עמוד 1 מתוך 1

חולין קי"ד ב' - כל שתיעבתי אסור בבל תאחר, האם אפילו בשוא"ת?

פורסם: ד' נובמבר 07, 2018 5:20 pm
על ידי תם מה הוא אומר
בגמרא חולין (קי"ד ב')
שואלת הגמרא אמר רב אשי, מנין לבשר בחלב שאסור באכילה? ומתרצת הגמרא שנאמר לא תאכל כל תועבה - כל שתעבתי לך הרי הוא בבל תאכל.
עיי"ש עוד.

האם סברת כל שתעבתי הוא אפילו בשוא"ת? כלומר, שהוא לא עושה עבירה בפועל, אלא ממילא נעשה עבירה, גם בזה שייך כל שתיעבתי?
או דלמא: דוקא בעושה העבירה בעצמו?

Re: חולין קי"ד ב' - כל שתיעבתי אסור בבל תאכל, האם אפילו בשוא"ת?

פורסם: ד' ספטמבר 16, 2020 11:05 am
על ידי לבי במערב
ראה צל"ח פסחים כד, א. 'עשירית האיפה - בכורות' (וואלפיש) אות שפט. 'ישועת ברוך - תמורה' סו"ס כג.

אגב: בכותרת האשכול צ"ל, כמובן, 'אסור בבל תאכל'.