא הזבה ימי ספירתה ואף על פי שכתוב בהם [ויקרא ט"ו, י"ג] וספר לו, וספרה לה, זולתי שחייבים שיתנו לב על הימים, אבל לא שיתחייבו למנותם בפה ולברך על מנינם.

תשובת דבר זה מה שהקדמתי לך בראש ספרי, כי כל ענין התורה תלוי בפירוש המקובל, וכמה כתובים נראים בהיפך זה מזה, וכמה קושיות וכמה סתירות יתחדשו על כל מי שלא ידעו, ואשר ידענו על בוריו יראה כי כל דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה אמת. וכן באתנו הקבלה שצווי וספרת (לך) דיובל צריך מנין בפה, וצווי הספירה הכתוב בזב וזבה אינו אלא השגחה בימים, ומנהגן של ישראל בכל מקום כך הוא, ואף על פי שאינם נביאים, בני נביאים הם.

וכעין ענין זה מצאנו בתורה בלשון זכירה, דכתיב בענין עמלק זכירה, ועל דבר מרים זכירה, וכתיב גם כן זכירה בענין יציאת מצרים, ועל זכירת מצרים באתנו הקבלה לעשותה בפה, וכמו שאמרו זכרונם לברכה [ברכות כ"א ע"א] בברכת אמת ויציב דאורייתא, ושאר הזכירות די לנו בהם בזכירת הלב לבד והשגחתינו על הדברים.

סגי נהור
הודעות: 4222
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: האם איכא מאן דס''ל שקריאת זכור אינה מדאורייתא?

הודעהעל ידי סגי נהור » ב' מרץ 02, 2020 8:15 am

מקדש מלך כתב:דוגמא שיצא לי ללמוד לאחרונה. חינוך מצוה של.

אבל להלן מצוה תרג כתב להדיא שהזכירה היא בפה (ע"ש ובמנ"ח).

מקדש מלך
הודעות: 3004
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: האם איכא מאן דס''ל שקריאת זכור אינה מדאורייתא?

הודעהעל ידי מקדש מלך » ב' מרץ 02, 2020 10:31 am

אכן כעת ראיתי בהערות במצוה ש"ל שעומדים בסתירה זו.
אבל גם במצוה תר"ג מסופק האם יש חובה בכל שנה.

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 1504
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: האם איכא מאן דס''ל שקריאת זכור אינה מדאורייתא?

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ג' מרץ 03, 2020 1:00 am

מדברי הגר"א וייס שליט"א
הרי לן דמצינו ג' דעות בראשונים בענין קיום מצוה זו מה"ת:

א. לדעת התוס' צריך לקרוא פרשה זו שבתורה וכך מבואר שם בתוס' הר"ש משנץ וגם בתוס' רבינו פרץ עי"ש. אך אין הכרח מדבריהם שצריך לקרוא בעשרה ואין גם הכרח שצריך לקרוא מתוך ס"ת, וכל מה שלמדנו מדבריהם אינו אלא דצריך לקרוא את פרשת זכור. (ומכיון שדברים שבכתב א"א רשאי לאומרן בע"פ ממילא צריך קריאה מתוך הכתב).

ב. לדעת הרא"ש משמע דקריאה בצבור מה"ת, אך לענ"ד נראה טפי דכל כונתו רק לומר דאם היינו מעמידין את המעשה דרבי אליעזר בקריאת הזכור אין לנו ראיה אלא שמצוה שעיקרה מה"ת דוחה עשה דלעולם בהם תעבודו, ולא מצוה שכל עיקרה מדרבנן, אך כיון שדוחק לאוקמה בפרשת זכור מוכח דאף מצוה דרבנן אם מצוה דרבים היא דוחה עשה דלעולם בהם תעבודו. אך מ"מ חזינן דדעת הבית יוסף דקריאה זו הוי מצוה דאורייתא ממש כמבואר לקמן.

ג. דעת הרמב"ם והחינוך דמה"ת די בזכירה בעלמא כל אחד לפי צחות לשונו, וכ"כ בשו"ת תורת חסד סימן ל"ז עי"ש, והרמב"ן נסתפק בזה כמבואר.

אמנם בשו"ע סימן תרפ"ה סעיף ז' כתב "י"א שפרשת זכור ופרשת פרה אדומה חייבים לקראם מדאורייתא לפיכך בני הישובים שאין להם מנין צריכים לבא למקום שיש מנין בשבתות הללו כדי לשמוע פרשיות אלו שהם מדאורייתא".

הרי לן דחשש המחבר דקריאה זו מה"ת ממש היא, ויתירה מזו חזינן בסימן קמ"ו סעיף ב' "וכל זה אינו ענין לפרשת זכור ופרשת פרה שהם בעשרה מדאוריתא שצריך לכוין ולשומעם מפי הקורא". וכבר עמד בברכי יוסף בזה, דבסימן תרפ"ה כתב שיטה זו בשם י"א ובסימן קמ"ו כתב הלכה זו כהלכה פסוקה ופשוטה, אך מ"מ ברור דהמחבר חשש לשיטה זו דקריאה זו בעשרה מה"ת היא. והבית יוסף בסימן תרפ"ה לא הביא כלל את דברי הרא"ש אלא את דברי התוס' בברכות י"ג בלבד ולכאורה יש לתמוה מה ראיה מצא בדברי התוס' דקריאה בעשרה הוי מה"ת, ולכאורה אין לזה ראיה אלא מדברי הרא"ש בלבד, וצ"ע.

מה שנכון נכון
הודעות: 9461
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: האם איכא מאן דס''ל שקריאת זכור אינה מדאורייתא?

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' מרץ 03, 2020 1:20 am

בשיטת הרא"ש כבר העירו שהגירסא המחוורת בדבריו היא עשה ולא עשרה, ואין מדבריו מקור שחיוב עשרה הוא מה"ת. (ראה מש"כ ר"ד מצגר בתוס' הרא"ש מגלה ובקובץ המועדים).

יוצא פוניבז'
הודעות: 1138
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: האם איכא מאן דס''ל שקריאת זכור אינה מדאורייתא?

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ג' מרץ 03, 2020 2:06 am

מה שנכון נכון כתב:בשיטת הרא"ש כבר העירו שהגירסא המחוורת היא עשה ולא עשרה. (ראה מש"כ ר"ד מצגר בתוס' הרא"ש מגלה ובקובץ המועדים).

לא בהכרח שהתרוה"ד מבסס דבריו על גירסת עשרה.

מה שנכון נכון
הודעות: 9461
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: האם איכא מאן דס''ל שקריאת זכור אינה מדאורייתא?

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' מרץ 03, 2020 2:23 am

יש להוסיף שמהד"מ משמע לכאו' שגם לתרה"ד אין העשרה מה"ת, ואין דבריו בנויים ע"ד הרא"ש יותר מעל ד' התוס', עש"ה. והכל הולך לכיוון תקנה דרבנן בעשה שעיקרו מה"ת. [השעה"צ כבר כ' לפרש כן ברא"ש לפי הגרסה שלפנינו].

פרי יהושע
הודעות: 3021
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: האם איכא מאן דס''ל שקריאת זכור אינה מדאורייתא?

הודעהעל ידי פרי יהושע » ג' מרץ 03, 2020 8:16 am

מה שנכון נכון כתב:השאלה כמעט צריכה להיות הפוכה.
ויל"ע למפרשים לפני הקריאה שבאים לקיים מצוה דאו' וכו', למה לא יחששו לב"ת כבשר עוף בחלב. וי"ל.

לחשוש לב"ת זה גוזמא בעלמא (ע"ד חיוך הבריסקר על הערת חזון איש על אבי עזרי חגיגה)
אבל נפלאתי שלא הביאו שגם לדעת הרמב"ם אינה דאו', שו"ר שכן הביאו לעיל מאמר הגר"א וייס

עזריאל ברגר
הודעות: 7729
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: האם איכא מאן דס''ל שקריאת זכור אינה מדאורייתא?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' מרץ 03, 2020 11:30 am

עזריאל ברגר כתב:שאלת תם:
האם "שלשת עמודי ההוראה" סבורים שקריאת זכור היא דאורייתא?

לכאורה ע"פ הנ"ל:
הרי"ף שתק, והדעת נוטה שמי ששותק סובר שזה דרבנן.
הרמב"ם סובר שזה דרבנן.
ברא"ש יש צדדים לכאן ולכאן.

ועפכ"ז מובן מדוע מרן הביא זאת בלשון "יש אומרים", כלומר: אמנם מצד עיקר הדין נראה שזה דרבנן, אבל יש אומרים וכדאי לחוש לדבריהם.


חזור אל “פורים וארבע פרשיות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 11 אורחים