מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

לימוד נושאים מסובכים בשבת

חיפושי מקורות וכדומה
ש. ספראי
הודעות: 1024
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

לימוד נושאים מסובכים בשבת

הודעהעל ידי ש. ספראי » ג' יולי 07, 2020 11:37 pm

זכור לי במאת האחוזים שכתוב שלא ראוי ללמוד נושאי לימוד קשים ומסובכים בשבת.
לא מוצא את המקור.
מישהו יכול להשיב אבידתי?

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לימוד נושאים מסובכים בשבת

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' יולי 07, 2020 11:39 pm

יעבץ בסדורו וכתב שכן כוונת הגמרא בשבת קיט: מהדר אזוזי זוזי דרבנן א"ל במטותא מינייכו לא תחללוניה

ש. ספראי
הודעות: 1024
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: לימוד נושאים מסובכים בשבת

הודעהעל ידי ש. ספראי » ג' יולי 07, 2020 11:44 pm

ישר כח גדול

מה שנכון נכון
הודעות: 9538
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: לימוד נושאים מסובכים בשבת

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' יולי 07, 2020 11:45 pm

ע"ע יבי"א ב, יח.

גל של אגוזים
הודעות: 613
הצטרף: א' מרץ 08, 2020 5:27 pm

Re: לימוד נושאים מסובכים בשבת

הודעהעל ידי גל של אגוזים » ג' יולי 07, 2020 11:56 pm

שמואל דוד כתב:יעבץ בסדורו וכתב שכן כוונת הגמרא בשבת קיט: מהדר אזוזי זוזי דרבנן א"ל במטותא מינייכו לא תחללוניה


וכ"ה בחת"ס פ' ויקהל ועוד

שמעתי פעם מת"ח וחסיד קשיש ע"ה שלמד בבחרותו אצל רבי ברוך בער, שבלומדו ביום השבת 'קצות' הרגיש כמחלל שבת בידים...

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 598
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: לימוד נושאים מסובכים בשבת

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ד' יולי 08, 2020 1:36 am

ש. ספראי כתב:זכור לי במאת האחוזים שכתוב שלא ראוי ללמוד נושאי לימוד קשים ומסובכים בשבת.
לא מוצא את המקור.
מישהו יכול להשיב אבידתי?


מצו"ב ממה שרשום אצלי בזה:

בשבת (קיט, ב) איתא, דרבי זירא, כשהיה רואה זוגות זוגות של חכמים שמדברים בדברי תורה ביום שבת, היה אומר להם: בבקשה מכם, לכו והתעסקו בעונג שבת, ואל תחללו את השבת. וכתב החיד"א במחזיק ברכה (סימן ר"צ אות ו') בשם היעב"ץ שתלמיד חכם העוסק בתורה בעיון בשבת הרי הוא מחלל שבת, והביא לזה ראיה מרבי זירא שהיה מוחה בחכמים שהיו מתפלפלים ביניהם בשבת.

וכן מצאתי להיעב"ץ גופיה בסידורו (סדר השבת, קביעת מדרש, אות ח') 'תלמיד חכם לא יטריד עצמו בלימוד הגמרא בעומק, שגם זה נחשב לחילול שבת, וגמרא ערוכה היא, רבי זירא מהדר אזוזי זוזי דרבנן, ואמר ליה, במטותא מינייכו, לא תחלוניה, וכן שנו חכמים (נדרים לז, ב) אין קורין עם התינוקות בתחילה [מה שלא למדו עדיין], דחשו לטורח האבות והבנים יחדיו גם בלימוד התור החמור שלא יתעסקו בו בשבת ביגיעה כדרך שעוסקין בחול, אלא צריך להבדיל את יום השבת בכל דבר, שאפילו הלימוד הקדוש צריך להיות לו תענוג ולא יהא כמשא כבד ועבודה קשה, וזה אמת וברור", עכ"ל.

אך הרבה פוסקים חלקו עליה בתקיפות, וביניהם החיד"א ז"ל שם דיצא על דבריו, וכתב שעמו הסליחה, וכונת רבי זירא היא, שעל ידי שעסקו בתורה, היו נמנעים מלכבד ולענג השבת, ולכן העיר להם שלא יעסקו בתורה על חשבון מצות עונג שבת. אבל תלמיד חכם המענג את השבת באכילה ושתיה, לאחר מכן יוכל לעיין ולפלפל, והס מלהזכיר שהוא מחלל שבת חס ושלום. והביא שם, דבעיר גדולה לאלקים 'קושטנדינה' בזמן גדולי הדור, היו באיזה מקומות קובעים ישיבה ללימוד ש"ס, ומפלפלים ביום שבת כמה תלמידי חכמים שבכפר ההוא, ושמענו כי הן עוד היום כה יעשה, וכן בעיר הקודש ירושלים אבותינו ספרו לנו שבישיבת הרב פרי חדש, היו מפלפלים בעומק הדין, וכן ראיתי שנהגו אחריו כמה ראשי ישיבות, אולם אם התלמיד חכם אינו רוצה לטרוח ביום השבת ללמוד בעיון, ולומד דרשות או גורס תלמוד וכדומה, שפיר דמי. ע"ש.

וכ"כ בשו"ת מנחת אלעזר (ח"ד, סימן מ"ה) להאריך בזה, והביא גם מהשל"ה הק' דלא כדברי היעב"ץ, וכ"כ בשו"ת תורה לשמה (סימן ק"י), וע"ע ביביע אומר (ח"ב, או"ח, סימן י"ח), עיי"ש מה שהאריך טובא בכ"ז כיד ה' הטובה עליו.

אך מצינו עוד שכתבו כהיעב"ץ, והוא לרבנו החתם סופר זיע"א בתורת משה עה"ת (פרשת ויקהל, ד"ה והנ"ל), דכתב בהאי קרא דלא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, דהוא ראשי תיבות 'באמת' (לא תבערו אש בכל מושבותיכם וגו''), וסופי תיבות 'שלום' (לא תבערו אש בכל מושבותיכם וגו''), ובא לרמז דאפילו בתורה שנקראת אמת, יהיה שלום בשבת, שלא יעמיקו בפלפול כאויבים בשער בשבת. וכן החזיק אחריו בנו הכתב סופר בתשובה (או"ח, סימן ע"ב) עיי"ש.

ועוד מצאתי לבעל הרוקח (סימן נ"ו) שכתב כדברים הללו, וז"ל 'תינוקות אין קורין בתחלה בשבת משום דבשבתא אוכלין ושותין ויקר עליהון עלמא וכו', על כן נהגו לפרש מקרא בשבתות ואגדות, כהתחלת תיבות ב'ש'ב'ת', ברוב שרעפי בקרבי- תנחומיך ישעשעו נפשי [ע"פ תהלים, צ"ד, י"ט], לומר, בשבת ישעשע עצמו באגדות וטעמים', עכ"ל.

והן אמת, שגם החיד"א שיצא על דבריו, סיים שם, דמנהג רוב הת"ח בכל המקומות שעבר בהם, הוא שביום השבת אינם טורחים בעיון, אלא לומדים מידי דדרשה או חוזרים על תלמודם או עוסקים בשירות ותשבחות להשי"ת (אך זה נראה פשוט מהפוסקים, דמי שעונג לו הוא ללמוד בעיון, ודאי דשרי ואף מצוה, והמדובר במי שטורח הוא לו, ובכל ימות השבוע טורח, דבזה יש לדון בשבת, מי שרי לו או לא. ושו"מ כן בשו"ת דברי יציב, להגה"ק האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, בליקוטים והשמטות, סימן ס"ה, דהוסיף, דגם רב זירא בשבת שם, היינו שחשש שמא יש כאלו שאינם מתענגים בתורה והם צריכים להתענג במילי אחריני).

אשי ישראל
הודעות: 362
הצטרף: א' נובמבר 30, 2014 12:52 am

Re: לימוד נושאים מסובכים בשבת

הודעהעל ידי אשי ישראל » ד' יולי 08, 2020 10:44 pm

ש. ספראי כתב:זכור לי במאת האחוזים שכתוב שלא ראוי ללמוד נושאי לימוד קשים ומסובכים בשבת.
לא מוצא את המקור.
מישהו יכול להשיב אבידתי?


בספרי הליקוט הטובים על הלכות שבת יש על זה ליקוט מקיף.
לדוגמא לזכרוני בספר לקראת שבת של הרב שמעון ברוך. גם בילקוט יוסף לזכרוני ליקט הרבה מקורות בזה.

גל של אגוזים
הודעות: 613
הצטרף: א' מרץ 08, 2020 5:27 pm

Re: לימוד נושאים מסובכים בשבת

הודעהעל ידי גל של אגוזים » ה' יולי 09, 2020 12:13 pm

עי' תשו' כתב סופר או"ח סי' ע"ח, וז"ל

...ומרגלא בפומי ע"ד הלצה פקודי ה' ישרים שאין לו בהם קושי' ותמיה אז משמחי' לב, ולהיות כן כל מי שלומד כל ימי השבוע ויגע בעיון התורה גם בש"ק ילמוד עד"ז ולא יהי' מעונג בשבת וגם אכילה ושתי' לא יונעם לו, ולכן ימעט בלמודו ועיקר היום באכילה ושתי' ועונג אבל הפועלים וסוחרי ארץ שאין להם פנאי ללמוד תורה רק בשבת ויו"ט ואופן למודו ביום א' בלי עיון כלל רק לומד הלכ' שוי"ט חג בחג וכדומה למען ידע המעשה אשר יעשה זה הוא מטוב לב משתה תמיד אלו בעלי משנה ילמוד כה"י...


ובס' פסקי תשובות סי' ר"צ הע' 44 הביא דברי הכת"ס בשיבוש כדרכו, (וגם טעה בציון המקור).
נערך לאחרונה על ידי גל של אגוזים ב ה' יולי 09, 2020 9:31 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

ווידער
הודעות: 80
הצטרף: א' אוגוסט 25, 2019 2:50 am

Re: לימוד נושאים מסובכים בשבת

הודעהעל ידי ווידער » ה' יולי 09, 2020 5:31 pm

כשהייתי פעם אצל הרב גריינימן (ברחוב שמואל הנביא בירושלים) אמר לי ראיה של הג"ר אברהם גניחובסקי שמותר ללמוד הכל בשבת, ראיה די מפתיעה - מדברי הגמ' הכל מודים בשבת ניתנה תורה.
עם זאת, כששבתי לישיבה טען לי ידידי שאין ראיה משם שכן בלוחות ראשונות הייתה תורה מאירה ומשמחת ללא קושיות ופירוקים שנתחדשו בלוחות שניות...

אתי שפיר
הודעות: 50
הצטרף: ב' יולי 22, 2019 7:59 pm

Re: לימוד נושאים מסובכים בשבת

הודעהעל ידי אתי שפיר » ה' יולי 09, 2020 7:59 pm

ווידער כתב:כשהייתי פעם אצל הרב גריינימן (ברחוב שמואל הנביא בירושלים) אמר לי ראיה של הג"ר אברהם גניחובסקי שמותר ללמוד הכל בשבת, ראיה די מפתיעה - מדברי הגמ' הכל מודים בשבת ניתנה תורה.


בספה"ק כתבו דמהאי טעמא אמר הקב"ה שבני ישראל יביאו לפניו ספר יחוסיהם לפני מתן תורה, דכיון דהאבות למדו וקיימו את התורה, והם נתגדלו על ברכיהם, לכן לא היה בשעת מתן תורה אצלם כדבר חדש ומסובך שאסור ללמוד בשבת, משא"כ אומות העולם, שלא למדו אבותיהם תורה, לא זכו לקבלה, ולכן אמר להם הקב"ה כשנתקנאו שבני ישראל קבלו את התורה, 'הביאו לי ספר יחוסיכם כדרך שמביאין בני' כדאיתא במדרש

כולל יונגערמאן
הודעות: 394
הצטרף: ו' דצמבר 10, 2010 9:09 pm

Re: לימוד נושאים מסובכים בשבת

הודעהעל ידי כולל יונגערמאן » ו' יולי 10, 2020 6:16 am

האם הב"י לא מביא משהו כזה משם הירושלמי או המדרש? שבשבת אסור כמעט ללמוד תורה

כך זכור לי ב"י כזה אך לא חיפשתי ולא עיינתי

במסתרים
הודעות: 479
הצטרף: ד' מאי 26, 2010 4:05 am

Re: לימוד נושאים מסובכים בשבת

הודעהעל ידי במסתרים » ו' יולי 10, 2020 7:25 am

כולל יונגערמאן כתב:האם הב"י לא מביא משהו כזה משם הירושלמי או המדרש?


ב"י סימן רפח
גרסינן בירושלמי ר' חגי אמר לא ניתנו שבתות וי"ט אלא לאכילה ושתיה, ר' ברכיה אמר לא ניתנו אלא לעסוק בהם דברי תורה
ובתנחומא מפרש לא פליגין מה דא"ר ברכיה לת"ת אלו הפועלים שהם עסוקים במלאכתן כל ימות השבוע ובשבת הם באים ומתעסקים בת"ת ומה דא"ר חגי להתענג אלו ת"ח שהם יגיעים בתורה כל ימות השבוע ובשבת הם מתענגים

[הובא ברמ"א סימן רצ]


חזור אל “מנא הני מילי?”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 19 אורחים