עמוד 3 מתוך 4

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ג' מרץ 24, 2020 9:13 pm
על ידי עתניאל בן קנז
מה שנכון נכון כתב:ד' הרימ"ה נדפסו גם בא' מכרכי וישב הים. לדעתו מקור הענין ככה"נ שבתאי.

האם אוכל להטריח את מעכ"ת לציין מקום מדויק יותר? (לפום ריהטא לא מצאתי).

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ג' מרץ 24, 2020 9:20 pm
על ידי באר בשדה
מקדש מלך כתב:נשאלתי האם עניין ט' קבין קיים רק למי שצריך טבילת עזרא, או מועיל גם כתוספת טהרה. אפשר לדייק מכל מיני נידונים באשכול לכאן ולכאן (לא עברתי על הכל בעיון). אודה מאוד למי שיביא דברים מפורשים בנידון.

ראה מה שליקט בזה בקובץ 'מגדל דוד' ח"ו ע' 546 ואילך (ה"ב).

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ג' מרץ 24, 2020 9:59 pm
על ידי תורה מפוארת
יש מכתב מפורט לדיני ט"ק הנוהגים בימים האלו מהגרש"ד גרוס מאשדוד, נשמח אם מישהו יעלם לטובת הציבור ובכך יפטרו שאלות רבות.

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ד' מרץ 25, 2020 7:53 am
על ידי מה שנכון נכון
עתניאל בן קנז כתב:
מה שנכון נכון כתב:ד' הרימ"ה נדפסו גם בא' מכרכי וישב הים. לדעתו מקור הענין ככה"נ שבתאי.

האם אוכל להטריח את מעכ"ת לציין מקום מדויק יותר? (לפום ריהטא לא מצאתי).

ח"ג עמ' שע"ו. ומציין למש"כ באליבא דהלכתא גליון י'. מצו"ב.
רימה.pdf
(239.35 KiB) הורד 103 פעמים

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ד' מרץ 25, 2020 11:26 am
על ידי עתניאל בן קנז
מה שנכון נכון כתב:ח"ג עמ' שע"ו. ומציין למש"כ באליבא דהלכתא גליון י'. מצו"ב.
רימה.pdf


יישר כוחך, תזכה למצוות ולכל טוב.


לאחר קריאת הדברים, כאשר אנו מעמידים את דברי הבא"ח (שידע את המקור - המפוקפק, ובחר להעלימו בכדי שיתקבלו הדברים), מול דברי הרימ"ה (שהחליט שכל מה שמובא בחמד"י הוא בגדר 'דברי עתק', - כיון שלא מצאנו לו מקור בדברי האר"י והרש"ש; ומשער - ללא שום סמך - שהמקור הוא שבתאי...).
דומני שההעדפה הוא לשיטת הבא"ח.
ובמיוחד שהמקובלים הספרדים (שכללוהו בסידור הרש"ש) אמצו זאת, וכן גדולי החסידות, יש לשער שעצם הדבר נכון הוא, גם אם מקורו הוא מחדה"י...


[לא כל מה שכתוב בחמדה"י מקורו שבתאי. רי"י אלגאזי, היו לו כתבים רבים...
אכן הלשון 'מורי' נועד להטעות כביכול יצא מן האר"י, כפי שכל הספר נכתב בצורה מטעה זו. והמקור הוא כנראה מאוחר יותר, ממקובלים בדור שני-שלישי. אבל בהחלט סביר להניח שמקורו טהור, ולאו דוקא דברי עתק].

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ו' מרץ 27, 2020 4:23 pm
על ידי עושה חדשות
שש ושמח כתב:
כולל יונגערמאן כתב:האם המים של הט' קבין צריכים להגיע על כל הגוף או עכ"פ רובו? והאם יש אבר מסוים (הראש, למשל) שעליו בוודאי חייב המים לבוא?

(להסבורים שחציצה לא מעכב [בטבילת עזרא, וממילא ה"ה בט' קבין?] אבל רובו (המקפיד דייקא?) כן, רואים לכאורה שאין קפידא בזה כל שמגיע על רובו [שהרי טעם חציצה במקוה ביאר הסד"ט שזה כאילו לא באו המים על אותו חלק הגוף שמכוסה בחציצה]

לא מובן מה ענין חציצה למיעוטו חוץ למים, הרי פשוט שמדאו' שמיעוט אינו חוצץ מ"מ אם קצה שערו מחוץ למים כאילו לא טבל.
לעיקר הנידון:
משנה ברורה סימן פח סק"ד
כתב בספר מטה אפרים דבעת שפיכת הט' קבין על האדם יש לו לעמוד זקוף ושתי ידיו מונחים נגד לבו ולא ידחק אותם בחיבוק הרבה רק בריווח קצת כדי שיבואו המים גם שם ויזהיר לשופכים עליו שישפכו כנגד גופו ממש.

ואם צריך שלא ידחוק ידיו בודאי שצריך שיגיעו המים לכל גופו.
ועי' פמ"ג שם משב"ז סק"א וז"ל
הני ט' קבין מבואר בר"מ פרק ד' מתפלה הלכה (כ') [ו] מנהג פשוט בספרד שרוחצין כל בשרו משום הכון, משמע ט' קבין בעינן כל גופו שלא יהא מקום שלא יבואו שם המים כטבילה, ואיני יודע עכשיו מטילין ט' קבין וכמעט מקצת גופו לא נגעו כלל המים בו. וכפות רגליו צריך להטפיח במים מקודם,


לענין חציצה בט' קבין -

ערכי תנאים ואמוראים.jpg
ערכי תנאים ואמוראים.jpg (194.35 KiB) נצפה 3379 פעמים

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ש' מרץ 28, 2020 11:22 pm
על ידי תורה בטהרה
תורה מפוארת כתב:יש מכתב מפורט לדיני ט"ק הנוהגים בימים האלו מהגרש"ד גרוס מאשדוד, נשמח אם מישהו יעלם לטובת הציבור ובכך יפטרו שאלות רבות.

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ש' מרץ 28, 2020 11:36 pm
על ידי תורה בטהרה
נוטר הכרמים כתב:
לענין כתב:יש לעיין אם ראוי להמנע ממצות עונה כדי שלא יהיה שרוי בטומאה. והנה המגן אברהם (ריש סימן ר"מ) מביא שנשאל האריז"ל 'אם יפטור מן העונה להיות זמן הקור (פירוש וצריך לטבול לקריו) וגם בהיות בימי עיבור ויניקה, והשיב אם האשה מוחלת פטור, מכל מקום טוב לקיימה' (פרי עץ חיים). והיו שהבינו מזה שכוונתו היא שטוב לקיים מצות עונה אע"פ שאינו טובל ויהיה שוכן בטומאתו. אך לענ"ד ברור שכוונת האריז"ל היא לומר שאם האשה מוחלת פטור, ואעפ"כ טוב יותר להתאמץ ולקיים את המצוה אע"פ שבגלל זה יצטרך לטבול בקור. אבל פשוט שאין כוונתו לומר שלקיים את המצוה ולהשאר טמא זה יותר טוב מאשר לסמוך על מחילת האשה.

ועד"ז נראה שמה שכתב בשער רוח הקדש (י"א ב') 'ואמנם אני ראיתי למורי ז"ל שששה חדשים של החורף רובם לא טבל, מפני שהיה חולני והיה שבור ואמו לא היתה מניחתו לטבול, וזה אמת וברור אצלי, ולא מפני כך נסתלקה אז השגתו ממנו כלל'. היה נראה לי הקטן שגם כאן פשוט וברור שלא קיים אז את המצוה (אם שסמך על המחילה, וכ"ש אם היתה מעוברת).

מיהו במשנת חסידים (מסכת יום הששי פרק ז' משנה ו') כתב 'ואם הוא טמא יטבול טבילה אחת להסיר הטומאה, ואפילו היה לו חולי השבר, אם אין הקור גדול מאד ויהיה שלא כרצון הוריו, לא ימנע עצמו מלטהר מטומאה זו כי עיקר השגת הקדושה בטהרה זו תלויה'.
והרואה יראה שמקורו של המ"ח הוא משער רוה"ק הנ"ל, וחזינן דהוה פשיטא ליה שטבילה זו שנמנע ממנה האריז"ל מחמת ציווי אמו לא היתה טבילה לתוספת טהרה בעלמא, אלא טבילה של טומאת קרי. וחזינן שבמקום שיודע שלא יוכל לטבול אין לו להמנע מקיום המצוה.

מעניין מאוד. ייש"כ.

מסברא הייתי מחלק בין החיוב עונה הבסיסי לבין תוספות שעליהם בודאי מהניא מחילה,
וכמו שגם בגלל סיבות אחרות מצוי שדוחים או מבטלים.

האם לא רובם כאן טיילים ?

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ש' מרץ 28, 2020 11:38 pm
על ידי תורה בטהרה
חבר פורום אוצר החכמה כתב:שמעתי שיש מכתב מהגרמ"ש קליין שליט"א בענין מקלחת במקום מקוה בימים אלו
האם יש למישהו?

נטילת ידים במקום טבילה במקוה בזמן אונס

פורסם: ב' מרץ 30, 2020 12:59 pm
על ידי יוסף פ
מאחד מתלמידי הרב יצחק גינזבורג שליט"א. נכתב עפ"י כתביו

Re: נטילת ידים במקום טבילה במקוה בזמן אונס

פורסם: ב' מרץ 30, 2020 1:32 pm
על ידי בקרו טלה
עלים לתרופה  -  ויקרא  תש''פ.png
עלים לתרופה - ויקרא תש''פ.png (174.53 KiB) נצפה 3235 פעמים

Re: נטילת ידים במקום טבילה במקוה בזמן אונס

פורסם: ב' מרץ 30, 2020 2:02 pm
על ידי עתניאל בן קנז
בקרו טלה כתב:
עלים לתרופה - ויקרא תש''פ.png

דא עקא שהמקור בשם מהר"א מבעלזא מפוקפק מאד.
ואין מקור מוסמך לכך, רק שמועות פורחות.

והמקור העיקרי - בנו חורגו האדמו"ר מבערגסאז, שאליו כביכול נאמרו דברים אלו, הכחיש זאת.
ולכן כנראה מדובר במשהו לא אמין...

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ב' מרץ 30, 2020 2:22 pm
על ידי לענין
בכל מקרה, יש להדגיש שלא מדובר כאן במי שחייב מקוה אלא מקוה של סלסול בעלמא.

Re: נטילת ידים במקום טבילה במקוה בזמן אונס

פורסם: ב' מרץ 30, 2020 3:12 pm
על ידי בקרו טלה
-

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 7:35 am
על ידי גם זה יעבור
קיבלתי מאחד המוצי"ם.

ד. תנוחת הגוף בעת שפיכת המים: להרטיב כפות הרגליים. לעמוד זקוף. הידים בתנוחה של 'כאילו הידים שלובות' אבל ברפיון ממש. ויש להזהר להיות בתנוחה כזאת שהמים נשפכים על הגוף כשעומדים במצב אחד, ולא באופן שצריך להזיז את הגוף בכדי לקבל את המים.

שאלתי על החלק השני 'יש להזהר להיות בתנוחה כזאת שהמים נשפכים על הגוף כשעומדים במצב אחד, ולא באופן שצריך להזיז את הגוף בכדי לקבל את המים'.
כך ההלכה? כי שמעתי מאחרים שמספיק שיהיו ברצף אחד, אך לא חייבים לעמוד באותה תנוחה.
ומישהו אחר שמעתי, שמותר לזוז, אך תחילת ירידת המיפ צריכים להגיע קודם לראש ורק אח"כ לשאר הגוף.

אודה מאוד למי שיביא מקורות ברורים לנושא.

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 10:44 am
על ידי עתניאל בן קנז
משנה ברורה סימן פח
(ד) המנהג - ומ"מ יש אנשי מעשה שנוהגין בתקנה זו וטובלין א"ע לקריין ואם קשה עליהם הטבילה רוחצין א"ע בט' קבין. וכתבו האחרונים שארבעים סאה מים שאובים כשרים לטבילה זו וכן הט' קבין הוא ג"כ במים שאובים ואפילו משלשה כלים. ובאופן שלא יפסיק משפיכת כלי א' עד שיתחיל השני אבל יותר מג' כלים אין מצטרפין לשיעור ט' קבין. והנך ט' קבין צריך שישפוך עליו אבל לא לטבול בתוכם בין אם הם בכלי או בקרקע דכל שהוא דרך טבילה בעינן דוקא ארבעים סאה ובקרקע כשאר טבילות ומ"מ אם נכנס חציו למקוה ולא הרכין ראשו לטבול חצי גופו אשר בחוץ רק שפכו עליו מלמעלה ט' קבין מועיל לטהר. כתב בספר מטה אפרים דבעת שפיכת הט' קבין על האדם יש לו לעמוד זקוף ושתי ידיו מונחים נגד לבו ולא ידחק אותם בחיבוק הרבה רק בריווח קצת כדי שיבואו המים גם שם ויזהיר לשופכים עליו שישפכו כנגד גופו ממש. ושיעור ט' קבין עיין בבה"ט שהוא שיעור ט"ו קווארט פוליש עיין בספר מטה אפרים הנ"ל שכתב דבקווארט שלנו צריך כ"ד קווארט לשפיכת ט"ק ובשעת הדחק שאין הכלים מחזיקין כ"כ יש להקל בי"ח קווארט. וכן יש ליזהר בכל זה אותם שנוהגים להטהר בער"ה ועיו"כ ע"י ט' קבין.

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 11:42 am
על ידי שמואל שלומוביץ
קיבלתי

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 12:48 pm
על ידי גם זה יעבור
עתניאל בן קנז כתב:משנה ברורה סימן פח
(ד) המנהג - ומ"מ יש אנשי מעשה...


ישר כח גדול

צורת העמידה כתובה שם, אך שם מדובר בשפיכה ע"י כלי גדול, כך שזה נשפך בכמה שניות.
משא"כ ע"י מקלחת, מאן יימר.
וכמו שמשמע ממה שהביאו הודעה אחת למעלה סעיף ז'.

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 5:07 pm
על ידי דרופתקי דאורייתא
יש הרבה פרסומים על מקוואות ניידים בבית.
להאיר מצוואת ריה"ח לאסור בזה.

גם אינני יודע איך זה בדיוק אפשרי, וצ"ב.

בעיקר הנושא, יש תשובה של הבא"ח בתורה לשמה, מצו"ב

שו"ת תורה לשמה סימן שעה
+מקוה של מים שאובין אם מטהר בעל קרי.+ שאלה ארבעים סאה מים שאובים אם יועילו לטומאת קרי ולמחות המזיק שנברא מן הקרי וכן אם יועילו לטבול בהם בע"ש ובעיו"ט להמשיך על ידי טבילה זו הארה כפי כוונות רבינו האר"י זיע"א. יורנו המורה לצדקה ושכמ"ה.
תשובה אף על פי שהשאובים פסולים לטבילת אשה נדה מ"מ כשרים הם לבעל קרי וטבילה מעלייא זו לבעל קרי וכמ"ש במשנה דמקואות פרק ח' מקואות העמים שבחוצה לארץ כשרין לבעלי קריין וכו' ע"ש ועיין בהשגות הראב"ד ז"ל בה' ברכות פרק ששי ה"ה דס"ל דמהנו שאובין בטבילה לטהרת הידים ג"כ דחשיב להו טבילה גמורה ואעפ"י דשאר טמאין אין טובלין בהם ע"ש.
ועי' להר"מ והר"ש בפי' המשנה דמקואות הנז' שכתבו לבעל קרי אפי' אם כל הארבעים סאה שאובים הם כשרים וכ"כ בב"י א"ח סי' פ"ח ועי' בב"י יו"ד סי' ר"א וע"ש בגמרא דברכות דף כ"ב א"ל ר"ח וכי יש טבילה בחמין עיין הרדב"ז בתשובה סי' צ"ה ומ"ש רש"י ז"ל א"ל רבי אבא קאי כוותך דבעי טבילה זו במקוה כשאר טבילות דלפי פירושו קאי על טבילה זו דבעל קרי כבר עמדו גדולים על דברי רש"י ז"ל הללו ואין מקום להאריך וא"כ ה"ה נמי דמהנו גם לטבילת שבת וי"ט ע"ד הסוד מאחר דמטהרין מטומאת קרי ה"ה דיש בהם כח להמשיך הארה ג"כ מלמעלה.
מיהו אמרתי אם ירצה אדם לעשות שאובין ולטבול בהם לקריו ולע"ש וי"ט טוב שלא ישפוך השאובין להדיא למקוה אלא ישפכם חוץ למקוה והם יורדים למקוה ואז הוי שאובה שהמשיכוה כולה דיש מתירים זה גם לנדה ושאר טמאים וכנז' בהרמב"ם ז"ל ה' מקואות ע"ש ואני נתתי עצה לאחד שרוצה לטבול בחורף תמיד בשבת ואחר תשמיש ויש לו בביתו באר מים חיים והוא קר מאוד וא"א לו לחממו ולא יכול לטבול בו כך שיעשה בביתו מקום מקוה וישפוך שאובין חוצה לו והם יורדים למקוה וזה יוכל לחממו בנקל גם יוכל להוסיף עליו כל פעם מים חמים עד"ז גם בלא"ה יהיה חם מצד עצמו ואז יטבול בימי הקור כאות נפשו. והיה זה שלום ואל שדי ה' צבאות יעזור לי. כ"ד הקטן יחזקאל כחלי נר"ו.

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 6:29 pm
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
אם באנו לחוש לצואת ריה"ח י"א שאסר גם מקלחת עיין באחרונים.

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 6:32 pm
על ידי יוסף חיים אוהב ציון

מקוה בבית, מומלץ?

פורסם: ג' מרץ 31, 2020 6:58 pm
על ידי גל של אגוזים
כמדומני שכתוב בצוואת רבי יהודה החסיד שמותר לעשות מקוה בבית רק אם מוסרים מפתח לאיש אחר (או יותר?).
ידוע לכם?

אני חושב שפחדו מזה בגלל המכשולות העלולות לצאת ע"י טבילות נשים במקואות אלו בלי מי שתשגיח וכו'.

Re: נטילת ידים במקום טבילה במקוה בזמן אונס

פורסם: ו' אפריל 03, 2020 1:48 am
על ידי לענין
בקרו טלה כתב:-


להשלמת היריעה
במאמר הנפלא (שהובא לעיל על ידי הרב בקרו טלה מהרבנים רוזנשטיין ובלוי) הביאו שר"ש מירוסלב הזהיר מאד שחובה להאמין בתועלתו של סדר הנטילה במקום המקוה.
המעיין בגוף הדברים יראה שהמדובר הוא בחסיד שהיה חלש והיה אסור לו ללכת למקוה משום סכנה. ולהאי גברא הוא שאמר לו הרה"ק מיעריסלאב שאסור לו ללכת למקוה ובמקום זה יעשה סדר הרחיצה, והוסיף ואמר 'ואם אינך מאמין בזה אינך יוצא ממדת אפיקורסות'. והדעת נותנת כי המכוון באזהרה זו אינו שייך כלל לענין נטילת הידים אלא לענין איסור ההליכה למקוה. היינו, הרב חשש שהחסיד לא יקבל את דבריו, אלא ימשיך ללכת למקוה אע"פ שזה מסוכן לו, ולכן הזהיר אותו שאם לא ישמע בקולו אלא ילך למקוה יש בו חשש אפיקורסות, וכמובן. מעניין שבדיוק עתה התפרסם מכתבו של הרב מירוסלב קרית ספר שסגר את המקוה משום ונשמרתם, והזהיר שם באריכות שלא יהיה חסיד שוטה, והביא ע"ז מעשה מהרה"ק מבעלזא.

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: א' אפריל 05, 2020 7:51 pm
על ידי יואל שילה
שלום וברכה
מו"ר הגרז"מ קורן שליט"א טען שאין להחשיב אמבטיה ככלי נקוב, כי הוא עשוי להיות כך, וכל שהתירו הוא כשניקבו כלי, וגם הוסיף שגם אם מי העיר אינם שאובים - אבל המים שבאים מדוד שמש הם בודאי שאובים.
ועוד קובץ מהרב משה יהודה שניידר על מקוואות פלסטיק לטבילת עזרא.

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: א' אפריל 05, 2020 10:13 pm
על ידי יואל שילה
כעת שמעתי משהו שצמרר אותי
יש לי ידיד שעוסק במקוואות, ברמת ביקורת על מקוואות רבים, ושיפוץ הנצרך לשפץ.
הוא טוען שבמקוואות רבות הבלניות לא שמות כלור במים, גם בעידן הקורונה, וממילא לא היה שולח את אשתו לטבול ללא שתברר עם הבלנית האם שמו כעת כלור, ואם לא - שתביא בעצמה, תשים ותמתין רבע שעה, ותטבול. ניתן לרכוש כלור באופן עצמאי, ולכל הפחות ניתן לשפוך אקונומיקה במים.
ועוד אמר, שמאחר ויש לכלור תפוגה, ובאוצרות ההשקה כלל לא שמים כלור מפני הטורח להרים את המכסה - יש לעורר את מי שמסוגל להתעורר שיש לשים כלור גם באוצר בעידן הקורונה.
מצוה להפיץ

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ב' אפריל 06, 2020 3:48 pm
על ידי חיימשה
חשבתי שאחת הדרכים המובחרות היא להתקין ניגארה בגובה...

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ג' אפריל 07, 2020 10:15 am
על ידי יואל שילה
הנתונים שהבאתי כאן - בדוקים
על ההלכה היוצאת מהם אשמח לשמוע ביקורת

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ב' אפריל 13, 2020 2:10 pm
על ידי אשרי יושבי ביתך
בענין נטילת ידיים ארבעים פעם, מביאים שלא רק גדולי החסידות נהגו כן, אלא גם מרן רבי ברוך בער מקמניץ זצ"ל,
האם ידוע למישהו מקור ידיעה זו - אם מוסמכת היא אם לאו?

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ב' אפריל 13, 2020 3:29 pm
על ידי שומע ומשמיע
אשרי יושבי ביתך כתב:בענין נטילת ידיים ארבעים פעם, מביאים שלא רק גדולי החסידות נהגו כן, אלא גם מרן רבי ברוך בער מקמניץ זצ"ל,
האם ידוע למישהו מקור ידיעה זו - אם מוסמכת היא אם לאו?

מה מקור ה'מביאים' שלך?

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ב' אפריל 13, 2020 11:56 pm
על ידי אשרי יושבי ביתך
שומע ומשמיע כתב:
אשרי יושבי ביתך כתב:בענין נטילת ידיים ארבעים פעם, מביאים שלא רק גדולי החסידות נהגו כן, אלא גם מרן רבי ברוך בער מקמניץ זצ"ל,
האם ידוע למישהו מקור ידיעה זו - אם מוסמכת היא אם לאו?

מה מקור ה'מביאים' שלך?


אני הקטן מצאצאי ר' ברוך בער זיע"א, וכך מקובל במשפחתנו (הוי אומר, גם הת"ח הגדולים במשפחתנו אומרים שכך מקובל).
רק שחפישתי מקור או עדות באחד מן הספרים על כך.

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ג' אפריל 14, 2020 11:25 am
על ידי יואל שילה
כמה נקודות על היתרו של הרב משאש, והרב אמסלם לטבול באמבטיה

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ג' אפריל 14, 2020 11:29 am
על ידי בברכה המשולשת
יואל שילה כתב:כמה נקודות על היתרו של הרב משאש, והרב אמסלם לטבול באמבטיה


לפי מה שהסביר לי ת"ח חשוב שליט"א, המציאות עליה מדבר רבה של ירושת"ו, הגר"ש משאש זצ"ל, היא של בריכת שחיה (הוא קורא לזה אמבטיה, אך זה לא מכוון לאמבטיה ביתית שלנו).

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ג' אפריל 14, 2020 1:10 pm
על ידי יואל שילה
הוא מדבר על נפח 375 ליטר, ועל פקק גומי בתחתית

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: א' אפריל 19, 2020 8:16 am
על ידי בברכה המשולשת
וכעת פורסם:

עוד תותר יציאה למקווה גברים ובלבד שבכל עת לא ישהו במתחם מעל ל- 3 אנשים.

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: א' אפריל 19, 2020 9:44 am
על ידי לענין
אשמח מאד אם מישהו יסביר לי את ההבנה והגיון שמאחורי התקנות.
הרי בשעה שסגרו בבהילות את הכל הרי היה רק כ-20 חולים חדשים ליום, ואעפ"כ היה החשש שאותם 20 מאומתים מעידים על מאתים נוספים שיכולים להדביק הלאה והלאה ח"ו.
ואם כן, הרי ביממה האחרונה היו קרוב למאה חולים חדשים, וא"כ לאן נעלם החשש הנ"ל?
הן אמת שרואים את מגמת הירידה, אבל הא גופא קשיא, הרי הוירוס עצמו אינו יודע אם אוחזים בחודש אייר או בחדש אדר, וא"כ אם בשעה שיש 20 חדשים חוששים שהם ידביקו את כל הארץ, אם כן במאה חדשים עאכו"כ. ואם כן מה ההגיון להקל בדברים שבתחילת העסק החמירו בהם בתוקף.

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: א' אפריל 19, 2020 9:49 am
על ידי נוטר הכרמים
לענין כתב:אשמח מאד אם מישהו יסביר לי את ההבנה והגיון שמאחורי התקנות.
הרי בשעה שסגרו בבהילות את הכל הרי היה רק כ-20 חולים חדשים ליום, ואעפ"כ היה החשש שאותם 20 מאומתים מעידים על מאתים נוספים שיכולים להדביק הלאה והלאה ח"ו.
ואם כן, הרי ביממה האחרונה היו קרוב למאה חולים חדשים, וא"כ לאן נעלם החשש הנ"ל?
הן אמת שרואים את מגמת הירידה, אבל הא גופא קשיא, הרי הוירוס עצמו אינו יודע אם אוחזים בחודש אייר או בחדש אדר, וא"כ אם בשעה שיש 20 חדשים חוששים שהם ידביקו את כל הארץ, אם כן במאה חדשים עאכו"כ. ואם כן מה ההגיון להקל בדברים שבתחילת העסק החמירו בהם בתוקף.

חושבני שהרעיון שעומד מאחורי ההקלות הוא די פשוט,

א' אם לא היו מקילים, זה היה קורה מעצמו,
כמה זמן אתה יכול להחזיק את הציבור ככה.

ב' אחרי שהחמירו, אחרי הכל, רוב האנשים הפנימו את כללי הזהירות,
אני רואה את זה בשטח. חד משמעי. רובם עם מסכות, וגם אלו שלא, שומרים מרחק. נזהרים.

שורש גדול (בעבדות) [בעבודת] ה'

פורסם: ד' אפריל 22, 2020 2:21 am
על ידי גל של אגוזים
ראיתי היום דבר נפלא בס' נועם מגדים פ' תשא בשם הרבי מלובלין ז"ל והנה הוא,

Re: שורש גדול (בעבדות) [בעבודת] ה'

פורסם: ד' אפריל 22, 2020 3:02 am
על ידי אראל
גל של אגוזים כתב:ראיתי היום דבר נפלא בס' נועם מגדים פ' תשא בשם הרבי מלובלין ז"ל והנה הוא,

דברי הנועמ"ג הללו ידועים
אך באמת הערתי ע"ז שמודגש בדבה"ק 'טבילה בכל יום', לא מדבר על טבילה בעת הצורך

Re: שורש גדול (בעבדות) [בעבודת] ה'

פורסם: ד' אפריל 22, 2020 3:06 am
על ידי גל של אגוזים
אראל כתב:דברי הנועמ"ג הללו ידועים
אך באמת הערתי ע"ז שמודגש בדבה"ק 'טבילה בכל יום', לא מדבר על טבילה בעת הצורך


לי עכ"פ לא היו הדברים ידועין.
דבר פשוט היא שאינו מדבר על ט"ע, אבל איני רואה שום נפק"מ למעשה בשורש העניין, ודו"ק.

Re: גזירת מרחצאות

פורסם: ד' אפריל 22, 2020 3:12 am
על ידי מחולת המחנים
יש קבלה אצל חסידים בשם הבעש"ט הק' שלא לטבול בכל יום, אמנם בחב"ד הקפידו דייקא לטבול בכל יום.