מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

קדושים <הרוגי מלכות>

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
המתלמד לפני רבו
הודעות: 165
הצטרף: ג' אוקטובר 28, 2014 6:21 am

קדושים <הרוגי מלכות>

הודעהעל ידי המתלמד לפני רבו » ב' נובמבר 24, 2014 5:44 am

וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ונהרג ולא עבר הרי זה קידש את השם, ואם היה בעשרה מישראל הרי זה קידש את השם ברבים כדניאל חנניה מישאל ועזריה ורבי עקיבא וחביריו, ואלו הן הרוגי מלכות שאין מעלה על מעלתן, ועליהן נאמר כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה, ועליהם נאמר אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח (רמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ה ה"ד)
צ"ע במש"כ ואלו הן הרוגי מלכות כו' הא בפסחים נ'. איתא דהרוגי מלכות היינו הרוגי לוד. ואם רצה להכליל דגם הרוגי מלכות ג"כ בכלל מקדשי השם צ"ע מנא ליה וגם דא"כ אמאי הביא הך דהרוגי מלכות באמצע הדברים מענין הלכות יהרג ואל יעבור, וגם שהך פסוק דעליך הורגנו קאי ביהרג ואל יעבור וכדאיתא בגיטין נז:.
עוד הנני מחפש למקור שכל מי שנהרג על קידוש השם נקרא קדוש. דבר"מ מבואר שהרי זה קידש השם אבל מנ"ל השם קדוש. הן אמת שכך שגור בתשו' מהר"ם, למשל בד"פ סימן תקי"ז, אך הנני מחפש אם יש מקור קדום, ולהסבר בראשונים לא הסבר דרושיי.

בברכה המשולשת
הודעות: 11916
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: קדושים

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' נובמבר 24, 2014 8:11 am

למיטב זכרוני יש על כך תשובה מקיפה בשו"ת דבר יהושע

ברוך ברגר
הודעות: 206
הצטרף: ג' נובמבר 11, 2014 2:06 pm

Re: קדושים

הודעהעל ידי ברוך ברגר » ב' נובמבר 24, 2014 2:59 pm

מובא באשכול משפחות סופרים
: הרב משה טברסקי הי"ד

הודעה על ידי אוצר החכמה » 24/11/14 08:01

למה הנהרג על קידוש ה' בעודו עומד לפניו בתפילה לא ייקרא קדוש?
כל זאת מלבד מעלתו האישית בעסק התורה והמצוות כפי שמספרים שהיתה להפליא.


: הרב משה טברסקי הי"ד

הודעה על ידי מתעמק » 24/11/14 12:50

סוגיין דעלמא לקרות לכל הנהרגים על שם יהדותם בשם קדושים. בעיקרון זה מיוסד על הא דאמרינן אף במומר הנהרג על ידי עכו"ם דכיון דשלא כדין מיקטל הוי ליה כפרה. אף שיש מקום לפלפל בזה, אך כן עמא דבר (לא אכנס כאן לנדון מומרים שהם מינים, שכבר דנו בזה רבים, ושייך לאשכול "עשן הכבשן").
ויותר מזה בנידוננו, שלפי השמועה הופצה קלטה ממנו מלפני שנתיים בה דרש שחייב אדם לכוון בכל רגע למסור נפשו לה' יתברך, שהרי אין אדם יודע אם לא פתאום ייהרג בידי עכו"ם וכו', ותיאר כמה דוגמאות שאחד מהם מה שאירע לו רח"ל. ואם כן, הרי הוא כאומר לשם יחוד וברוך המקדש שמו ברבים לפני מיתתו, ובסוד קדושים תהא מנוחתו.

המתלמד לפני רבו
הודעות: 165
הצטרף: ג' אוקטובר 28, 2014 6:21 am

Re: קדושים

הודעהעל ידי המתלמד לפני רבו » ב' נובמבר 24, 2014 4:30 pm

כתבתי למעלה שאיני רוצה פירושים דרושיים, ולאיש שמחפש מקורות בהלכה לכל שאלותי לא ניתן שום תגובה

מרחביה
הודעות: 805
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 11:24 pm

Re: קדושים

הודעהעל ידי מרחביה » ב' נובמבר 24, 2014 5:04 pm

המתלמד לפני רבו כתב: ואם רצה להכליל דגם הרוגי מלכות ג"כ בכלל מקדשי השם

כ"ה באיגרת תימן.

המתלמד לפני רבו
הודעות: 165
הצטרף: ג' אוקטובר 28, 2014 6:21 am

Re: קדושים

הודעהעל ידי המתלמד לפני רבו » ב' נובמבר 24, 2014 7:37 pm

איפא באגרת תימן. ואולי כונתך לאגרת השמד
"המין השלישי במדרגת הנהרגים על קדושת השם והאנוסים באונס השמד. דע, כי בכל מקום שאמרו בו חכמינו זכרונם לברכה יהרג ואל יעבור, אם יהרג כבר קדש את השם, ואם היה בעשרה מישראל כבר קדש את השם ברבים, כמו חנניה מישאל ועזריה ודניאל ועשרה הרוגי מלכות ושבעת בני חנה ושאר ישראל הנהרגים על קדושת השם, הרחמן יקום נקמת דמיהם בקרוב. ובעדם נאמר (תהלים נ' ה'): אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח, ואמרו חכמינו זכרונם לברכה (שה"ש רבה ב' ז): השבעתי [אתכם] בנות ירושלים השבעתי בדורות של שמד, בצבאות שעשו לי צביוני ועשיתי צביונם, או באילות השדה ששפכו דמם עלי כדם צבי ואיל, ועליהם הוא אומר (תהלים מ"ד כ"ג): כי עליך הורגנו כל היום. ואיש שיזכהו האל לעלות במעלה עליונה כזאת, כלומר שנהרג על קדושת השם, אפילו היו עונותיו כמו ירבעם בן נבט וחביריו, הוא מעולם הבא, ואפילו לא היה תלמיד חכם, וכך אמרו עליהם השלום (פסחים נ' א'): מקום שהרוגי מלכות עומדים אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם, [מאן נינהו אילימא] רבי עקיבא וחביריו, וכל שכן דאיכא תורה ומעשים טובים אלא הרוגי לוד"

אולם בדברי הרמב"ם נראה דלא כהגר"א שנקט דפפוס היה תנא דהרי הר"מ הביא ראיה מהך סוגיא דגם מי שאינו ת"ח הוא מעוה"ב.
גם בכלל אולי הר"מ למד דהך דהרוגי לוד הוי ציור דיהרג ואל יעבור וכמש"כ הר"ן בפסחים נ'. ובזה יותר נוחין דברי הר"מ שהרי כל דבריו איירי במי שנאמר עליו יהרג ואל יעבור ובפרט דבריו ביד החזקה.


מה שנכון נכון
הודעות: 9566
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: קדושים

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' נובמבר 25, 2014 9:02 am

אסיף ב.pdf
(220.51 KiB) הורד 184 פעמים

שיף
הודעות: 2310
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: קדושים

הודעהעל ידי שיף » ד' נובמבר 26, 2014 9:46 am


מתעמק
הודעות: 543
הצטרף: ג' יוני 08, 2010 5:58 am

Re: קדושים

הודעהעל ידי מתעמק » ו' אוקטובר 02, 2015 9:10 am

כתב הר"ר יקותיאל ארי' קמלהר ב'הקדמה והצעה' לחידושי הרמב"ם שליקט וסידר: מרגלא בפומי, אם תראה רמב"ם תמוה מגמרא מפורשת, דע לך כי לא מהגמרא אתותב אך מפירש"י, ואלו ידענו את הפירושים שהי"ל לרבנו הרמב"ם באותה סוגיא, אז נוכחנו לדת כי אין כאן לא קושיא ולא השגה, עכ"ד.
(ויש להוסיף על דבריו, שלפעמים מה שקשה לנו על דברי הרמב"ם אינו מפירושו של רש"י, אלא מגירסתו של רש"י, שכל כך נקבע אצלינו עד שנראה לנו כגמרא מפורשת נגד הרמב"ם, אך משנדע גירסת הרמב"ם באותה שמועה יתכן שלא קשה כלום).
ולנידוננו, כל הקושיא על פי [שני] פירושו של רש"י בהא דהרוגי לוד. אך הר"ן שם ציין ל'הגדה', וכוונתו לרושלמי (שביעית פ"ד ה"ב, סנהדרין פ"ג ה"ה), דפפוס ולולייאנוס נהרגו על קידוש השם ממש, שלא רצו לשתות מים מכוס זכוכית צבוע (בר"ן משמע כפשטותו היינו שהיה אז שעת השמד וחוק לעכו"ם לעשות כן דוגמת ערקתא דמסאני, אך יש מהמפרשים, וביניהם הר"ש סירליאו, שפירשו הכוונה שרצו שישתו יין נסך, ולא שתו, וציוו שלכל הפחות ישתו בפרהסיא מים בכוס זכוכית צבוע כדי שאחרים יסברו ששתו יין, ומסרו נפשם גם על זה).
וכיון שכן, מסתבר שגם הרמב"ם פירש כן עפ"י הירושלמי, ומיושבים דבריו בלי דוחק.

ולנידון ה'קדושים'. תמיהני, הרי הדברים מפורשים כמ"פ בתוספות על הש"ס, שקראו את רבינו יום טוב ורבי יעקב מקורביל בתואר "הקדוש", וכן בתוספות שלנו למסכת זבחים שהם תוספות רבינו ברוך תלמידו של ר"י מקורביל, קורא לרבו הר"י מקורביל בשם "רבינו הקדוש". הרי שהיקראות קדוש לנהרג על קדושת השם היה מונח פשוט אצל בעלי התוספות הקדמונים לפני זמנו של מהר"ם מרוטנבורג.
ולגוף הענין. לא ידעתי למאי נ"מ לענין הלכה, שיצטרך להסביר הדבר לא בדרך דרוש אלא ל"איש ההלכה". ובכלל הגדרת 'איש ההלכה' הוא למי שמבין שאחר דיברת הראשונים אין כאן ספק, ודברי מהר"ם מרוט"ב מספיקים לו (וכש"כ כשזה גם דעת בעלי התוספות). (ואם חושש לענין הלכתא דאמירת קדיש, לא שמענו ולא ראינו שיקילו בזה אף בצדיקים וישרים שנהרגו בקדושה בגזירות ת"ש-תש"ה).
בכל אופן, מה ענין קדושים, בפשטות, כיון שיש מצות קידוש השם מונקדשתי, הרי המקיימו הוא "מקדש", וקראוהו קדוש. מה גם שקדוש בכל מקום בתנ"ך וחז"ל היינו מופרש מגשמיות, ואין לך מופרש יותר ממי שמסר את כל גופו למען כבוד שמו יתברך
ועל קדושים שבמשך הדורות, לא קשה, דאף אם לא ניתן להם בחירה, הרי סוף סוף רוב ימי הגלות היו בני ישראל בסכנה, שבהמרה יצאו מזה. ונמצא שמי שחי כל ימיו כיהודי על אף הסכנה, הרי שבסופו של דבר אם נהרג הוה כנהרג מתוך בחירת יהדותו.
אלא דיש להקשות על קדושים שבזמן הזה.
אך יש להקדים מהא דסנהדרין מ"ז דאפילו רשע נקרא עבד ה' אם נהרג שלא בדין ע"י עכו"ם. ובמדרש תהלים איתא דגם חסידים מיקרי, אף דבפשטות לא משמע כן מגמרא, אבל כמה ראשונים כולל הנמוק"י בסנהדרין שם נקטו לעיקר דברי המדרש הנ"ל.
ובכל אופן הוה ענין כפרת כל עוונותיהם, דעל זה דנו הגמרא שם, לענין קרבן.
ועיין ר"ן דכתב מפורש דאין לגרוס לפי זה בפרק חלק דאנשי עיר הנדחת אין להם חלק לעוה"ב, דהרי לפי סוגיא זו אף הנהרג בדין סנהדרין, אם קיבל עליו את הדין, נמחלו עוונותיו, עכ"פ אחר קבורה.
ועיין דבר נפלא בהגהות יעב"ץ בסנהדרין שם, שהדגיש שנהרג ע"י עכו"ם רק כשנהרג בשביל היותו יהודי שומר תורה. ומשמע דעתו שאף אם עכשיו לא ניתן לו הבחירה, אבל כל שעצם הריגתו היה משום ששייך לקהל שומרי תורה, מספיק להיות מחילת עוונותיו
ולענין הקדוש (רבי משה טברסקי) שהתחלנו בו, כיון שמעיקרא כבר גילה דעתו שכל ימיו על קדושת השם כמו שנתפרסם הקלטת, נמצא דהוה לכה"פ כקיבול הדין, וקדוש מיקרי.
וראה באור לישרים דרוש ט' שכתב לפרש סתירת מדרש תהלים (שכאמור הראשונים הביאוהו כדבר מוסכם) לדברי הגמרא סנהדרין דחסידיך היינו רק חסידים דמעיקרא, וביאר דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, דהמדרש מיירי במי שקיבל עליו הדין, ובגמרא מיירי במי שלא קיבל. והגם שנכתב בתוך דרוש של אגדה, נדמה שגם איש הלכה יודה שהקושיא גדולה והתירוץ מסתבר, וראויים הדברים מצד עצמם, כך שאין מזיחים מזחיחים ומזניחים רק משום שבמקרה נאמר בתוך דברי דרוש.

דברים האלו נרשמו בשעתן להעלות באשכול זה ולא הספיק להן השעה. וכעת הנני מעלן לזכר נשמת ידידנו הבלתי נשכח הקדוש ר' איתם הנקין ז"ל הי"ד אשר מחמת קדושת המועד מנועים אנו כעת מלהספידו. יהא זכרו ברוך.

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: קדושים

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ג' מאי 24, 2016 12:32 pm

אגב, הגר"א בברכות מפרש שפפוס שאמר לר' עקיבא "אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים" היה אותו פפוס אחי לוליינוס שנקרא הרוג מלכות. אלא שמכיוון שהמלכות לא ידעה שהם משקרים במה שמוסר עצמו עבור כלל ישראל, וא"כ לא ידעה שהם מקיימים מצווה כי חשבה שאכן הם אלו שהרגו, ולכן זה נחשב שנתפסו על דברים בטלים - כי המלכות תפסה אותם מבחינתה על הריגת בת המלך, ואילו את ר"ע המלכות הרגה על הרבצת תורה.

דבריו הם כמובן לפי פירוש רש"י ולא לפי הירושלמי (והרמב"ם).

ורואים מדבריו, שהוא מייחס חשיבות עליונה למה המלכות חושבת. דהיינו אפילו אם נניח שיש גזירה על ג' עבירות חמורות, ולא גזירת שמד, ומישהו מוסר נפשו על הגזירה כפי הדין, אינו נחשב כר"ע וחביריו כי המלכות לא חשבה להרוג אותו כי קיים את דבר ד'.

ובמאמר שהובא כאן של הרב וייסינגר באסיף, הביא שיטה שהכל תלוי באם גוי הורג יהודי ואין חשוב מה הסיבה, והביא כן מהחת"ס, והביא שהרצי"ה ציין בגמ' בסנהדרין על הרוגי מלכות את דברי הגר"א בתקונים "דאיהו קדוש דאתקדש שמיה דקודשא בריך הוא על ידיה ויהא ליה חולק ביה", ורצ"ל דגם הגר"א סובר שכל מי שנהרג על ידי גוי קדוש מקרי, ולפי מה שהבאתי יש לפקפק בזה דדווקא מי שהמלכות הורגת אותו כשהיא מתכוונת להרגו על דתו הוא חשיב קדוש שקידש שם שמים. ואפילו אם נהרג בשביל הצלת כלל ישראל סוף סוף הכל תלוי באם המלכות מתכוונת לכך. (וכ"ש מי שלא נהרג כלל על דת אלא באמת מסיבה אחרת).
כתבתי שלב"ע.

מ"מ צדק כותב המאמר שלא הביא את דברי הגר"א, שכן דברי הגר"א אינם ברורים, ובאמרי נועם לא מופיע בכלל ככל הפלפול שכתבתי, ואני ראיתי את דבריו מובאים באיזהו מקומן, ועיין מה שכתבו כאן הרבנים.

באמונתו
הודעות: 106
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: קדושים

הודעהעל ידי באמונתו » ו' יולי 03, 2020 1:07 pm

קדוש ייאמר לו - מעשה רב, מצ"ב
קבצים מצורפים
קדוש ייאמר לו - מעשה רב.pdf
(326.84 KiB) הורד 14 פעמים

משוש דורים
הודעות: 516
הצטרף: ב' נובמבר 14, 2016 12:23 am

Re: קדושים

הודעהעל ידי משוש דורים » ו' יולי 03, 2020 1:13 pm

שו"ת מהרי"ל סימן עב

ומה שכתבת בהני דנהרגו מתוך רשען דמיקרי קדוש וחסיד, אין ה"נ קרא נמי כתיב נתנו נבלת עבדך וגו' ומוקמינן (סנהדרין מז א) בהני דנהרגים מתוך רשען

תלמיד-חכמים
הודעות: 144
הצטרף: ד' יוני 03, 2020 2:03 pm

Re: קדושים

הודעהעל ידי תלמיד-חכמים » ו' יולי 03, 2020 4:16 pm

לכאורה ק"ו הוא, ומה המצער עצמו (נזיר) נקרא קדוש, המוסר נפשו למיתה עאכ"ו.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Majestic-12 [Bot] ו־ 260 אורחים