עמוד 115 מתוך 135

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ה' אפריל 23, 2020 10:48 am
על ידי יהודה בן יעקב
אוהב עמו כתב:ירחון קרן לדוד חלק ב' סימן ל"ה שנכתב ע"י הרב המקי"ש [שהחכימני הרב יהודה בן יעקב ששמו הוא הרב מקיקץ שלי]
אינו באוצר.
ובה"ב נמצא רק חלק א' עד סי' כ'

ייש"כ

ושוב, צ"ל קרן דוד

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ו' אפריל 24, 2020 4:22 pm
על ידי יהודה בן יעקב
אשמח לקבל עמק ברכה [פומרנציק] ברכת המזון אות ה' בטקסט [קיים בפרוייקט השו"ת גירסה 28]

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ו' אפריל 24, 2020 8:35 pm
על ידי אמרתי אחכמה
יהודה בן יעקב כתב:אשמח לקבל עמק ברכה [פומרנציק] ברכת המזון אות ה' בטקסט [קיים בפרוייקט השו"ת גירסה 28]

עמק ברכה.docx
(11.05 KiB) הורד 110 פעמים

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: א' אפריל 26, 2020 2:13 pm
על ידי בקרו טלה
חד ברנש כתב:המאמרים שב'קרית ספר' נסרקו באתר הסה"ל.

ייש"כ גדול
אכן מצאתיו שם

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: א' אפריל 26, 2020 3:10 pm
על ידי גימפעל
יש כתבה מעניינת בספר רבן של כל בני הגולה החדש ח"ב על המגיפה בעיר בריסק וההוראות של ר' חיים אך אין לי סורק, עמוד 305,

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: א' אפריל 26, 2020 5:49 pm
על ידי אפרקסתא דעניא
אשמח לקבל צילום של פרשת אחרי מות (בלבד) מהספר "פנינים משלחן גבוה" (של הרב דב אליאך).

יישר כח!

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: א' אפריל 26, 2020 11:37 pm
על ידי אשרי יושבי ביתך
אני זקוק לספר "זכור לדוד" מר"ד פרנקל זצ"ל, עמ' רמז, שם מובא כי החזו"א הקפיד שלא להוציא מפיו תיבת "כלב".

(ובכלל למי שידוע דברים בנושא, אשמח לדעת. ובכלל צ"ע הרי בחז"ל מוזכר פעמים אין ספור "כלב", ומאי חומרא יש בזה).

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: א' אפריל 26, 2020 11:45 pm
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
תעביר את זה למנא הני מילי לענ"ד.

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ב' אפריל 27, 2020 12:10 am
על ידי דרופתקי דאורייתא
בספר בשורות טובות, (בילגוריא תרפ"ז, חלק ההנהגות אות ל) כתב בזה"ל: ראיתי אנשים מדקדקים, ואין מזכירין בשום פעם תיבת "כלב", ובפרט בשב"ק ובמקום קדוש, רק אומרים דער כ"ף למ"ד בי"ת, ונכון להיזהר בזה. ע"כ.
וע"ע במצו"ב
חשוקי חמד מסכת בכורות דף נז עמוד א
שכנגד הכלב אסורין
חידה: איזה חיה היא הטמאה ביותר?
תשובה נאמר בתוספתא בבכורות (פ"א ה"ג) 'בכל בהמה טמאה אין לך שחייב בבכורה אלא חמור בלבד, בכל חיה אין לך שאסור משום מחיר אלא כלב בלבד'. ולכאורה הכלב היא החיה הטמאה ביותר.
מסופר על החזון איש (מעשה איש ח"ד עמ' קצג) שפעם נכנס כלב לחצירו, והורה לאחד מבני הבית להוציאו, ואמר לו הוצא את הכ"ף למ"ד בי"ת מהחצר, ולא הוציא את התיבה כלב מפיו, ונשאל גיסי הגר"ח קניבסקי שליט"א (דרך שיחה (עמ' שמז) מה המקור של הדבר, והראה על דברי התוספתא הנ"ל שהכלב היא החיה המאוסה ביותר.
ולכאורה יש להסתפק שהרי מצינו כמה אמוראים שהיו להם כלבים בביתם, כמבואר בחולין (דף קיב ע"א) שמואל שדי ליה לכלביה, כמו כן מובא בירושלמי (תרומות פ"ח ה"ג) שאחד זימן את רבו, והניח את כלבו לפניו, שאלו רבו בזיון אני חייב לך, ענה לו טובה אני חייב לכלב, שהשובים עלו לעירי ורצו לשבות את אשתי, והכלב מנעו ממנו. כמו כן מבואר בשבת (דף ל ע"ב) כשדוד מת שלח שלמה לחכמים כלבים של בית אבא רעבים, הרי איך גידלו כלבים למרות שהיא החיה הטמאה ביותר, ויש לומר שהיו צריכים אותם.
והנה בהסבר (דברים כג יט) איסור התורה של מחיר כלב כתב באבן עזרא שהוא דרך בזיון. ויתכן בכוונתו שהוא כעין דברי החזון איש, שהכלב הוא החיה הטמאה ביותר, ולכן הוא דרך בזין להביא מחירו לקרבן, אמנם הרמב"ן כתב טעם אחר, בעבור כי הצדים בכלבים ושומרי החומות יגדלו כלבים עזי נפש מזיקים את הרבים, וידירו במחיריהם להיות כופר לנפשם. וכן המנהג עד היום בפרשים אנשי הציד, שיעמידו צורת כלביהם בשעוה לפני עבודה זרה, שיצליחו בהםז.

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ב' אפריל 27, 2020 12:22 am
על ידי אשרי יושבי ביתך
ייש"כ גדול על העלאת הדברים.
ועדיין צ"ע מה שהערתי, מאי טעמא דווקא כלב ולא שאר חיות טמאות (ראה פ"ק דפסחים, לעולם לא יוציא אדם דבר מגונה מתוך פיו וכו').

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ב' אפריל 27, 2020 12:24 am
על ידי לבי במערב
אשרי יושבי ביתך כתב: . . (ראה פ"ק דפסחים, לעולם לא יוציא אדם דבר מגונה מתוך פיו וכו').
כנסמן בקובץ דלעיל.

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ב' אפריל 27, 2020 12:32 am
על ידי אשרי יושבי ביתך
לבי במערב כתב:
אשרי יושבי ביתך כתב: . . (ראה פ"ק דפסחים, לעולם לא יוציא אדם דבר מגונה מתוך פיו וכו').
כנסמן בקובץ דלעיל.


אכן כן.
ובאמת גם שם גופא צ"ע, דהגמ' מייתי שהתורה האריכה וכתבה "ומן הבהמה אשר איננה טהורה" ולא "ומן הבהמה הטמאה", הלא סו"ס בתורה מצינו פעמים רבות שכן כתוב לשון "טמא", ומאי ראיה. (ובזכרוני שבס' פשט ועיון להגר"מ שטרנבוך שם, ביאר בזה בשם הגר"א, וצ' בדיקה).

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ב' אפריל 27, 2020 12:51 am
על ידי לבי במערב
שמעתי מתרצים, שבדבר הלכה ודין - יש לדבר בלשון ברורה (בלא הצטעצעות ומכבסות-מילים), ולפיכך לא שינה הכתוב.

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ב' אפריל 27, 2020 12:52 am
על ידי רב ייבי
'מטבע שטבעו חכמים בברכה (עיון ראשון)', משה בר-אשר, בתוך: כנישתא ד'.
בתודה מראש

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ב' אפריל 27, 2020 3:45 am
על ידי Chortkov
אשרי יושבי ביתך כתב:אני זקוק לספר "זכור לדוד" מר"ד פרנקל זצ"ל, עמ' רמז, שם מובא כי החזו"א הקפיד שלא להוציא מפיו תיבת "כלב".

(ובכלל למי שידוע דברים בנושא, אשמח לדעת. ובכלל צ"ע הרי בחז"ל מוזכר פעמים אין ספור "כלב", ומאי חומרא יש בזה).

כמדומה לי שבספר "זהב מנחם" להגה"צ רבי מנחם חכם זצ"ל רבה של אור עקיבה הביא (בא' מהכרכים) שסבו הק' רבי אברהם דוד [שכחתי שם משפחתו] - חסיד שטעפינשט, ג"כ היה נזהר מלאומרו. והאריך קצת שם לבאר המנהג.

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ב' אפריל 27, 2020 5:24 pm
על ידי פייביש אופטובסקי
אודה למי מן החברים אשר יוכל להעלות גליון 'משכנות יעקב' (כמדומה עלון של חסידי סקוירא) גליון ד עמוד ע ואילך.
תודה רבה.

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ב' אפריל 27, 2020 6:05 pm
על ידי חד ברנש
רב ייבי כתב:'מטבע שטבעו חכמים בברכה (עיון ראשון)', משה בר-אשר, בתוך: כנישתא ד'.
בתודה מראש


Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ב' אפריל 27, 2020 6:39 pm
על ידי רב ייבי
תודה רבה!

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ב' אפריל 27, 2020 11:19 pm
על ידי שייף נפיק
הקדמת משניות ארטסקרול למסכת נגעים.
והאם יש לאי מי איזה הקדמה נוספת המבארת את ענין הנגעים?
ושכמ''ה אלפי תודות וברכות עד בלי די!!!

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ב' אפריל 27, 2020 11:24 pm
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
הגאון היח"ס תמיד לומד דברי התורה תמימה בפרשת תזריע שמסכם יפה כל דיני נגעים.

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ג' אפריל 28, 2020 11:54 am
על ידי פייביש אופטובסקי
שייף נפיק כתב:הקדמת משניות ארטסקרול למסכת נגעים.
והאם יש לאי מי איזה הקדמה נוספת המבארת את ענין הנגעים?
ושכמ''ה אלפי תודות וברכות עד בלי די!!!

ספר 'בדד ישב' של הרב אליעזר בן שם על פרשיות תזריע מצורע (מבית שיעורים בספר ויקרא), בתחילתו מבוא ארוך עם הדגמות צבעוניות.

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ג' אפריל 28, 2020 12:06 pm
על ידי דרופתקי דאורייתא
קראו עליו דורו, הספדים על הגר"ש בירנבוים, ההספד של הגרי"א וינטרויב זצ"ל

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ג' אפריל 28, 2020 1:37 pm
על ידי Chortkov
קובץ כרם שלמה - באבוב קונטרס נו דף כח. בבקשה.

מאיר עיני ישראל

פורסם: ד' אפריל 29, 2020 9:37 am
על ידי י. אברהם
האם מי שיש תחת ידו ס' מאיר עיני ישראל יכול לבדוק בתוכן ענינים אם יש שם דברי הרב שמעון שוואב על פגישתו עם החפץ חיים בתר"ץ?

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ד' אפריל 29, 2020 12:11 pm
על ידי בן מיכאל
יש למישהו את מי השילוח לר"י נאג'רה? תודה רבה.

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ד' אפריל 29, 2020 12:40 pm
על ידי ישראל אליהו
האם יש למישהו את הקובץ משה ואלעזר מס' 30?
בתודה.

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ד' אפריל 29, 2020 7:42 pm
על ידי פייביש אופטובסקי
שמא בידי מי מן החברים החוברת הנדירה 'וואס וויל אגודת האורטודוכסים' (וורשה תרע"ז)?

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ד' אפריל 29, 2020 8:56 pm
על ידי איש בער
Chortkov כתב:קובץ כרם שלמה - באבוב קונטרס נו דף כח. בבקשה.

כרם שלמה נו כח.pdf
(100.44 KiB) הורד 108 פעמים

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ד' אפריל 29, 2020 9:14 pm
על ידי באר בשדה
בן מיכאל כתב:יש למישהו את מי השילוח לר"י נאג'רה? תודה רבה.

חלק ראשון מחבורו "מימי ישראל".

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ד' אפריל 29, 2020 9:58 pm
על ידי בן מיכאל
באר בשדה כתב:
בן מיכאל כתב:יש למישהו את מי השילוח לר"י נאג'רה? תודה רבה.

חלק ראשון מחבורו "מימי ישראל".

תודה!

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: א' מאי 03, 2020 5:13 pm
על ידי גל של אגוזים
בגליון הש"ס שבועות דף ה' ע"ב צויין לעיין בשו"ת דברי ריבות סי' כ"ה
הספר נמצא באוצר במהדורתו הראשונה [ומן הסתם לא יצא לאור מחדש] וקשה מאוד לקריאה.

יש איזה ספר שמעתיק כל הסימן? אולי ב'גליון הש"ס השלם' שלא נמצא באוצר.
אהיה אסיר תודה למי שיועיל נא בטובו להעלותו.

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: א' מאי 03, 2020 6:21 pm
על ידי בקרו טלה
גל של אגוזים כתב:בגליון הש"ס שבועות דף ה' ע"ב צויין לעיין בשו"ת דברי ריבות סי' כ"ה
אהיה אסיר תודה למי שיועיל נא בטובו להעלותו.

באדיבות פרוייקט השו''ת - בר אילן

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: א' מאי 03, 2020 7:08 pm
על ידי גל של אגוזים
תשוח"ח

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ב' מאי 04, 2020 3:16 pm
על ידי מנקיי הדעת שבירושלים
פרופ' בני בראון העלה לאחרונה באתר אקדמיה מאמר על איז'ביצא וקוצק. משום מה נחסם לי האתר בימים האחרונים, אודה מאוד לכל מי שיוכל להעלותו.

https://www.academia.edu/39963495/Theor ... y_English_

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ב' מאי 04, 2020 3:32 pm
על ידי חד ברנש
הנה
Theoretical_Antinomianism_and_the_Conser.pdf
(1.35 MiB) הורד 124 פעמים

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ב' מאי 04, 2020 4:22 pm
על ידי מנקיי הדעת שבירושלים
חד ברנש כתב:הנה
Theoretical_Antinomianism_and_the_Conser.pdf

יישר כחכם

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ג' מאי 05, 2020 4:34 pm
על ידי אשרי יושבי ביתך
שמוע שמעתי כי יצא לפני חג הפסח תש"פ - לאור עולם כרך נוסף "אור לציון" מתורתו של מרן הגרב"צ אבא שאול זצ"ל, חלק ה'.
ואני זקוק בדחיפות לסריקה של עמוד מהספר הנ"ל, מעמוד קיג.
כל מי שיש ברשותו הספר, ויוכל לסרוק ולשלוח לי - יבוא על הברכה!

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ג' מאי 05, 2020 8:04 pm
על ידי ישראל אליהו
אשרי יושבי ביתך כתב:שמוע שמעתי כי יצא לפני חג הפסח תש"פ - לאור עולם כרך נוסף "אור לציון" מתורתו של מרן הגרב"צ אבא שאול זצ"ל, חלק ה'.
ואני זקוק בדחיפות לסריקה של עמוד מהספר הנ"ל, מעמוד קיג.
כל מי שיש ברשותו הספר, ויוכל לסרוק ולשלוח לי - יבוא על הברכה!

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ג' מאי 05, 2020 8:09 pm
על ידי ישראל אליהו
בבקשה,
תרביץ כה, עמודים 393 - 412. [אוטוגרפים מידו של ריה"ל].
בתודה מראש.

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פורסם: ג' מאי 05, 2020 8:22 pm
על ידי מה שנכון נכון
ישראל אליהו כתב:בבקשה,
תרביץ כה, עמודים 393 - 412. [אוטוגרפים מידו של ריה"ל].
בתודה מראש.

23588347.pdf
(4.45 MiB) הורד 116 פעמים