עמוד 1 מתוך 1

איך חנה יכלה להזיר את בנה שמואל?

פורסם: ה' מאי 21, 2020 1:15 am
על ידי קרלינער
איך חנה יכלה להזיר את בנה שמואל כמש"כ בספר שמואל
והרי משנה שלימה שנינו שהאב מזיר את בנו (והלל"מ הוא) והאמא לא
וצ"ע

Re: איך חנה יכלה להזיר את בנה שמואל?

פורסם: ה' מאי 21, 2020 2:11 am
על ידי יוֹסֵפֶר
ועוד קשה שכל מה שהאיש מדיר בנו בנזיר זה שבנו הקטן לפניו ואומר יהא בני נזיר שאז מתחיל מנין הימים מיד אפי' בלי ידיעת הבן, או שמצוה לבנו שיאמר הריני נזיר (תוס' נזיר כח: וכן מוכח ממש"כ תוס' שם ד: ד"ה שמשון 'שיזירנו לכשיולד') אבל להדיר עוד קודם שנולד שהנולד יהיה נזיר זה כבר דין אחר מהאיש מדיר את בנו בנזיר, ועוד נזיר עולם.

זכורני ששאלות הללו נשאלו ולע"ע אינני זוכר הביאור.

Re: איך חנה יכלה להזיר את בנה שמואל?

פורסם: ה' מאי 21, 2020 2:27 am
על ידי בקרו טלה
-

Re: איך חנה יכלה להזיר את בנה שמואל?

פורסם: ה' מאי 21, 2020 2:32 am
על ידי סגי נהור
כן מקשה הרד"ק על אתר. ויש בזה כו"כ תירוצים.

בלקו"ש מיישב בדרך חריפה, דאיתא בסיום מסכת נזיר: נזיר היה שמואל שנא' ומורה לא יעלה על ראשו כו', ובהמשך לזה איתא בגמרא: רבי יוסי אומר גדול העונה אמן יותר מן המברך כו', תדע שהרי גוליירין מתגרין במלחמה וגבורים נוצחין. ולכאורה, מה הקשר בין הדברים? אלא שנזירות שמואל בקטנותו היתה ע"ד גר קטן, שחלות הגרות היא כשיגדיל ולא ימחה, שאז חל עליו (ע"י הסכמתו לגרות) שם ישראל למפרע, וכן היה בשמואל שכשהגדיל ולא מיחה חלה עליו קדושת נזירות למפרע. וזהו "גדול העונה אמן יותר מן המברך", דחזינן שעניית "אמן" והסכמה היא שפועלת את החלות יותר מן המעשה הראשון.

מובן שהבאתי רק נקודת הדברים בקיצור.

Re: איך חנה יכלה להזיר את בנה שמואל?

פורסם: ה' מאי 21, 2020 9:24 am
על ידי תם מה הוא אומר
במשניות מסכת נזיר על הגליון על הדין שהאשה אינה מזירה, הובאה קושיא זו.

Re: איך חנה יכלה להזיר את בנה שמואל?

פורסם: ה' מאי 21, 2020 1:54 pm
על ידי בברכה המשולשת
ויעויין דיון יפה בזה בספר הדרת אפרים (הגרכ"פ טכורש זצ"ל) בהדרן על נזיר