עמוד 1 מתוך 1

◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום ◆

פורסם: ב' נובמבר 07, 2016 7:38 am
על ידי גבאי האוצר
מעודכן ל-07/11/2016

תנ"ך ומפרשיו
ספר מעט צרי – ביאור על תרגום אונקלס
זעיר קטף – מו"מ בדברי ס' מעט צרי על תרגם אונקלס
פירוש יונתן על תרגום יונתן
פירוש יונתן – מי המחבר
פירוש הרס"ג
אבן עזרא
פירוש אבי עזר על אבן עזרא
רבינו אפרים
דרשות ופירושי רבינו יונה
הוספות זרות בפירש"י על נ"ך
תוספות השלם על התורה
-----
תנ"ך מהדורת הכתר
תנ"ך אבן ישראל
פירוש דעת מקרא
מקרא מפורש של עוז והדר
אוצר מפרשי התורה – בראשית – מכון ירושלים
-----
שפתי חכמים
עיקר שפתי חכמים
חומש העמק דבר עוד עוד

משנה ותלמוד בבלי
משניות - משנת ארץ ישראל (ספראי)
תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים
מהדורת מתיבתא של עוז והדר

ראשונים על הש"ס
מועד
קבצי תוס' ומחבריהם - בירור וזיהוי
זיהוי תוספות עמ"ס ברכות
רבינו יונה על הרי"ף מס' ברכות
רבינו חננאל עמ"ס ברכות – מהד' וגשל
חידושי המאירי עמ"ס עירובין (מהדורת רש"ז ברוידא)
ספר המכתם –ברכות, פסחים ור"ה – מהד' חדשה
רש"י ורשב"ם בערבי פסחים (רשב"ם ע"ז)
רש"י ליומא, מהדו"ק?
שיטה לחכמי איבר"א עמ"ס ביצה
תוספות הרא"ש עמ"ס מגילה

נשים נזיקין קדשים
מבוא לפירושי ראשונים עמ"ס נדרים (ג' מאמרים להורדה)
לטיב פירוש רש''י על ב''ק
חידושי הר"ן לסנהדרין, או המיוחסים להר"ן
תוספות שאנץ עמ"ס ע"ז – זהותם
רבינו יונה עמ"ס חולין
רשב"א מנחות – זיהוי

כללי
רבינו חננאל (תיקונים)
תוס' רי"ד – מהד' מוסד ה"ק
פסקי תוספות
תוספות הרא"ש
פסקי הרא"ש - התלות בהלכות הרי"ף
קיצור פסקי הרא''ש

מדרש
אגדת שיר השירים - מדרש זוטא

פוסקים ועוד
אלדד הדני – הלכות א"י
איסור והיתר – ראה רבינו ירוחם
אשכול - מהדורת הצב"א
הגהות מיימוניות דפוס קושטא
ס' החינוך - מחברו
ס' הישר לר''ת חלק החידושים – לקראת מהד' מחודשת
הערוך
'טוב להודות' חיבור בדיני סעודה לא' מן הראשונים
ס' יראים - מהד' חדשה
ליקוטי הפרדס
מרדכי
הלכות קטנות שבס' מרדכי, למי?
מהר"ם מרוטנברג - תשובות חדשות (מאת ר' שמחה עמנואל)
מחזור ויטרי – זהותו של הכותב והעורך של ההוספות בכת"י לונדון
משמרת הבית
ראב''ד - פירוש על ספרי המיוחס אליו
ראב"ן - מהדורה חדשה
רבינו ירוחם - 'תוספות' הנזכר בו
רבינו ירוחם – 'רבינו מאיר' הנזכר בו
רוקח - מהד' חדשה
ריקאנטי - שיבושים ותיקונים
שו''ת הרמב''ם - מהדרות מכון ירושלים
שבלי הלקט - מהד' חדשה
שערי דורא (והחיבורים הנלווים אליו) – מהד' חדשה (ר"ד דבליצקי)
שערי דורא - מאמרי בקורת על המהד' החדשה (ר"פ)
תורת הבית להרשב''א (היחס בין הקצר לארוך)
תשב"ץ מהד' חדשה

מוסר מדות יראה ועוד
ספר היראה לרבינו יונה
אמונת חכמים – לר' אביעד ש"ש מבאזיליה
ארחות צדיקים – מי מחברו?
דרך חיים למהר''ם די לונזאנו – מהד' חדשה
ס' הכוזרי - תרגומים וביאורים
חובת הלבבות - תרגומו
חובת הלבבות - מקורותיו
מרפא לשון לר' רפאל הכהן – ציונים ותיקונים במהד' החדשה

טור ושלחן ערוך
טור – המאור או שירת דבורה איזה עדיף
שלחן ערוך – הבהיר מול צורת הדף
שו"ע אבן העזר – 'ראש פינה' או 'מורשה להנחיל'?

שונות
פירושי רבי ידעיה הפניני
ר"ש סיריליאו עמ"ס עדיות (ליקוט דברי חז"ל עם פירוש)
ס' שרי האלף – השלמות
ס' גד החוזה
יפה ללב – מהד' חדשה
שו''ת שואל ומשיב - מהד' חדשה
שו"ת משיב דבר (זיהוי השואלים ותיקונים)
דרושי הצל''ח (תיקונים)
דברי יחזקאל (עיונים בספר וסביבו)
משנה ברורה חלק ג' בהוצאת דרשו
חידושי ר"ש שקופ לברכות?
חזון איש – חלק חדש
רמב"ם פרנקל זמנים - השלמות ותיקונים
ספר הליקוטים ברמב''ם פרנקל
מכתב מאליהו
שו"ת נצר מטעי להגרנ"צ פרידמן
פסקי תשובות - הערות עליו
מי המחבר האמיתי של ספר זכרון יהודה ויוסף?
-----
ספר הברית
ס' יוסיפון - מי כתבו ומתי, דעות הראשונים
חמדת ימים - מהד' הרב קוסובסקי
ד' מאות שקל כסף (נחשף מחבר הס' הבדוי)
ספר המשכיל
קול התור
ראשית למודים – ספרו של משכיל
אלפא ביתא תניתא דשמואל זעירא

ספרי תולדות, ועוד
ספר הישר - תולדות אנשי המקרא
ס' שלשלת הקבלה והערעורים אודותיו
תולדות אדם (מאור עינים)
מגילת ספר מהיעב"ץ
נודע בשיעורים – תולדות הגר''ח נאה
בן איש חי – תולדותיו קורותיו ומורשתו לדורות
איש צדיק היה (דייקנותו)
יסודי עולם על אדמור"י זוויהל
החכמה מאי"ן
עשן הכבשן (השואה באספקלריא של תורה)
עלי זכרון – מכון יזכור – (להורדה)

קבצים תורניים
חצי גבורים פליטת סופרים - חלק ח
חצי גבורים פליטת סופרים – חלק ט
תבונות – א
------
בית אהרן וישראל - להורדה
המעין - להורדה


זמירות שבת – מוגהות עפ"י כת''י ודפו"ר

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום 'מטפחת' ◆

פורסם: ב' נובמבר 07, 2016 7:55 am
על ידי אבן זועקת
היה פעם אשכול מעניין על הגהות איסור והיתר הארוך

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום 'מטפחת' ◆ <אשכול בהתהוות>

פורסם: ב' נובמבר 07, 2016 8:33 am
על ידי איש_ספר
אפר"נ לחכם המופלא, המכונה גבאי האוצר על רוב טרחתו במלאכה שיש עמה חכמה. הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו!

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום 'מטפחת' ◆ <אשכול בהתהוות>

פורסם: ב' נובמבר 07, 2016 2:57 pm
על ידי הגהמ
הרב גבא"י, חילך לאורייתא! הלואי ממך ילמדו וכן יעשו אחרים לתרום מכוחותיהם הברוכים לתועלת שוחרי תושיה די בכל אתר ואתר.

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום 'מטפחת' ◆ <אשכול בהתהוות>

פורסם: ש' נובמבר 12, 2016 9:58 pm
על ידי לעומקו של דבר
כבודו, אתה טוב!!!!

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום ◆

פורסם: ג' דצמבר 13, 2016 3:18 pm
על ידי איש_ספר
יש"כ ורוח לרב הגבאי, על השלמת המלאכה בחריצות, בתבונה ובכשרון.

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום ◆

פורסם: ג' דצמבר 13, 2016 8:08 pm
על ידי נוטר הכרמים
איש_ספר כתב:יש"כ ורוח לרב הגבאי, על השלמת המלאכה בחריצות, בתבונה ובכשרון.

ראשית, גם אנא זעירא אפריון אמטייה לגבאי המסור והחרוץ, רב הכשרון.
אבל באמת המלאכה לא נשלמה עדיין, ואציין אי-אלו ספרים שבעניי כתבתי אודותם (בהרחבה שיש בה כדי שיעור עיון וענין).

האשכול הגדול על 'תורה תמימה'
שולחן ערוך מתוקן - מפיצי השכלה
'מראה לקשט הנשמה' – חיבור קטן לחכם קדמון
גנזים ושו"ת חזון איש [פעמיים על ב' הכרכים]
פניני הימים - פסח
שלמי מועד
ציון תעוררי לרח"י גינזבורג
'סגולה' ספר ראשון לרי"י סטל
מאחורי הפרגוד [על הגראי"ל והגרח"ק].

ועוד כיוצא בזה:
סתירות במשנת רבינו הגר"א בין ביאורו לשו"ע להנהגותיו המובאים ב'מעשה רב'
בעקבי תודה - ר"י אידלשטיין

ולבטח ישנם עוד רבות כהנה וכנה.

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום ◆

פורסם: ג' דצמבר 13, 2016 8:11 pm
על ידי נוטר הכרמים
ובהזדמנות זו אעיז להציג שוב את המשאלה הרווחת לתת - פורום או למצער מפתח דיונים מהסוג הניתן למעלה לעניני תפילה ופיוט, אנא!

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום ◆

פורסם: ד' דצמבר 14, 2016 1:03 am
על ידי איש_ספר
הצעתך נתקבלה.

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום ◆

פורסם: ד' דצמבר 14, 2016 7:44 am
על ידי גבאי האוצר
לכבוד הרב נוטר שי'

לא כל דיון על ספר מקומו בהחלט במפתח.
יש מהם שאינם אלא בגדר 'בשורת ספרים חדשים'
או שיש בהם פולמוס וריב ולא דיון מהותי
ועוד
(וכשם שאין פרצופיהם דומים זל"ז וכו')

בכל אופן בל"נ אבדוק את כל מה שציינת.

בכבוד רב
עבדכם, הגבאי

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום ◆

פורסם: ג' אוקטובר 17, 2017 1:52 pm
על ידי עדיאל ברויאר
שני אשכולות קצרים:

תוספות רי"ד ופסקי הרי"ד - https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=34392
תוספות רי"ד (על תוספות רי"ד לכתובות בש"ס וילנא שהם פסקי הרי"ד) - https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=24302

Re: ◆ מפתח ספרים שנדונו בפורום ◆

פורסם: ד' ינואר 29, 2020 9:02 pm
על ידי חיים שאול
האם ראה רבינו פלוני ספר פלוני
viewtopic.php?f=7&t=49077